Přeskočit na obsah

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu

V této Poradně přinášíme ve stručnosti nejdůležitější informace pro poskytovatele zdravotních služeb, které poskytují pojištěncům–uprchlíkům z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu (dále jen „uprchlíci“). Podrobnosti pojišťovna aktualizuje na svém webu v sekci „Poskytovatelé — Informace pro praxi“.

https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-poskytujicich-peci-osobam-ktere-uprchly-z-uzemi-ukrajiny. Všeobecná zdravotní pojišťovna pro případné dotazy poskytovatelů zřídila centrální e-mailovou schránku: pzs-ukrajina@vzp.cz 

Vstup uprchlíků do systému veřejného zdravotního pojištění

Většina uprchlíků obdrží při vstupu na území ČR vízum za účelem strpění nebo za účelem poskytnutí dočasné ochrany. Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny by měl uprchlík bezprostředně získat tzv. Náhradní průkaz pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR, kterým prokazuje, že se stal pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Tento pojištěnec má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy za stejných podmínek jako jakýkoli český občan.

Zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb

Dne 21. 3. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Ten mj. stanovuje, že:

1) nárok na plnou úhradu hrazených služeb vzniká uprchlíkům až 30 dní přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení příslušného víza (nejdříve však ke dni 24. února 2022);

2) cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona, se ode dne udělení dočasné ochrany považuje pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb za pojištěnce;

3) dítě, které se narodí na území České republiky a alespoň jeden z jeho rodičů bude mít v době porodu udělené vízum za účelem strpění, bude na prvních 60 dní života pojištěno u zdravotní pojišťovny rovnou ze zákona, přičemž následně je zapotřebí vyřídit vízum také pro něj;

4) pokud ani jeden z rodičů v době porodu nemá vízum za účelem strpění, bude novorozenec na základě uvedeného zákona dodatečně pojištěn až 30 dní před tím, než pro novorozence rodiče vízum získají. Jakmile bude narozenému dítěti uděleno vízum o strpění, musí ho rodiče ještě přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění.

Úhrady poskytovatelům zdravotních služeb

Uprchlík s náhradním průkazem pojištěnce je pojištěncem VZP ČR s druhem pojištění DP=1 a s kódem pojištění 1A (Cizinec–žadatel o mezinárodní ochranu). Veškeré poskytnuté výkony poskytovatel vykazuje standardně dle metodiky pro pořizování a předávání dokladů. Poskytovatel si může standardně ověřit platnost pojištění prostřednictvím aplikace VZP Point, případně v rámci svého SW s implementovaným využitím B2B služeb (tj. přímo bez nutnosti přihlášení uživatele do VZP Pointu).

Hrazené služby poskytované uprchlíkům jsou u všech poskytovatelů v lékařských i nelékařských odbornostech vykazovány, vyúčtovány a hrazeny dle standardních úhradových mechanismů platných pro rok 2022 obdobně jako u pojištěnců s trvalým pobytem, přičemž u některých odborností jsou upraveny s ohledem na specifické požadavky a nároky poskytované péče (např. u praktických lékařů, stomatologů). Podrobnosti k jednotlivým segmentům a druhům hrazených služeb jsou uvedeny na výše uvedeném webovém odkazu.

Kust Jan

Mgr. Jan Kust, Odbor podpory a organizace zdravotní péče

 

 

 

Sdílejte článek

Doporučené