Přeskočit na obsah

Větší kompetence nelékařů? Česká asociace sester představila Ministerstvu zdravotnictví ČR svůj návrh

Koncept ČAS vychází z již fungujících a osvědčených vzorů vyspělých zemí, nicméně je ušit přímo na míru českému prostředí.

Rozšířenými kompetencemi nelékařských zdravotnických pracovníků se rozumí přesun některých kompetencí, které původně příslušely zejména lékařům, na vybrané, zkušené a proškolené všeobecné sestry/nelékaře. Tito profesionálové by pak byli za výkon svých nových oficiálních činností zodpovědní a také náležitě finančně ohodnoceni.

„Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že rozšíření kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků přináší celou řadu pozitiv. Jednak zvyšuje atraktivitu profese pro talentované studenty, přispívá k další profesionalizaci oboru a zefektivňuje poskytovanou péči. Velkým přínosem je i to, že se díky větším kompetencím sester zlepšuje dostupnost péče i spokojenost pacientů. Sestry tráví s pacienty více času, poskytují jim podrobnější informace a rady,“ říká PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS.

Rozšiřování kompetencí sester podle aktuálních potřeb populace jsou momentálně celosvětovým trendem, který je reflektován řadou autorit, například Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodní radou sester (ICN) či Evropskou federací sester (EFN). Mezi členy stávajícího ošetřovatelského týmu zahrnuje EFN kromě všeobecné sestry a sestry specialistky i sestru s rozšířenými kompetencemi (advanced practice nurse) a zdravotnického asistenta. Ve světě, stejně jako v ČR, obvykle přesuny kompetencí začínají na jednom pracovišti na základě dovedností konkrétních zdravotníků a postupně se rozšiřují až na celonárodní či nadnárodní úroveň.

Členové ČAS se shodli na konkrétních rozšířených kompetencích, které by bylo možné a žádoucí svěřit v českých podmínkách zkušeným a proškoleným všeobecným sestrám. Jedná se například o:

  • indikace a preskripce vybraného zdravotnického materiálu a pomůcek sestrou, která u pacienta přesně zhodnotila jeho stav,
  • ordinace základních vyšetření a jejich interpretace,
  • předepisování léčebné výživy (diet) u pacientů s nutričními problémy nutričním terapeutem,
  • úpravy vybrané medikace sestrou proškolenou ve farmakologii,
  • edukace pacienta před a po výkonu o detailech tohoto výkonu (jedná se o rozšíření edukace v dalších specifických oborech jako je ortopedie, transplantační medicína apod.),
  • šití hráze po episiotomii porodní asistentkou,
  • ordinace zavedení laryngeální masky, intubace zdravotnickým záchranářem.

Mnohé z těchto kompetencí jsou již nyní sestrami vykonávány neoficiálně a výkon je proplácen lékařům. Vzhledem k nedostatku sester je nicméně nezbytné sestry s rozšířenými kompetencemi adekvátně odměňovat. Své specifické návrhy poslaly onkologické, psychiatrické, oftalmologické a stomické sestry, ale i nutriční terapeuti, porodní asistentky nebo zdravotničtí záchranáři.

Své názory k této problematice posílejte na info@tribune.cz

Dobrý den,

rozšíření kompetencí sester je konečně cesta správným směrem, která jednoznačně povede ke zvýšení prestiže tohoto povolání.

Ráda bych navrhla činnost, která by rozšířila kompetence sester specialistek pro perioperační péči. Samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky "advanced practice nurse". Jednalo by se o suturu kůže, případně podkoží, přišívání drénů. I tuto činnost sestry často vykonávají. Lékaři ji na sestry delegují přesto, že je to v rozporu s platnou vyhláškou. Dále by to v budoucnu mohla být katetrizace močového měchýře u mužů a jistě by se našly i další činnosti dle příslušných specializací. Doporučila bych ČAS, aby se tomuto tématu věnovala důsledněji.

Věřím v lepší zítřky, 
Mgr. Lucie Doležalová

Zdroj: ČAS

Sdílejte článek

Doporučené