Přeskočit na obsah

Co přinesl Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů ČAS?

Počet členů ČAS stále klesá navzdory snaze všech předsedkyň sekcí a regionů nabízet kvalitní vzdělávací akce a informace o dalších aktivitách ČAS.

Po úspěšném Plese sester na Žofíně je připravována oslava Dne sester a udílení cen Florence Nightingalové, které se uskuteční 23. května 2018 v Divadle U Hasičů v Praze.

Zazněly zprávy o činnosti pracovních komisí a jednotlivých sekcí či regionů, které budou uveřejněny ve Výroční zprávě o činnosti ČAS.

Zahraniční aktivity budou předmětem zprávy Mgr. Veroniky Di Cara z jednání Evropské federace sester, které se konalo ve stejném termínu jako Sněm předsedů ČAS.

Prezidentka ČAS, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, informovala přítomné o činnosti prezidia ČAS a vyhodnotila realizaci Strategického plánu ČAS na období 2015–2020, který společně naplňujeme různými aktivitami, podle vývoje legislativy a politické situace. Sněm by měl společně s Prezidiem zhodnotit, jak plníme hlavní cíle ČAS. Aby byla informovaná i široká veřejnost, je na webových stránkách ČAS každým rokem dostupná Výroční zpráva ČAS, jež podrobně vypovídá o naší činnosti.

 1. Profesní příprava a vzdělávání

  Aktivně jsme se účastnili legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších zdravotnických povolání, postavení sester a ostatních zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče a výkon jejich profese.

  Dlouhodobě jsme odmítali návrh zkráceného vzdělávání medializovaný jako „4+1“ a nadále budeme pro všeobecnou sestru prosazovat takovou kvalifikaci, aby byla zajištěna odpovídající kvalita a bezpečná péče o pacienty.

  V návaznosti na změnu vzdělávání všeobecných sester (praktické sestry si mohou doplnit kvalifikaci na Vyšších odborných zdravotnických školách) je nyní potřeba upravit rámcová kurikula. V tomto směru nabízíme odbornou pomoc.

  Od ledna 2018 vešla v platnost vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a teprve praxe ukáže, kde bude potřeba provést případné změny.

  K faktickému navýšení kompetencí všeobecných sester (některé lékařské výkony) nedošlo, a tím nejsou možné další změny v praxi.

  Navýšení kompetencí praktických sester může mít bez dobrého základu ve vzdělávání na školách nepříznivý dopad na péči o pacienty.

  Není nastaven parametr kvality – úroveň kvalifikace a dopad na kvalitu péče.

 2. Ošetřovatelská praxe

  Chceme i nadále posilovat a rozšiřovat kompetence zdravotnických povolání v ČR včetně prosazování pozice sester a ostatních zdravotnických pracovníků jako nositelů zdravotních výkonů i cenové hodnoty bodu za zdravotní výkony pro NLZP.

  Jde nám o nové výkony pro sestry v domácí péči a vyšší kompetence pro sestry s odpovídající kvalifikací.

  Nebudeme podporovat navyšování kompetencí praktických sester jen proto, aby tím byl vyřešen nedostatek plně kvalifikovaných všeobecných sester.

  Podíleli jsme se na tvorbě Akčních plánů Zdraví 2020 a nyní budeme prosazovat naplňování jednotlivých priorit týkajících se ošetřovatelské péče.

 3. Potřeby populace

  Spolupracujeme s ostatními profesními i odbornými organizacemi v ČR, v zahraničí s Evropskou federací sester (EFN).

  Řada našich členů je aktivně zapojena do mezinárodních profesních nebo odborných organizací a budeme v této spolupráci nadále pokračovat.

  Spolupracujeme s organizacemi pacientů, aktivně se zapojujeme např. do akcí MamaHelp nebo Roska.

 4. Kvalita a etika v ošetřovatelství

  V oblasti vytváření účinných nástrojů k zajištění bezpečně, kvalitně a eticky poskytovaných ošetřovatelských služeb jsme partnerem několika projektů například „Bezpečná nemocnice“ Kraje Vysočina, spolupracujeme se Spojenou akreditační komisí, podílíme se na realizaci rezortních bezpečnostních cílů v praxi, na rozvoji klinických standardů péče atd.

  Jsme odborným garantem portálu MZ ČR www.dekubity.eu.

  Zajištění kvalitní péče o pacienty vyžaduje jasné nastavení optimálních, nikoli minimálních personálních stavů.

  – Personální vyhláška je nastavena na minimální stavy, které je možné navýšit, ale z důvodu nedostatku finančních zdrojů či jejich neefektivnímu rozložení u poskytovatelů zdravotních služeb jsou někde hraniční. Ošetřovatelský personál je pak přetěžován, což vede k jeho nespokojenosti a odchodu mimo rezort zdravotnictví.

  – Registr zdravotnických pracovníků spravovaný NCO NZO v Brně nebyl využíván k plánování potřebných zdrojů. Odchodem velké skupiny zkušených sester do důchodu a nízkým přílivem sester nebo přílivem méně kvalifikovaných sester může dojít k ohrožení kvality ošetřovatelské a zdravotní péče.

  Tomu chceme včas zabránit a chceme vyvolat novou diskusi s poslanci a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 5. Postavení zdravotníků ve společnosti

  Podporujeme aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže zdravotnických profesí ve společnosti. Jsme garantem soutěže Sestra roku, pořádáme Ples sester, kulturní akce k oslavě Mezinárodního dne sester včetně udílení cen Florence Nightingalové.

  Abychom mohli ještě lépe obhajovat profesní zájmy, je potřeba větší profesionalizace naší odborné společnosti.

  – Chceme vést diskusi o založení Komory sester a porodních asistentek. Tento orgán by mohl lépe pomáhat řešit dlouhodobé strategie udržitelnosti tzv. „regulovaných profesí“.

  – Naše organizace je dobrovolná. To znamená, že máme omezené finanční možnosti k realizaci motivačních kampaní pro získání nových zájemců o povolání pečovatelské profese.

  Bojujeme proti nadměrné administrativě

  – Zaslali jsme návrh k vyhlášce o vedení zdravotnické dokumentace,

  – Uvedli jsme i další možná řešení, jak omezit zbytečné zatěžování sester a zdravotnických pracovníků obecně – využíváním techniky, vyčleněním administrativních pracovníků nebo zrušením některých nadbytečných záznamů.

Diskutovalo se na téma pracovních podmínek sester v nemocniční i domácí péči, řešení jejich nedostatku, ale i o příčinách jejich nespokojenosti. Prezidentka ČAS se opakovaně účastní jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR i v Poslanecké sněmovně. Ačkoli zastupujeme jen část populace všeobecných sester a dalších nelékařů, je ČAS vnímána jako významný a respektovaný partner.

Dalším z témat bylo i obnovení jednání o založení Komory sester. Toto téma bude znova projednáno s odborníky na legislativu a přípravným výborem České komory zdravotnických pracovníků.

Sněm předsedů sekcí a regionů je jedním z vrcholových orgánů ČAS a jeho účastníci se shodli, že nezáleží na kvantitě členů, ale na kvalitních výstupech naší organizace, o kterých musíme veřejnost více informovat prostřednictvím sociálních sítí. V příštím roce budou probíhat nové volby do Prezidia ČAS, a proto byli všichni vyzváni k nominování aktivních a schopných zástupců ze svých řad.

Významným hostem sněmu ČAS byla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková. Předsedkyně OSZSP informovala o činnosti a vyzvala ČAS ke spolupráci na akcích, které OSZSP pořádá. Vyústěním tohoto setkání je společné prohlášení obou organizací, které je předmětem samostatné zprávy.

Zdroj: ČAS

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.