Přeskočit na obsah

Vybojovali zpět svůj život. A co dál?

Na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol (KDHO) je šance na úplné uzdravení nemocných dětí více než 80%. V podvědomí široké veřejnosti se však moc neví, že léčba dětských pacientů se solidními nádory a leukémiemi je doprovázena nejen četnými časnými, ale zejména i pozdními komplikacemi, které mohou významně ovlivňovat následnou kvalitu jejich života. Riziko je tím vyšší, čím mladší je léčené dítě. Poškozena může být většina tkání, orgánů a systémů vyvíjejícího se organismu, a to i po mnoha letech. Vznik pozdních následků ovlivňuje nejen rozsah a druh nádoru či způsob léčby, ale také reaktivita každého jedince. z těchto pozdních léčebných komplikací mohou tyto děti ohrožovat v budoucnosti i na životě.

Specializované centrum těchto pozdních následků KDHO založil profesor Josef Koutecký již v roce 1998. V tomto centru se aktuálně sleduje více než 3 458 dlouhodobě vyléčených pacientů od dětství až do dospělosti (z celkového počtu 6 423 léčených dětských pacientů v rozmezí let 1979-2010).

Toto centrum získalo možnost být od 1.11.2013 partnerem evropského grantu pro výzkum pozdních následků po léčbě dětských nádorů PanCareLIFE. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo zjistit, které rizikové faktory jsou zodpovědné za problémy s plodností vyléčených pacientek a za poškození sluchu, a zda je možné najít pro tato postižení i genetický podklad. Dále se studie zabývala zhodnocením celkové kvality života dospělých pacientů po proběhlé onkologické léčbě v dětství. V motolském centru byly zpracovány informace o kvalitě života od 958 vyléčených mužů a žen, a také informace o plodnosti od 576 pacientek. Dále bylo do evropských výzkumných center pozdních následků odesláno k druhému hodnocení 817 audiogramů (vyšetření hodnotící kvalitu sluchu) a 480 vzorků krve na molekulárně genetické a hormonální vyšetření. Aktuálně se zpracovávají údaje od celkově 12 000 vyléčených pacientů z 8 evropských zemí. Získané informace poté opět posunou dopředu kvalitu péče o tyto pacienty. Zmiňovaného evropského grantu se účastnilo i brněnské centrum pozdních následků a Česká republika byla jedinou zemí bývalé střední a východní Evropy, která tuto možnost díky centralizovanému sledování těchto pacientů získala.

Část financí z evropského projektu PanCareLIFE spolu s podporou Nadace Národ dětem byla použita k tvorbě unikátní databáze pozdních následků ve FN Motol, která umožňuje nalezení rizikových skupin pacientů pro rozvoj závažných pozdních následků po vyléčení z nádorového onemocnění v dětství. K tvorbě této databáze byly použity informace z archívu FN Motol, databáze patologie a data ÚZIS, které doplnily informace o stavu pacientů, kteří již nejsou v tomto centru aktivně sledováni.

Získané léčebné údaje z této nové databáze pozdních následků sledovaných pacientů ve FN Motol byly použity nejen pro výše zmíněný evropský projekt, ale i pro další dílčí studie, které si kladou za cíl aktivně vyhledat pacienty s nejvyšším rizikem vzniku pozdních léčebných komplikací. Dlouhodobé sledování těchto pacientů umožňuje včas zachytit rozvoj pozdních následků a zahájit, pokud to lze, adekvátní léčbu. Díky centru pozdních následků FN Motol mají i dospělí pacienti léčeni v dětství pro nádorové onemocnění stále možnost péče podle nejnovějších evropských doporučení, která se snaží o zajištění co nejlepší kvality jejich v dětství vybojovaného života.

Zdroj: FN v Motole

Sdílejte článek

Doporučené