Přeskočit na obsah

Fakultní nemocnice porušovaly u mladých lékařů zákoník práce

Na nekalou praxi, kdy fakultní nemocnice zaměstnávají lékaře na minimální úvazky (0,1 apod) s tím, že jsou nuceni vykonávat práci v rozsahu celé pracovní doby, upozorňovali mladí lékaři opakovaně. Nyní konečně MPSV zveřejnilo výsledky kontroly, která proběhla v 5 fakultních nemocnicích v Praze a v Brně. Kontrolováno bylo celkem 140 zaměstnanců – mladých lékařů v přípravě na atestaci.

Za zvláště závažný nedostatek lze považovat nález, že u lékařů nebyla vedena ze zákona povinná evidence pracovní doby, což je samozřejmě osvědčený prostředek, jak zkomplikovat jakoukoli přesnou kontrolu porušování zákona.

V jakém postavení mladí lékaři jsou, se ukázalo také v průběhu kontrol inspektorátu práce - lékaři se často ocitali pod tlakem svých nadřízených ohledně toho, jak vypovídat. I přes zjištěná pochybení tak výsledky šetření nemohou postihnout celou hloubku tohoto letitého problému.

Inspektorát práce ve svém nálezu zároveň upozorňuje na nutnost u studentů postgraduálního studia oddělit dobu skutečného studia a výzkumné činnosti od doby, kdy tito studenti-lékaři poskytují léčebně preventivní péči, za kterou jim náleží mzda. Úloha řešit tuto situaci leží především na bedrech Ministerstva zdravotnictví, které musí definovat problematiku kombinace specializačního vzdělávání a postgraduálního studia.

Společně s Ministerstvem školství musí být taktéž zajištěno, aby prostředky určené na studijní stipendia v postgraduálních studijních programech nebyla využívána jako náhražka mzdy těmto lékařům vykonávajícím práci pro dotčená zdravotnická zařízení. Občanské sdružení Mladí lékaři je připraveno s oběma ministerstvy o návrzích a konkrétní podobě opatření seriózně jednat.

Mladí lékaři, o.s.
www.mladilekari.com

______________________________________________________________________________

 

- dopis MPSV člence sdružení Mladí lékaři -

 

Vážená paní
MUDr. Zuzana Lattová
Mladí lékaři, o.s.

 

Vážený paní doktorko,

chtěl bych Vás  informovat, že v souvislosti s podanými podněty ve věci zaměstnávání „mladých lékařů“ a v návaznosti na jednání k této problematice, která proběhla v dubnu a květnu letošního roku na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na naše vzájemné setkání, byla ze strany Státního úřadu inspekce práce provedena kontrola v 5 fakultních nemocnicích v Praze a v Brně. Současně byla provedena kontrola ve 2 regionálních nemocnicích.

V rámci provedených kontrol, kdy bylo kontrolováno přibližně 140 zaměstnanců – lékařů, tj. lékařů kteří ještě nezahájili specializační vzdělávání, lékaři, kteří se připravují na atestaci ve specializačním vzdělávání a lékaři připravující se na atestaci a současně se účastnící postgraduálního studia Ph.D., bylo zjištěno porušování pracovněprávních předpisů např. tím, že nebyla uzavřena se zaměstnanci písemná dohoda o pracovní činnosti, byly vydávány zaměstnancům platové výměry až po změně skutečností v nich uvedených nebo nebyla vedena evidenci pracovní doby.

Zmiňovaná zjištění, v důsledku nichž bylo uloženo ze strany Státního úřadu inspekce práce nápravné opatření k jejich odstranění, však přímo nesouvisela s podanými podněty v dané věci.

Pokud se týká Vašeho konkrétního případu, pak bylo zjištěno, že Vám byla proplacena veškerá písemně odsouhlasená pracovní doba. V souběhu s pracovní smlouvou s Vámi současně byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti, která byla rovněž v odpovídajícím rozsahu zaplacena. Situace a zjištění jsou následně obdobná u všech dalších 23 kontrolovaných zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice.

Z provedené kontroly však vyplynulo, že jako velmi problematický se jeví systém postgraduálního studia (Ph.D.) na lékařských fakultách, kdy tito studenti jsou současně zaměstnanci fakultní nemocnice. V takových případech se jedná ve velké většině případů o velmi krátké pracovní poměry v rozsahu cca 0,1 pracovního úvazku. Tyto pracovní úvazky nejsou uzavírány za účelem závislé činnosti, tj. výkonu práce zaměstnancem, ale jsou motivovány jinými důvody. Především možností legálního přístupu do zdravotnické dokumentace pacientů, který není možné jinak zabezpečit a rovněž možností aktivně se podílet na léčebném procesu.

Jak z kontroly současně vyplynulo samy fakultní nemocnice ani tito zaměstnanci-studenti, dostatečně neodlišují postavení zaměstnance a studenta. V této souvislosti pak studenti opakovaně
považují svou přítomnost ve fakultní nemocnici za přítomnost pracovní, za kterou nejsou řádně odměňováni.

Vzhledem k výše uvedenému bylo požádáno Ministerstvo zdravotnictví o možnost řešení systému postgraduálního studia lékařů způsobem, který by jednoznačně definoval dobu studia, od doby v rámci níž tito studenti jsou v pozici zaměstnanců zmiňovaných fakultních nemocnic.

S pozdravem

Mgr. Karel Machotka v. r.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sekce trhu práce

Zdroj: Mladí lékaři

Sdílejte článek

Doporučené