Přeskočit na obsah

Den otevřených dveří na 1. LF UK

Jak se připravit na přijímací řízení? Jaké jsou letošní modelové otázky? Jak zvládnout první rok studia? Žijí medici vůbec něčím jiným než učením anatomie? Kam jezdí studenti medicíny stážovat doma i v zahraničí? Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) přinese 11. ledna 2020 odpovědi nejen na tyto otázky prostřednictvím svých pedagogů i studentů.

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se otevírají dveře už 11. ledna. V několika přednáškových sálech vysokoškolští učitelé uchazečům vysvětlí podmínky pro přijetí ke studiu či podmínky přijetí bez přijímacího řízení. Zájemci si mohou prohlédnout řadu zajímavých pracovišť a výukových míst fakulty. Otevřen bude například Akademický klub ve Faustově domě, Anatomický ústav včetně tamního Muzea srovnávací anatomie, Ústav vědeckých informací a jeho obsáhlá knihovna a studovny medicínské literatury, Stomatologická klinika a její muzeum prof. Jesenského nebo vysoce vědecké pracoviště Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI).

 

Vybrat si správný obor

Přihlášek ke studiu se na 1. LF UK tradičně schází mnohonásobně více, než kolik uchazečů může fakulta ke studiu přijmout. Proto prostřednictvím přijímacího řízení hledá studenty, jejichž šance na úspěšné studium jsou velké. „Medici mají před sebou během šesti let na padesát zkoušek a bezpočet testů a zápočtů. Je proto cílem příjímacího řízení, aby byli vybráni studenti, kteří úspěšně zvládnou náročné studium od anatomie v prvním ročníku až po státnice a stanou se kvalitními lékaři. Neustálou kultivací a hodnocením studijních výsledků mediků zpětně kontrolujeme účinnost přijímacího řízení. Snažíme se tak počet neúspěšných studentů snižovat a získat více prostoru pro výuku talentovaných mediků. Zároveň tím spoříme energii pedagogů, finanční náklady na nedokončená studia, ale i čas studentů, kteří mohou uspět v jiných oborech,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Fakultě se dlouhodobě osvědčují studenti, kteří měli výborný prospěch už na střední škole. V oboru Všeobecného lékařství upouští od přijímací zkoušky u těch, kteří měli na střední škole průměr do 1,2. Kromě celkového průměru se zvlášť hodnotí i známky z fyziky, chemie a biologie. Aby uchazeč mohl o upuštění požádat, musí studovat každý z těchto tří předmětů aspoň v jednom z posledních dvou let studia a musí z něj mít jedničku, nebo dvojku. Pokud měli středoškoláci v posledních čtyřech letech jedničky, nebo dvojky z matematiky, připočítávají se jim k výsledkům přijímaček body navíc. Stejně tak jsou bonifikováni za jedničku, nebo dvojku z nepovinné státní maturity Matematika+.

 

Nelékařské obory

Vedle všeobecného a zubního lékařství lze na 1. LF UK studovat také tzv. nelékařské obory, jejichž absolventi jsou součástí zdravotnických týmů a působí jako ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, porodní asistentky nebo adiktologové. Informace o bakalářském studiu ergoterapie a fyzioterapie na 1. LF UK si mohou zájemci poslechnout nejprve na III. interní klinice 1. LF UK a VFN a poté přímo na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Zde si budou moci prohlédnout prostory kliniky, kde probíhá většina výuky studentů ergoterapie i fyzioterapie. Mohou si vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, projet se na mechanickém vozíku a prohlédnout si bezbariérovou cvičnou kuchyň, kde si mohou vyzkoušet oškrábat mrkev jednou rukou, jednou rukou si zavázat tkaničky nebo si obléknout bundu s funkčně využitelnou pouze nedominantní horní končetinou. Pro zájemce o studium závislostí – adiktologii bude připraven navazující doprovodný program také na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. Přednášku o studiu adiktologie a užitečné rady doplní soutěž v adiktologickém kvízu, nebude chybět ani interaktivní program, který předvede intoxikaci určitými látkami pomocí simulačních brýlí.

 

Jak vnímají výuku sami studenti

Na Dni otevřených dveří se uchazeči o studium mohou setkat také se studenty a absolventy 1. LF UK, i oni jsou pro uchazeče důležitým zdrojem informací a dozví se například, že i pro fakultu jsou postoje jejích studentů důležité. „Hodnocení výuky považujeme na lékařské fakultě za nepostradatelnou součást vzdělávání a podporujeme zapracování jeho výsledků do výuky. Podporujeme motivaci studentů k vyplňování těchto každoročních hodnocení,“ říká mladá lékařka Hana Dittrichová, absolventka 1. LF UK a bývalá místopředsedkyně Akademického senátu 1. LF UK, kde mají studenti také své zástupce. Z hodnocení výuky vyplývá, že studenti vítají využití elektronických vzdělávacích systémů a digitalizaci výukových materiálů, nízký počet studentů ve studijních skupinách a oceňují výuku ve zdejším simulačním centru.

Medici se na 1. LF UK sdružují také v sedmi studentských spolcích. Jedním z nich je např. IFMSA – mezinárodní medická organizace nejvíce známá zprostředkováváním stáží pro mediky do celého světa. Během Dne otevřených dveří se mohou zájemci dozvědět, jak lze na měsíc stážovat v Izraeli, Japonsku, Kanadě či Brazílii. Medici svým budoucím kolegům podají také informace o projektech a akcích, které spolek v průběhu celého roku připravuje. V Akademickém klubu – Fausťáku si za asistence studentů budou moci návštěvníci vyzkoušet základy chirurgického šití a první pomoci, dozvědět se, jak správně měřit tlak, nebo zjistit, jak se školí sexuální výchova pro pokročilé.

 

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:

http://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk

 

Termíny přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu: elektronicky do 29. února 2020

Bakalářské a navazující magisterské programy: 12. června 2020

Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 16. června 2020

Náhradní termín: 23. června 2020

Zdroj: 1. lékařská fakulta UK

Sdílejte článek

Doporučené