Přeskočit na obsah

V rámci Programu podpory Center duševního zdraví bylo vybráno prvních pět, začnou fungovat už od července

Podpora vzniku tzv. Center duševního zdraví (CDZ) je jedním ze základních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví v roce 2013. Hlavním záměrem reformy je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. V případě CDZ jde o zcela nový prvek v systému péče o lidi s duševním onemocněním, kteří tak díky podpoře ze strany CDZ nemusí být hospitalizováni, pobývají doma, fungují pokud možno samostatně a mohou být aktivně zapojeni do společnosti.

MZ ČR vyhlásilo dne 23. 3. 2018 Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví na prvních pět CDZ z plánované sítě celkem 30 CDZ po celé České republice.

Ve stanoveném termínu bylo podáno 10 žádostí o dotaci s tím, že se mají vždy dva žadatelé podílet na realizaci pilotního provozu jednoho CDZ. Všechny projektové žádosti prošly posouzením oprávněnosti žadatele, posouzením formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti s kladným hodnocením.

Dne 8. června 2018 proběhlo odborné hodnocení projektových žádostí, které provedla Hodnotící komise. Jejími členy byli zástupci MZ ČR a nominovaní zástupci Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Komise na svém jednání provedla odborné hodnocení a doporučila Seznam žádostí o dotaci, u nichž je navrženo dotaci zcela poskytnout. Žádná z žádostí o dotaci nebyla zamítnuta.

Seznam žádostí o dotaci, u nichž je navrženo dotaci zcela poskytnout, je uveden v příloze této zprávy. Nyní budou vybraní žadatelé vyzváni k doložení dalších podkladů nutných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. CDZ by měla začít fungovat od 1. července tohoto roku.

Veškeré náklady v rámci dotačního programu budou hrazeny z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví I“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.02/15_039/0004672, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci poskytnout zcela:

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.