Přeskočit na obsah

Kontrola ve VoZP: miliony za poradenství a problémová smlouva s Protonovým centrem

Předmětem kontroly bylo ověření realizace nápravných opatření ve VoZP po kontrole MF a MZ za období 2007–2012 a hospodaření zdravotní pojišťovny v letech 2011–2016. Kontroloři konstatovali významné nedostatky v oblasti veřejných zakázek, revizního systému či smluvní politiky. Společným jmenovatelem bylo nedodržování zákona o finanční kontrole, kdy pojišťovna neošetřila rizika nehospodárného, neefektivního a neúčelného vynakládání veřejných prostředků. Pojišťovna navíc nenapravila nedostatky zjištěné v oblasti účetnictví a finanční kontroly již v předchozí kontrole. Ředitele, který stál v kontrolovaném období v čele pojišťovny, v druhé polovině roku 2016 odvolala správní rada.

Zdravotní pojišťovna přijímala již v průběhu kontroly opatření k nápravě, rozhodující část opatření musí předložit do poloviny listopadu 2018. Mimo těchto opatření podala i trestní oznámení na základě vlastního zjištění, které bylo následně potvrzeno i provedenou veřejnosprávní kontrolou.

Nálezy kontroly se týkaly např. poskytování právních služeb advokátní kanceláří v letech 2011 – 2016, za což bylo vyplaceno přes 25 mil. Kč. Před poskytnutím služeb nebylo provedeno žádné zadávací řízení. Dohodnutá cena několikanásobně překročila běžnou hodinovou sazbu. Velkou část výsledků činnosti smluvních advokátů nebylo možné dohledat. Přitom existoval ve VoZP právní odbor s řadou právně vzdělaných zaměstnanců, který měl uvedené činnosti v popisu práce. Obdobné selhání systému vnitřní kontroly bylo zjištěno u ekonomického a ICT poradenství. Zde bylo v průběhu let 2013 – 2016 vyplaceno jedinému poradci 6,8 mil. Kč na tzv. vedlejší pracovní poměr. Opět bez výběrového řízení a při existenci útvarů, které měly uvedené činnosti na starosti. Vyplácená hodinová sazba však byla znovu několikanásobné výši oproti internímu zajištění služeb. Tato zjištění vedla MF k podání trestního oznámení v obou případech.

Kontrola se dále zaměřila na smluvní vztah pojišťovny a poskytovatele protonové terapie. Kontrola zjistila, že organizace smluvního vztahu byla v kontrolovaném období velmi chaotická. Pojišťovna v jeden den uzavřela smlouvu s dodatky, po pár dnech dalším dodatkem sjednala s poskytovatelem určité povinnosti, které po pár dnech dalším dodatkem revokovala. Smlouvy nesly chybné názvy, jednu smluvní oblast upravovaly dvě smlouvy atp. Pojišťovna a poskytovatel si sjednali určité povinnosti, které však poskytovatel neplnil a VoZP je po něm nijak nevyžadovala. Navíc, smlouva mezi pojišťovnou a poskytovatelem je od roku 2016 v rozporu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Zákon povoluje hradit protonovou léčbu pouze po indikaci komplexním onkologickým centrem, což smlouva nereflektuje.

K porušování zákona o finanční kontrole docházelo i v oblasti uzavírání nových smluv v šetřených odbornostech segmentu ambulantní specializované péče. Pojišťovna před uzavřením smlouvy neprováděla předběžnou řídící kontrolu. Např. nebyla schopna doložit vyhodnocení, jak nový smluvní vztah přispěje ke zlepšení místní a časové dostupnosti péče, jaký bude poměr přínosů a nákladů a zda je nový smluvní vztah vůbec pro danou lokalitu potřebný. Stejný problém se objevil u bonifikačních programů v segmentu ambulantních služeb, u kterých VoZP neprováděla žádná (ze zákona o finanční kontrole povinná) vyhodnocení, zda vynaložené prostředky vedly ke splnění daného cíle, či jaký přínos měly pro pojištěnce.

Kontrola také odhalila dílčí nefunkčnost revizního systému VoZP, která vedla ke zvýšení rizika neodhalení možného účelového či dokonce podvodného jednání poskytovatelů zdravotních služeb.

V neposlední řadě se kontroloři podrobněji zabývali vynakládáním finančních prostředků na zdravotní služby ze základního fondu zdravotního pojištění VoZP. Zde např. v oblasti preskripce nebyl dodržen limit na čerpání léčiv pro vlastní spotřebu a rodinné příslušníky.

Zdroj: MZ a MF ČR

Sdílejte článek

Doporučené