Přeskočit na obsah

Co přinesl Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS?

Počet členů ČAS stále klesá navzdory snaze všech předsedkyň sekcí a regionů nabízet kvalitní vzdělávací akce a informace o dalších aktivitách ČAS.

Po úspěšném Plese sester na Žofíně je připravována oslava Dne sester a udílení cen Florence Nightingalové, které se uskuteční 23. května 2018 v Divadle U Hasičů v Praze.

Zazněly zprávy o činnosti pracovních komisí a jednotlivých sekcí či regionů, které budou uveřejněny ve Výroční zprávě o činnosti ČAS.

Zahraniční aktivity budou předmětem zprávy Mgr. Veroniky Di Cara z jednání Evropské federace sester, které se konalo ve stejném termínu jako Sněm předsedů ČAS.

Prezidentka ČAS, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, informovala přítomné o činnosti prezidia ČAS a vyhodnotila realizaci Strategického plánu ČAS na období 2015–2020, který společně naplňujeme různými aktivitami, podle vývoje legislativy a politické situace. Sněm by měl společně s Prezidiem zhodnotit, jak plníme hlavní cíle ČAS. Aby byla informovaná i široká veřejnost, je na webových stránkách ČAS každým rokem dostupná Výroční zpráva ČAS, jež podrobně vypovídá o naší činnosti.

 1. Profesní příprava a vzdělávání

  Aktivně jsme se účastnili legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších zdravotnických povolání, postavení sester a ostatních zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče a výkon jejich profese.

  Dlouhodobě jsme odmítali návrh zkráceného vzdělávání medializovaný jako „4+1“ a nadále budeme pro všeobecnou sestru prosazovat takovou kvalifikaci, aby byla zajištěna odpovídající kvalita a bezpečná péče o pacienty.

  V návaznosti na změnu vzdělávání všeobecných sester (praktické sestry si mohou doplnit kvalifikaci na Vyšších odborných zdravotnických školách) je nyní potřeba upravit rámcová kurikula. V tomto směru nabízíme odbornou pomoc.

  Od ledna 2018 vešla v platnost vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a teprve praxe ukáže, kde bude potřeba provést případné změny.

  K faktickému navýšení kompetencí všeobecných sester (některé lékařské výkony) nedošlo, a tím nejsou možné další změny v praxi.

  Navýšení kompetencí praktických sester může mít bez dobrého základu ve vzdělávání na školách nepříznivý dopad na péči o pacienty.

  Není nastaven parametr kvality – úroveň kvalifikace a dopad na kvalitu péče.

 2. Ošetřovatelská praxe

  Chceme i nadále posilovat a rozšiřovat kompetence zdravotnických povolání v ČR včetně prosazování pozice sester a ostatních zdravotnických pracovníků jako nositelů zdravotních výkonů i cenové hodnoty bodu za zdravotní výkony pro NLZP.

  Jde nám o nové výkony pro sestry v domácí péči a vyšší kompetence pro sestry s odpovídající kvalifikací.

  Nebudeme podporovat navyšování kompetencí praktických sester jen proto, aby tím byl vyřešen nedostatek plně kvalifikovaných všeobecných sester.

  Podíleli jsme se na tvorbě Akčních plánů Zdraví 2020 a nyní budeme prosazovat naplňování jednotlivých priorit týkajících se ošetřovatelské péče.

 3. Potřeby populace

  Spolupracujeme s ostatními profesními i odbornými organizacemi v ČR, v zahraničí s Evropskou federací sester (EFN).

  Řada našich členů je aktivně zapojena do mezinárodních profesních nebo odborných organizací a budeme v této spolupráci nadále pokračovat.

  Spolupracujeme s organizacemi pacientů, aktivně se zapojujeme např. do akcí MamaHelp nebo Roska.

 4. Kvalita a etika v ošetřovatelství

  V oblasti vytváření účinných nástrojů k zajištění bezpečně, kvalitně a eticky poskytovaných ošetřovatelských služeb jsme partnerem několika projektů například „Bezpečná nemocnice“ Kraje Vysočina, spolupracujeme se Spojenou akreditační komisí, podílíme se na realizaci rezortních bezpečnostních cílů v praxi, na rozvoji klinických standardů péče atd.

  Jsme odborným garantem portálu MZ ČR www.dekubity.eu.

  Zajištění kvalitní péče o pacienty vyžaduje jasné nastavení optimálních, nikoli minimálních personálních stavů.

  – Personální vyhláška je nastavena na minimální stavy, které je možné navýšit, ale z důvodu nedostatku finančních zdrojů či jejich neefektivnímu rozložení u poskytovatelů zdravotních služeb jsou někde hraniční. Ošetřovatelský personál je pak přetěžován, což vede k jeho nespokojenosti a odchodu mimo rezort zdravotnictví.

  – Registr zdravotnických pracovníků spravovaný NCO NZO v Brně nebyl využíván k plánování potřebných zdrojů. Odchodem velké skupiny zkušených sester do důchodu a nízkým přílivem sester nebo přílivem méně kvalifikovaných sester může dojít k ohrožení kvality ošetřovatelské a zdravotní péče.

  Tomu chceme včas zabránit a chceme vyvolat novou diskusi s poslanci a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 5. Postavení zdravotníků ve společnosti

  Podporujeme aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže zdravotnických profesí ve společnosti. Jsme garantem soutěže Sestra roku, pořádáme Ples sester, kulturní akce k oslavě Mezinárodního dne sester včetně udílení cen Florence Nightingalové.

  Abychom mohli ještě lépe obhajovat profesní zájmy, je potřeba větší profesionalizace naší odborné společnosti.

  – Chceme vést diskusi o založení Komory sester a porodních asistentek. Tento orgán by mohl lépe pomáhat řešit dlouhodobé strategie udržitelnosti tzv. „regulovaných profesí“.

  – Naše organizace je dobrovolná. To znamená, že máme omezené finanční možnosti k realizaci motivačních kampaní pro získání nových zájemců o povolání pečovatelské profese.

  Bojujeme proti nadměrné administrativě

  – Zaslali jsme návrh k vyhlášce o vedení zdravotnické dokumentace,

  – Uvedli jsme i další možná řešení, jak omezit zbytečné zatěžování sester a zdravotnických pracovníků obecně – využíváním techniky, vyčleněním administrativních pracovníků nebo zrušením některých nadbytečných záznamů.

Diskutovalo se na téma pracovních podmínek sester v nemocniční i domácí péči, řešení jejich nedostatku, ale i o příčinách jejich nespokojenosti. Prezidentka ČAS se opakovaně účastní jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR i v Poslanecké sněmovně. Ačkoli zastupujeme jen část populace všeobecných sester a dalších nelékařů, je ČAS vnímána jako významný a respektovaný partner.

Dalším z témat bylo i obnovení jednání o založení Komory sester. Toto téma bude znova projednáno s odborníky na legislativu a přípravným výborem České komory zdravotnických pracovníků.

Sněm předsedů sekcí a regionů je jedním z vrcholových orgánů ČAS a jeho účastníci se shodli, že nezáleží na kvantitě členů, ale na kvalitních výstupech naší organizace, o kterých musíme veřejnost více informovat prostřednictvím sociálních sítí. V příštím roce budou probíhat nové volby do Prezidia ČAS, a proto byli všichni vyzváni k nominování aktivních a schopných zástupců ze svých řad.

Významným hostem sněmu ČAS byla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková. Předsedkyně OSZSP informovala o činnosti a vyzvala ČAS ke spolupráci na akcích, které OSZSP pořádá. Vyústěním tohoto setkání je společné prohlášení obou organizací, které je předmětem samostatné zprávy.

Zdroj: ČAS

Sdílejte článek

Doporučené