Přeskočit na obsah

Komise požaduje Evropu bez tabákového kouře do roku 2012

Tabák je stále nejčastější jednotlivou příčinou předčasného úmrtí a vzniku chorob v Evropské unii. Podle konzervativních odhadů v roce 2002 zemřelo v evropské pětadvacítce 79 000 dospělých, včetně 19 000 nekuřáků, následkem expozice tabákovému kouři doma (72 000) a na pracovišti (7 300).

Evropská  komisařka pro otázky zdraví  Androulla Vassiliou uvedla: „Pevně věřím, že si všichni Evropané bez rozdílu zaslouží nejvyšší míru ochrany před tabákovým kouřem. Mezi širokou veřejností se pro tento krok vzedmula vlna podpory a my budeme spolupracovat s členskými státy, abychom jej uskutečnili.“

V současné době existují ucelené zákony zajišťující nekuřácké prostředí v deseti zemích EU. Spojené království a Irsko zavedly nejpřísnější opatření na zajištění nekuřáckého prostředí, která spočívají v úplném zákazu kouření v uzavřených veřejných prostorech, ve veřejných dopravních prostředcích a na pracovištích. Bulharsko se k těmto dvěma státům přidá v roce 2010. Nedávný průzkum Eurobarometru zjistil, že pro politiky v oblasti zajištění nekuřáckého prostředí roste popularita – 84 % Evropanů se vyslovilo pro kanceláře a jiná uzavřená pracoviště bez kouře, 77 % je pro restaurace bez kouře a 61 % podporuje zavedení zákonů na zajištění nekuřáckého prostředí pro bary a hospody.

Doporučení  o nekuřáckém prostředí

Doporučení vyzývá  členské státy, aby se chopily iniciativy ve třech hlavních oblastech:

  • Do tří let od přijetí zmíněného doporučení přijmout a provádět zákony, které občany plně ochrání před expozicí tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích a ve veřejných dopravních prostředcích, jak je uvedeno v článku 8 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku,
  • Zlepšit účinnost zákonů zajišťujících prostředí bez kouře přijetím opatření, jako je např. ochrana dětí, podpora občanů, kteří se snaží přestat kouřit, a obrazová varování na krabičkách tabáku,
  • Vytvořením sítě vnitrostátních středisek pro kontrolu tabáku posílit spolupráci na úrovni EU.

Kolik zemí  již přijalo opatření  zajišťující prostředí bez tabákového kouře?

Ve všech členských státech existuje určitá forma právních předpisů, jejichž  cílem je omezit tzv. nepřímé kouření a jeho škodlivý  vliv na zdraví. Rozsah a charakter těchto právních předpisů se liší. Deset členských států EU dosud zajistilo ucelená opatření na ochranu před expozicí tabákovému kouři. Absolutní zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích i v barech a restauracích existuje v Irsku a ve Spojeném království. Podobný zákaz by měl v červnu 2010 vstoupit v platnost v Bulharsku. Itálie, Malta, Švédsko, Lotyšsko, Finsko, Slovinsko, Francie a Nizozemí zavedly právní předpisy zajišťující nekuřácké prostředí, kterými se povoluje existence speciálních uzavřených místností pro kuřáky. Ve zbývajících členských státech ovšem občané a zaměstnanci stále nejsou plně chráněni před expozicí tabákovému kouři na uzavřených pracovištích a ve veřejných prostorech.

Vývoj politiky EU v oblasti zajištění nekuřáckého prostředí

Na počátku devadesátých let byla v EU vydána řada směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které vymezily určitá omezení kouření na pracovišti. Usnesení Rady z roku 1989 a doporučení o preventivních opatřeních proti kouření z roku 2002 vyzvala členské státy, aby poskytovaly ochranu před expozicí tabákovému kouři na uzavřených pracovištích, v uzavřených veřejných prostorech a v prostředcích veřejné dopravy. Kromě legislativních opatření upozornily i mediální kampaně zaměřené proti kouření „Nebojte se říct Ne“ a „HELP – pro život bez tabáku“ mimo jiné na rizika pasivního kouření.

Komise v roce 2007 dala podnět k veřejné diskuzi o nejlepším způsobu propagace nekuřáckého prostředí v EU prostřednictvím své zelené knihy „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“.

Rámcová  úmluva o kontrole tabáku

Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC) – zcela první smlouva týkající se veřejného zdraví  – byla podepsána všemi členy Světové zdravotnické  organizace a dosud byla ratifikována 164 signatáři včetně Společenství a 26 z jeho členských států. Evropské společenství vede vyjednávání ohledně protokolu FCTC o nezákonném obchodu s tabákovými výrobky a hraje aktivní úlohu v procesu provádění zmíněné úmluvy.

V červenci 2007 byly na druhé konferenci stran úmluvy přijaty obsáhlé pokyny týkající se ochrany proti expozici nepřímému kouření, které stanovily „zlatý standard“, jehož by se strany úmluvy měly držet. Společenství přispělo k vytvoření těchto pokynů.

Další informace:

Návrh doporučení  Rady o nekuřáckém prostředí:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm

Přehled činností  Komise v oblasti kontroly tabáku:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

Flash Eurobarometr týkající se tabáku (Flash č. 253):

http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm

Rámcová  úmluva o kontrole tabáku

http://www.who.int/fctc/en/ 

Kontaktní  osoby:

Nina Papadoulaki: +32 22986378

Antonie Kerwien: +32 22972686

Zdroj: PramConsulting

Sdílejte článek

Doporučené