Přeskočit na obsah

Průkazy pro osoby s poruchou autistického spektra pomohou s komunikací

Průkaz osoby s PAS ředstavuje prostředek k zajištění odpovídajícího přístupu pracovníků resortů práce a sociálních věcí, školství, zdravotnictví, vnitra a dalších k jeho osobě z hlediska zajištění odpovídající komunikace/přístupu a respektu k jeho specifickým potřebám.

Má funkci prevence vzniku náročných situací a funkci odlehčovací v krizových situacích.

Opravňuje zajistit přednostní ošetření pacienta s PAS na všech zdravotnických pracovištích, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí, avizuje potřebu přizpůsobení procesu ošetření potřebám pacienta s PAS adekvátně s doporučenými zásadami Desatera pro komunikaci s pacientem s poruchou autistického spektra, Komunikačním klíčem a Komunikačním profilem zaneseným v Průkazu osoby s PAS.

Lze v případě potřeby využít v krizových situacích na veřejnosti, v MHD, při kontaktu se záchranáři, hasiči, policií, a dále dle uvážení jeho držitele/zákonného zástupce/doprovodu (například při cestování či pobytu v zahraničí).

Pomáhá předcházet situacím, které by vedly k selhání člověka s PAS na veřejnosti a k sociálnímu vyloučení. Napomáhá zúčastněným aktérům zátěžových situací zvládnout tyto s minimálním negativním dopadem na ně samotné, vede k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení problému.

 

Poučení

Držitele Průkazu/zákonného zástupce opravňuje k přednostnímu ošetření v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře, specialisty, ve zdravotnickém zařízení, pokud to provozní možnosti pracoviště a stav ošetřovaných pacientů dovolí.

Průkaz lze využít také při zvládání náročných situací na veřejnosti, při jednání s policií a záchrannou službou a dále tam, kde lze vyžadovat dodržování zásad Komunikačního souboru, jako jsou pracoviště resortů zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, vnitra aj.

Personál/odpovědný pracovník po předložení Průkazu dodržuje zásady komunikace s osobou s autismem a doporučené postupy obsažené v Komunikačním souboru, respektuje individualitu a specifické projevy držitele Průkazu, úzce spolupracuje s jeho doprovodem.

Průkaz je Potvrzujícím lékařem vystaven oprávněnému žadateli dítěti/ dorostu/dospělé osobě s PAS, které má daný lékař v péči neprodleně po obdržení zprávy o stanovení dg. PAS vystavené odborníkem oprávněným k jejímu stanovení (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog) nebo přímo při jejím stanovení.

Držitel Průkazu/zákonný zástupce jsou oprávnění využívat Průkaz na základě svého uvážení v situacích, které jsou pro ně těžce zvladatelné. Využití Průkazu je pro jeho držitele/ZZ zcela dobrovolné.

 

Postup vystavení Průkazu osoby s PAS (dále v textu „Průkaz“)

Ošetřující praktický lékař pro děti a dorost/praktický lékař, nebo dětský klinický psycholog/klinický psycholog, nebo pedopsychiatr/psychiatr (dále jen „Potvrzující lékař“) vystaví a potvrdí všem dětem/ dorostu/dospělým osobám s PAS (případně zákonným zástupcům), které má ve své péči a mají ve zdravotnické dokumentaci zanesen doklad o stanovení dg PAS Průkaz a to bezplatně.

Do karty Průkazu Potvrzující lékař vyplní:

- jméno a příjmení osoby s PAS,

- datum narození,

- datum vystavení/aktualizace

- podpis Potvrzujícího lékaře

- razítko.

 

Potvrzuje tak, že držitel Průkazu má ve zdravotnické dokumentaci doklad o stanovení odpovídající diagnózy oprávněným specialistou (pedopsychiatr, psychiatr, dětský klinický psycholog, klinický psycholog).

Aktualizace bude realizována na žádost osoby s PAS/ zákonného zástupce v případech zásadní změny v informacích uvedených v Průkazu.

Do zdravotnické dokumentace oprávněného žadatele o Průkaz provede záznam - datum vystavení/aktualizace Průkazu.

Další informace vyplní držitel/zákonný zástupce držitele Průkazu a opatří ji aktuální fotografií obvyklých průkazkových rozměrů.

 

 

Distribuce průkazů PAS

 

Průkazy budou distribuovány v podobě přílohy k časopisu VOX PEDIATRIAE, časopisu OSPDL pro praktické lékaře pro děti a dorost a obdobně společně s časopisem Practicus, který vydává SVL (Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP). Touto formou budou průkazy distribuovány přímo do ordinací, kde si je mohou vyžádat jednotliví zájemci s PAS. Vysvětlující text bude uveden uvnitř příslušného čísla.

 

Třetí možností je využití signálního kódu od pojišťovny. VZP na základě žádosti o signální kód k edukaci pacienta s PAS, zašle žadateli (PL (praktickému lékaři) či PLDD (praktickému lékaři pro děti a dorost)) průkazy PAS pro pacienty, na které bude signální kód vystavován. Distribuce bude rovněž do ordinace praktického lékaře (PL či PLDD).

 

Ministerstvo zdravotnictví rovněž zašle průkazy PAS na krajské úřady, kde budou k dispozici pro případné zájemce.

 

Průkazy budou rozdistribuovány do konce května 2019.

Více informací na webu mzcr.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené