Přeskočit na obsah

Jak se vypořádat s nárůstem nádorů zažívacího traktu?

C3 iStock-1256373514
Foto Jiří Koťátko

Nová data UEG (United European Gastroenterology) potvrzují zvyšující se incidenci nádorových onemocnění trávicího traktu, a to nejen ve starších věkových skupinách. Přibývá jich i u mladších ročníků. Odborníci proto apelují na zlepšení informovanosti široké veřejnosti, zlepšení screeningu a primární prevence. Právě nezdravý životní styl se ukazuje být velmi podstatným rizikovým faktorem.

U příležitosti kampaně Měsíc proti kolorektálnímu karcinomu proto UEG vyzývá odborníky, aby se letos v březnu připojili ke zvýšení povědomí o kolorektálním karcinomu (CRC) a zdraví zažívacího traktu. CRC je v Evropě druhým nejčastějším nádorovým onemocněním, které je každoročně diagnostikováno u více než půl milionu evropských občanů a umírá na ně přes 156 000 nemocných za rok. Varující je, že počet případů se zvyšuje, což je způsobeno jednak stárnutím populace (jedná se o onemocnění, které postihuje především osoby starší 50 let), ale stále častěji se objevuje i v mladším věku. To je přičítáno zejména nezdravému stravování a životnímu stylu.

Evropa představuje čtvrtinu všech případů zhoubných onemocnění na celém světě, přičemž do roku 2035 jich má přibýt o dalších více než 24 procent. Nádory trávicího traktu jsou hlavní příčinou úmrtnosti na onkologická onemocnění v Evropě s více než 350 000 úmrtími ročně, počítaje karcinom žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater a pankreatu.

Pacientské organizace hrají vedle informovanosti důležitou roli i ve výzkumu

Pacientská organizace Digestive Cancers Europe (DiCE), která letos slaví pět let od založení, se stala vlivnou organizací zastupující pacienty s nádory trávicího traktu, včetně CRC, karcinomu žaludku, jater, jícnu, slinivky a dalších vzácných nádorů. Její členové chtějí i nadále pokračovat v započaté misi, tedy přispívat k včasné diagnóze a zvyšovat celkové přežití a kvalitu života pacientů v celé Evropě. V této souvislosti upozorňují na potřebu dalšího výzkumu.

„Všechny druhy nádorů trávicího traktu jsou v Evropě nedostatečně prozkoumány, a to jak ve vztahu ke skutečné zátěži způsobené onemocněním, tak ve srovnání s investicemi do výzkumu v Severní Americe a Asii. Jako hlas pacientů s karcinomem trávicího traktu se v Evropě také chceme podílet na výzkumných projektech, které nám umožní lépe porozumět těmto zhoubným onemocněním a přispějí ke vzniku nových nástrojů pro prevenci a léčbu,“ uvádějí ve svém prohlášení a připomínají důležité probíhající projekty.

Non-intervenční studie mCRC-PRPMETCO je příkladem dlouhodobého projektu zapojujícího pacienty do klinického výzkumu. Jeho cílem je lépe porozumět rutinní klinické praxi u mCRC. „Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto hodnocení, které usiluje o lepší kvalitu života lidí, kteří přežili CRC a karcinom prsu,“ uvádějí členové DiCE.

Další z projektů, COLOSSUS, si klade za cíl poskytnout nové a efektivnější způsoby klasifikace pacientů se specifickým podtypem metastazujícího CRC a vyvinout pro ně nové možnosti léčby. Společným cílem je poskytnout personalizovaný přístup k medicíně pro pacienty s mCRC, který v současné době není k dispozici. Proto jsou ve studii COLOSSUS studováni pacienti i vzorky z biobank pomocí aplikace pokročilých přístupů multi-omického výpočetního modelování k identifikaci nových podtypů specifických pro tyto typy nádorů. Strategie je navržena tak, aby pomohla předvídat výsledky léčby pacientů při standardní léčbě a umožnila navrhnout cílenější a personalizovanější režimy léčby.

Nakolik ovlivňuje životní styl rostoucí incidenci nádorových onemocnění?

Jen pokud jde o CRC, aktuální data UEG zaměřená na jeho rizikové faktory ukazují, že v roce 2019:

 • zhruba 20 procent podílu výskytu CRC bylo v souvislosti s užíváním alkoholu (největší konzumace Německo),
 • zhruba 22 procent CRC bylo spojeno s kouřením; nejhůře na tom byla Černá Hora,
 • zhruba 15 procent CRC souviselo s nadváhou a obezitou; nejhorší situace byla v ČR, i když podle UEG nárůst zátěže spojené s vysokým BMI zaznamenaly mezi lety 2000 až 2019 všechny evropské země.

Incidence CRC dosáhla v roce 2019 v Evropě 600 000 případů, což znamená 33procentní nárůst od roku 2000. V témže roce zemřelo na CRC 307 000 pacientů (19% nárůst od roku 2000). Odborníci přitom upozorňují, že nárůst incidence CRC je spojen s několika ovlivnitelnými faktory, přičemž 36 procent, resp. 50 procent ze 44 zemí zaznamenalo procentuální změnu zvýšení podílu zátěže ve spojení s kouřením a užíváním alkoholu a všechny země evidovaly nárůst v důsledku vysokého BMI.

„Prioritou v celé Evropě bude zpomalení nebo zvrácení rostoucího podílu onemocnění trávicího traktu i dalších nádorů souvisejících s vysokým BMI. S ohledem na rostoucí počet případů CRC a adenokarcinomu jícnu, u nichž je právě vysoký BMI silným rizikovým faktorem, je tento krok u mladých lidí zvláště důležitý. Podle UEG musejí jednotlivé země uznat limity individuálních intervencí a akceptovat obezitu jako zdravotní problém populace vyžadující přístupy zaměřené i na prostředí, ve kterém lidé žijí,“ uvádí statement UEG.

Celková incidence a mortalita na zhoubné nádory v EvropěCelkem v Evropě onemocnělo mezi lety 2000-2019 nádorovým onemocněním trávicího traktu přes jeden milion osob a více než 700 000 jich zemřelo.

Zaměřit se na primární prevenci se vyplatí

UEG jako profesionální nezisková organizace sdružující všechny přední evropské lékařské specialisty a národní společnosti zaměřující se na zdraví trávicího traktu vyzývá k zaměření na primární prevenci cílenou na:

 1. Škodlivé užívání alkoholu a doporučuje:
  • Přijmout povinné označování alkoholických výrobků zdravotními informacemi a kaloriemi.
  • Implementovat cenové politiky, jako je minimální jednotková cena (MUP), ke snížení dostupnosti alkoholu.
  • Zavést screening a programy krátkých intervencí v primární péči.
  • Zakázat alkoholový marketing ve všech formách médií a alkoholové sponzorování sportů/akcí.
  • Prosadit licenční systém omezující prodej alkoholu prostřednictvím otevírací doby, hustoty prodejen, slev, strukturálních oddělení a zákonného nákupního věku.
 2. Užívání tabáku a nikotinu
  • Zavést účinné veřejné vzdělávací kampaně proti kouření a pasivnímu kouření.
  • Prosazovat velká zdravotní varování na tabákových výrobcích.
  • Zvýšit spotřební daně a ceny tabákových výrobků a dalších výrobků obsahujících nikotin.
  • Zakázat kouření na pracovištích, ve veřejných prostorách a ve veřejné dopravě.
  • Harmonizovat definice tabáku a dalších výrobků obsahujících nikotin.
 3. Fyzická nečinnost
  • Zajistit přístupná, bezpečná veřejná prostranství a infrastrukturu pro chůzi a cyklistiku.
  • Spustit celospolečenské kampaně na zvyšování povědomí o významu fyzické aktivity a komunitní programy pro změnu chování.
  • Začlenit poradenství v oblasti fyzické aktivity a doporučení do běžných služeb primární zdravotní péče prostřednictvím krátké intervence.
 4. Nezdravá strava
  • Přijmout jasné, povinné, transparentní a vládou vedené označování potravin na přední straně obalu.
  • Provést změny cen související s daněmi nebo dotacemi, aby se snížily náklady na zdravé potraviny, a podporovat konzumaci ovoce a zeleniny.
  • Zavést daně na nápoje slazené cukrem ve snaze snížit jeho příjem.
  • Zahájit kampaně v masmédiích pro zdravou výživu, snížení tuků, cukrů a soli a zároveň propagaci ovoce a zeleniny.

Vlády musejí investovat do screeningových programů

Poziční dokument UEG představuje dostupné důkazy a hlavní problémy, které je třeba řešit, aby bylo zajištěno úspěšné provedení screeningu u čtyř typů nádorových onemocnění trávicího traktu. Jeho cílem je poskytnout doporučení, která pomohou informovanému rozhodování o snížení zátěže těchto onemocnění v celé Evropě.

Karcinom jater je celosvětově třetí nejčastější příčinou související se zhoubným onemocněním, v Evropě si vyžádá 78 000 životů ročně. Proto je nutné posílit důkazní základnu pro screening tohoto onemocnění u vysoce rizikových populací. Screening cirhózy u pacientů s vysokým rizikem chronického onemocnění jater až karcinomu jater lze nabídnout celé cílové populaci. Nezbytné je zavést stratifikaci rizika mezi pacienty s cirhózou tak, aby všichni pacienti s rizikem karcinomu jater mohli v budoucnu podstoupit personalizovaný screening na toto onemocnění.

karcinomu pankreatu je nutné upřednostnit výzkum v celoevropských sítích za účelem identifikace panelů screeningových markerů, které mají být přijaty pro screening vysoce rizikových populací, s dostatečnou přesností a hospodárností k detekci mikroskopických prekancerózních lézí. V případě karcinomu pankreatu je 5letá celková míra přežití stále nižší než 10 procent v době diagnózy a nádory jsou neléčitelné u více než 80 procent pacientů. Proto je potřeba upřednostnit i výzkum nových zdokonalených zobrazovacích metod k detekci prekancerózních lézí a invazivních nádorů ve velmi časném stadiu u vysoce rizikových populací.

Během příštích 20 let se očekává nárůst úmrtí na karcinom žaludku, přitom podle odborných odhadů lze až 40 procentům těchto úmrtí předejít. V případě karcinomu žaludku je podle UEG nezbytné zavést populační screening na H. pylori v zemích s vysokým výskytem tohoto onemocnění (země východní Evropy, Portugalsko, Slovinsko) a ve všech ostatních zemích u jedinců, kteří jsou považováni za vysoce rizikové. Nutné je přijmout dobře navrženou strategii screeningu H. pylori a implementaci léčby v regionu a/nebo na národní bázi s důkladným monitorováním a sběrem dat a upřednostnit výzkum neinvazivních markerů, které pomohou identifikovat jedince se zvýšeným rizikem.

Kolorektální karcinom je v Evropě druhým nejčastějším typem nádorového onemocnění u žen a třetím u mužů. Proto odborníci doporučují zavádět organizované populační programy kolorektálního screeningu včetně endoskopických screeningových programů s moderním zajištěním kvality a rovným přístupem k screeningovým informacím. „V programech screeningu CRC přijměte použití fekálního imunochemického testu (FIT) jako prostředku ke zvýšení adherence a ke stratifikaci vysoce rizikových pacientů. Proveďte integrovaný výzkum za účelem vyčíslení přínosů a škod mezi různými screeningovými CRC testy včetně jejich aplikací. Zaveďte screeningové algoritmy postavené na riziku založeném na věku, pohlaví, genetickém riziku a faktorech životního stylu se zaměřením na personalizovaný screening CRC,“ radí ve svém doporučení UEG.

Populační screening CRC umožňuje včasnou detekci onemocnění, čímž výrazně zvyšuje šance na přežití. Nedávný koncept vzdělávacích screeningových programů, který byl proveden např v Polsku, Finsku, Norsku a Nizozemsku, poskytuje další příležitost ke zlepšování výhod a snížení zátěže screeningových programů CRC napříč Evropou,

UEG proto doporučuje rozšíření organizovaných populačních screeningových programů CRC po celé Evropě, rozšířit výzkum o kvantifikaci přínosů a nedostatků mezi různými CRC screeningovými testy. Algoritmy screeningu by přitom měly počítat s rizikem založeným na věku, pohlaví, genetickém riziku a faktorech životního stylu, aby v budoucnu umožnily personalizovaný screening CRC.

Jedním z hlavních úkolů výboru UEG během tohoto funkčního období byla příprava konkrétních doporučení pro členské státy prostřednictvím zprávy Posílení Evropy v boji proti nádorovým onemocněním. I tento materiál podporuje propagaci screeningu CRC jako součásti celostátního a regionálního populačního screeningu a do roku 2025 vyzývá členské státy k dosažení 90procentního pokrytí populace EU, která má nárok na CRC. Zároveň apeluje na plnou implementaci evropských pokynů pro zajišťování kvality CRC screeningu a vítá nadcházející aktualizaci doporučení z roku 2003, která zohledňuje nové screeningové testy a nejnovější údaje o recentních screeningových protokolech, jako je magnetická rezonance, kolonografie, rizikové stratifikované přístupy nebo rizikové kalkulačky.

Sdílejte článek

Doporučené