Přeskočit na obsah

Prevence dětských úrazů a násilí na dětech je celosvětový problém

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví


Mezinárodní seminář ,„Prevence dětských úrazů - Prevence násilí na dětech - Podpora mentálního zdraví dětí" jako doprovodná akce předsednictví se ve dnech 4.-5. června věnoval systému sběru úrazových dat u dětí, syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, transformaci ústavní péče pro  děti do 3 let věku v zařízení typu dětského centra a podpoře duševního zdraví dětí a mládeže změnou a rozvojem jejich mentálně hygienických návyků.

 

Česká republika patří mezi státy s vyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů, přestože úmrtnost v poslední době mírně klesá. Zvláště díky kvalitní zdravotní péči. Celkový počet úrazů všakvýrazně neklesá. Vláda v roce 2007 odsouhlasila (usnesení vlády č. 926 ze dne 22.8.2007) Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 (NAP), který shrnuje problematiku dětských úrazů a  stanovuje nejdůležitější úkoly jednotlivých resortů  pro období 2007-2017.

 

Zahraniční zkušenosti jasně dokladují, že koordinovaná a soustavná prevence přináší své výsledky. Úrazová prevence musí zohledňovat úrazovou situaci a podmínky dané lokality na základě validních dat, účinných legislativních opatřeních a koordinované mezisektorové a mezioborové spolupráce.

 

V současné době jsou k dispozici pouze úrazová data, která nelze využít pro preventivní opatření. Jedním z prioritních úkolů NAP je proto ustavení Národního registru dětských úrazů a zakotvení tohoto národního registru v zákoně.

 

V rámci NAP bude každý úraz zaznamenán z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací. Tento způsob umožní optimální diagnostiku, terapii a prevenci úrazů. Sledovaná data budou odpovídat standardům formulovaným v rámci Evropské unie a budou splňovat nároky na kompatibilitu.

 

Do doby ustavení Národního registru dětských úrazů zákonem je sběr úrazových dat realizován pilotně v rámci projektu Fakultní nemocnice Brno, který MZ finančně podporuje v rámci preventivních dotačních programů. V rámci Mezinárodního semináře byla prezentována první ucelená analýza tohoto pilotního sběru úrazových dat.

 

Prvně dnes byla oficiálně představena Evropská zpráva o prevenci dětských úrazů, která shrnuje aktuální úrazová data a doporučuje postup členských států v problematice prevence dětských úrazů, mimo jiné: aktivity v oblasti prevence, rozvoj a implementaci národních strategií prevence dětských úrazů, zlepšování systému zdravotní péče, sběr validních úrazových dat kompatibilních se sběrem úrazových dat v EU, výzkum, vzdělávání a informovanost v oblasti prevence dětských úrazů, odstranění nespravedlnosti a nerovnosti  v oblastech souvisejících s úrazy dětí.

 

Účastníci diskutovali závěry a doporučení vyplývající z Mezinárodního semináře, které vycházejí ze skutečnosti, že podle Úmluvy o právech dítěte patří mezi základní práva dětí právo na zdraví a bezpečné prostředí - bez úrazů a násilí.

 

Hlavním rizikových faktorem všech forem násilí je alkohol a sociálně-ekonomické faktory. Efektivní preventivní opatření musí vycházet z podrobné analýzy validních údajů, a proto je v prevenci nezbytné respektovat a prosazovat „Zájem dětí" v každodenní politické praxi a tvorbě koncepcí a strategií ve všech oblastech. Zvýšit právní zodpovědnost rodičů, komunity, regionu a státu za zdraví a bezpečí dětí a věnovat problematice prevence dětských úrazů, násilí na dětech a podpory mentálního zdraví náležitou a stálou pozornost v rámci předsednictví EU členských států.

 

Závěry a doporučení vyplývající z Mezinárodního semináře byly shrnuty ve společné deklaraci.

 

Mezinárodní seminář je součástí veřejné kampaně „STOP násilí na dětech" vyhlášené v souladu s Národní strategií prevence násilí na dětech v České republice na období 2008-2018, která byla odsouhlasena vládou.

 

www.mzcr.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené