Přeskočit na obsah

Inovace prodlužují život, říká studie pro AIFP

Inovativní léčba, včetně moderních lékařských postupů, se zásadním způsobem projevuje na zdraví obyvatelstva, prodlužuje délku a zkvalitňuje život pacientů. Aktivity inovativních farmaceutických společností dále přispívají k růstu hrubého domácího produktu (HDP) a podporují zaměstnanost. Společnosti prostřednictvím širokého spektra svých aktivit napomáhají ulehčit rozpočtům nemocnic i pojišťoven. Studii zadala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a na její realizaci se podílela poradenská společnost Ernst & Young Česká republika a makroekonom Ing. Miroslav Zámečník. Garantem a spoluřešitelem projektu je prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS).

Při vstupu inovativních technologií do českého zdravotnictví panovaly obavy, že léčivé přípravky naprosto zdevastují zdravotní nebo dokonce státní rozpočet. To bylo na přelomu tisíciletí. Za dvacet let víme, že k ničemu podobnému nedošlo, naopak inovace znamenají přínos nejen pro zdraví a kvalitu života pacientů, ale mají i ekonomický benefit pro celou společnost. Zásluhou týmu profesora Duška jsou zpřístupněna anonymizovaná data o incidenci, prevalenci a léčbě u jednotlivých diagnóz. Podle jeho slov je na celém světě jen několik málo zemí, která mají data takové kvality a která mohou posloužit pro výpočet jak nákladové efektivity inovací, tak na určení indukovaného obratu. V důsledku aktivit členských společností AIFP s ekonomickým multiplikátorem 2,4 (jedna koruna na vstupu do systému generuje 2,4 Kč obratu) je generován HDP ve výši 42 miliard korun.

„Pokud budou všechny parametry, včetně legislativy, dobře nastaveny a budeme-li dopady personalizované léčby pravidelně monitorovat, pak rozpočet zvládne vstup inovativní léčby do českého zdravotnictví, pacienti se k novým lékům dostanou včas a průmysl bude generovat další ekonomické benefity,” komentoval přínosy výjimečné studie výkonný ředitel AIFP, Mgr. Jakub Dvořáček, MHA.

Hlavní oblasti přínosu

Na léčivé přípravky nelze nahlížet jako na jednorázový výdaj, ale spíše jako na investici. Klíčový je reálný pohled na celkové spektrum nákladů, a to nejen v oblasti zdravotnictví, ale především v oblasti sociálního rozpočtu či důchodového pojištění. Studie představuje racionální základ pro diskuzi v období, kdy dochází v českém zdravotnictví k podstatným změnám.

Ekonomický přínos

Hospodářský dopad inovativního farmaceutického průmyslu se mezi lety 2010 a 2018 výrazně zvýšil, pokud jde o příspěvek k HDP i k zaměstnanosti. Farmaceutický průmysl svými aktivitami a investicemi generuje obrat v celkové výši 42 miliard korun s relativně vysokým multiplikačním efektem. „Přínos inovativního farmaceutického průmyslu je srovnatelný s oblastí informačních technologií, výroby chemikálií či telekomunikací.“ komentoval výsledky studie její spoluautor makroekonom a bývalý člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), Ing. Miroslav Zámečník.

Aktivity společností AIFP mají vliv také na další součásti systému, jako jsou nemocnice, zdravotní pojišťovny či Státní ústav pro kontrolu léčiv. Realizované náklady, slevy a podpůrná opatření inovativních farmaceutických firem představují významný doplňkový zdroj jejich financování.

Inovativní farmaceutický průmysl rovněž vytváří zhruba 14,5 tisíce pracovních míst a další stále přibývají. Z toho více než sedm tisíc je přímých pracovních míst, dalších sedm tisíc je nepřímých. Rozšiřuje se také okruh dodavatelů členských společností AIFP, kteří díky spolupráci mohou financovat své činnosti a platit zaměstnance v sektoru přepravy, marketingu či IT.

Demografický přínos

Moderní léčba se přičinila o prodloužení a zkvalitnění života nemocných. Inovativní terapie v posledních letech významně zvýšila předpokládanou délku dožití pacientů. Počet ušetřených let života v pouhých pěti terapeutických oblastech (roztroušená skleróza, chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes mellitus 2. typu, zhoubný nádor prsu a rakovina prostaty) činil v obdobích 2012–2017 celkem více než 27 000 let.

Jedním z příkladů onemocnění, u něhož inovace hrají významnou roli, je roztroušená skleróza. Díky včasné léčbě dochází k pomalejší progresi onemocnění. V posledních letech mají pacienti společně s lékařem možnost aktivně rozhodovat o způsobu léčby. Tím roste adherence k léčbě, klesá nutnost hospitalizace i ambulantní péče pro akutní vzplanutí choroby. U této nemoci klesl počet „nových“ invalidních důchodů a převážná část léčených pacientů pokračuje v práci. „Téměř u všech sledovaných diagnóz je zaznamenán nárůst počtu pobytů v nemocnici do jednoho týdne a téměř u všech diagnóz uvedená kategorie roste nad 50 % všech hospitalizací,” uvedl profesor Dušek.

Sociální přínos

V důsledku inovativních a účinných technologií, včetně moderních léčivých přípravků, se nejen zkracuje počet a délka hospitalizací, ale podstatná je skutečnost, že se lidé po léčbě vracejí k obvyklému způsobu života, a to včetně návratu do práce.

Na kratších hospitalizacích a nižším počtu invalidních důchodů u roztroušené sklerózy v období 2010–2017 ušetřil stát minimálně 560 milionů korun. Dodatečné úspory v důsledku nižší potřeby invalidních důchodů i kratších pobytů v nemocnici v devíti analyzovaných terapeutických oblastech potom tvoří bezmála 5 miliard korun.

Celkové úspory jsou pravděpodobně vyšší. Předložený výpočet totiž nezohledňuje veškeré položky, jako jsou úspory související s léky užívanými během hospitalizace či vyplývající z vyšší produktivity rodinných příslušníků, kteří nejsou zatížení péčí o těžce nemocné.

Terapeutické oblasti analyzované v rámci studie Inovace pro život

Studie se zaměřila na devět terapeutických oblastí, jež ilustrují vývoj a pokrok inovativní léčby s kvantifikovatelnými dopady. Vybraná onemocnění byla definována na základě přesně daných kritérií. Jedná se převážně o oblasti s relativně vysokou nemocností, prevalencí a incidencí v České republice:

  • diabetes mellitus 2. typu,
  • karcinom prostaty,
  • karcinom prsu,
  • karcinom tlustého střeva a konečníku,
  • chronická myeloidní leukémie,
  • chronická obstrukční plicní nemoc,
  • revmatoidní artritida,
  • roztroušená skleróza,
  • idiopatické střevní záněty.

 

Studie je založena na databázi NZIS (Národního zdravotnického informačního systému), datech ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), interních datech AIFP i na veřejně dostupných údajích. Více informací naleznete na www.inovaceprozivot.cz. Představení studie Inovace pro život je dostupné na https://aifp.cz/cs/inovace-pro-zivot-prinos-inovativnich-leciv-pro-pa/

 

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené