Přeskočit na obsah

Registrace pacientů u poskytovatele v oboru zubní lékařství

VZP log

V aktuální Poradně rozebereme problematiku povinnosti registrace nových pacientů u poskytovatelů v oboru zubní lékařství. Jak registrace probíhá a jak musí být pacient nahlášen pojišťovně se dočtete v následujícím textu.

Poskytovatelé v zubním lékařství jsou povinni zaregistrovat každého pojištěnce, kterého přijali do péče za účelem poskytování primární ambulantní péče. Primární ambulantní péčí se rozumí poskytování preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové péče a konzultací a dále koordinace a návaznost poskytovaných zdravotních služeb jinými poskytovateli. V praxi zubních lékařů se tato péče nazývá též péčí pravidelnou. Nejedná se o novou povinnost, registrace pojištěnců existuje již od roku 1997 a na jejím principu se nic zásadně nezměnilo.

Registrace nového pacienta

Registrace probíhá tak, že poskytovatel vyplní registrační list, který pacient podepíše. Jedno vyhotovení registračního listu se vydá pacientovi, druhé zůstává ve zdravotnické dokumentaci.

Jde-li o pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny, vykáže se jí provedené komplexní vyšetření kódem 00900 – Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při opakovaném založení zdravotnické dokumentace. Současně je však třeba této zdravotní pojišťovně nově registrovaného pojištěnce nahlásit dávkou 80 – Dávka registrací pojištěnců. Zdravotní pojišťovna tuto informaci předá do kapitačního centra.

 Lze proto doporučit, aby každý poskytovatel přesně věděl, kteří pojištěnci jsou u něj skutečně registrováni. K tomu účelu Všeobecná zdravotní pojišťovna rozeslala každému smluvnímu poskytovateli přehledy svých pojištěnců, kteří jsou u něj registrováni. Na portálu VZP Point může každý poskytovatel, který má s VZP uzavřenou smlouvu o elektronické komunikaci, zjistit dálkovým přístupem, kteří pojištěnci kterékoliv pojišťovny jsou u něj registrováni.

Je třeba mít na paměti, že z hlediska zdravotní pojišťovny je pojištěnec u konkrétního poskytovatele registrován jen tehdy, pokud je taková registrace evidována v systému zdravotní pojišťovny (a jejím prostřednictvím v tzv. kapitačním centru).  Nehraje roli, že u pojištěnce poskytovatel v minulosti vykázal kód 00900 nebo některý z kódů vázaných na registraci (např. 00901 či 00946); vykázáním těchto kódů registrace pojištěnce nevzniká a nepovažuje se za oznámenou. Pokud poskytovatel zjistí, že existují rozpory mezi tím, které pojištěnce považuje za registrované on a které zdravotní pojišťovny, je na něm, aby tyto rozpory odstranil. To platí v zásadě bez ohledu na to, kdo případný rozpor zavinil.

Ohlášení registrovaného pojištěnce pojišťovně

Poskytovatel proto musí své registrované pojištěnce, které u něj zdravotní pojišťovna neeviduje, ohlásit. Přitom musí postupovat přísně podle zákona a metodiky. To znamená, že musí mít k dispozici od pojištěnce podepsaný registrační list a registraci zdravotní pojišťovně ohlásit dávkou 80. Pojištěnce, u nichž poskytovatel podepsaný registrační list nemá (např. proto, že jej nikdy neměl, nebo že jej ztratil, skartoval, poslal v minulosti zdravotní pojišťovně a nenechal si jeho stejnopis), je třeba kontaktovat a vyzvat je k podpisu nového registračního listu. Je třeba mít na paměti, že pojištěnec má právo změnit registrujícího zubního lékaře jednou za 3 měsíce.

Pokud pojištěnec změnil zdravotní pojišťovnu, nemá to vliv na platnost jeho registrace u daného poskytovatele.

Od roku 2022 je možno kódy 00901, 00946, 00904, 00906, 00907 a nový signální kód 00905 vykazovat jen u řádně registrovaných pojištěnců. Taktéž tzv. agregovaná úhrada bude smluvním poskytovatelům vyplácena jen na registrované pojištěnce. Výjimkou je pouze možnost vykázání kódů 00906 a 00907 u neregistrovaných pojištěnců v rámci vyžádané péče u poskytovatelů, kteří jsou držiteli osvědčení vydávaného ČSK pro stomatochirurgii, parodontologii či pedostomatologii.

MUDr. Ludmila Macháčková

MUDr. Ludmila Macháčková, oddělení ambulantních a zdravotnických zařízení

 

 

Sdílejte článek

Doporučené