Přeskočit na obsah

Zveřejněných zdravotnických dat přibývá. Jsou na NZIP

digitalizace
Ilustrační obrázek Midjourney

Koncem roku 2024 by měla být dostupná data ze všech velkých součástí Národního zdravotnického informačního systému. ÚZIS má strategii zveřejňování dat a nehodlá vynechat žádnou oblast. 

Ústav zdravotnických informací a statistiky začal ve větším množství zveřejňovat údaje z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Současně zformuloval koncepci sdílení a sekundárního vytěžování dat NZIS. Probíhá její připomínkování.

Na ladění koncepce ústav spolupracoval i s Digitální a informační agenturou.

Součástí NZIS jsou velké registry – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr hospitalizovaných nebo Národní registr hrazených zdravotních služeb, ale také referenční databáze klasifikačního systému CZ-DRG, zdravotní registry (onkologický, diabetologický, kardiologický, intenzivní péče…) nebo listy o prohlídce zemřelého a výběrová šetření.

„Národní zdravotní informační systém je rozmanitý. Nechceme ve zpřístupňování žádnou komponentu vynechat. Ještě před dvěma lety jsme k tomu přistupovali jinak. CZ-DRG jsme například považovali za hodně manažerský systém, který není výzkumně moc zajímavý. Dnes na základě mnoha podnětů, ale i na základě praxe, kterou vidíme v okolních státech, žádný ze systémů nevynecháváme a pro každý jsou připravovány nebo už připraveny výstupy,“ uvedl v prosinci loňského roku ředitel ÚZIS prof. Ladislav Dušek na konferenci NZIS open 2023.

Místem, kde jsou výstupy z NZIS k nalezení, je Národní zdravotnický informační portál NZIP, na jehož domovské stránce přibyla za tímto účelem dlaždice Datové zpravodajství.

Koncepce rozlišuje různé kategorie zdrojů: zdroje veřejné, zdroje neveřejné, zpřístupněné zákonem určenému čtenáři, a zdroje neveřejné, zpřístupněné po nezbytných úpravách a agregacích. 

Datové souhrny, otevřené datové sady a další formy

Namísto někdejších ročenek začal ÚZIS publikovat údaje několika různými formami. Mezi nejsrozumitelnější široké veřejnosti patří souhrnné analytické studie, například souhrnná analytická studie epidemiologie vybraných kardiovaskulárních onemocnění z dat do roku 2022 včetně, souhrn dat z Národního registru reprodukčního zdraví do roku 2022 a také statistika o proočkovanosti populace.

Další formou zveřejňování dat v datovém zpravodajství na NZIS jsou datové souhrny. Jedná se o přehledy dat na určité téma ve formě excelových tabulek. Například z tabulky proočkovanosti proti chřipce lze vyčíst, jak se vyvíjí počet očkovaných a podíl očkovaných v jednotlivých okresech a krajích, a také že v roce 2022 byla největší proočkovanost proti chřipce v okrese Chomutov.

Nejvíce komplexní formou zveřejnění dat z NZIS jsou otevřené datové sady, velké soubory ve formátu csv vhodné k dalším analýzám. Už dnes je podle katalogu k dispozici více než sto datových sad, například o úrazech, využití lůžkového fondu, účasti na preventivních prohlídkách, vakcinaci, hospitalizačních případech, data o výskytu a léčbě diabetu mellitu, o tématech z kardiologie a onkologie, data z oblasti psychiatrie, například o rehospitalizaci a sebevražednosti lidí s duševním onemocněním, data o reprodukčním zdraví nebo ze screeningů a pak také řada datových sad ohledně covidu-19.

Navíc ÚZIS počítá se zveřejněním struktury a obsahu databází formou syntetických dat. To pro analytiky, kteří chtějí zpracovat jinak neveřejné databáze, a potřebují proto znát, jak vypadají. Na ústav by pak poslali popis, jak potřebují data zpracovat, a dostali by je v takové podobě, která neohrožuje ochranu osobních údajů. 

Strategické oblasti mají přednost

„Naše priority v otevírání dat jsou dány strategií zdravotnictví. Nejrobustnější datové zpravodajství připravujeme v oborech, kde vznikají národní programy, tedy onkologie, kardiovaskulární program, prevence, porodnictví, reprodukční zdraví, paliativní péče, sociálně-zdravotní pomezí, kapacity v primární péči a další,“ uvádí ředitel Dušek. „Další prioritou, kterou v Česku potřebujeme spravit, jsou centra vysoce specializované péče a jejich validace. Na ministerstvu zdravotnictví vznikla nová metodika pro hodnocení center vysoce specializované péče a pracovní skupina pro indikátory jejich kvality. Pro každý závažný indikátor, který hodnotí kvalitu ve vysoce specializovaných centrech, bychom chtěli mít referenční open data. To zatím v Česku chybí. Začíná to počty operací. Je tu mnoho nemocnic, které provádějí operace náročné na erudici, včetně pracovišť, kde jich provedou méně než pět ročně. Je potřeba data tímto způsobem zpracovávat, aby pomáhala řízení péče,“ řekl prof. Dušek. Plánuje, že koncem roku 2024 by měla být dostupná data ze všech velkých komponent NZIS.

Na vytěžení a interpretaci dat se podílejí odborné společnosti. Jak například uvedl na NZIS open 2023 doc. Igor Kiss, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, onkologická společnost má z dat z NZIS náměty na zlepšení. Sleduje například migraci pacientů za péčí. Podíl onkologických pacientů, kteří jsou léčeni v komplexních onkologických centrech, celkově roste, ovšem stále se v jednotlivých krajích dost liší. „Celkový počet onkologických pacientů se zvyšuje. Měli bychom se snažit pacienty, kteří nepotřebují péči v komplexním onkologickém centru, předávat do regionálních center a praktickým lékařům. Potřebujeme k tomu data. Data zdravotních pojišťoven ukazují na významné rezervy,“ uvedl Kiss.

Místopředseda České kardiologické společnosti prof. Aleš Linhart na konferenci NZIS open 2023 uvedl, že dostupnost epidemiologických dat a analýz indikátorů kvality považuje za zásadní. Zmínil data o pokrytí center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center kardiovaskulární péče, o vývoji incidence akutního infarktu myokardu, úmrtnosti po hospitalizaci pro srdeční selhání nebo třeba demografické údaje o kardiolozích a zvláště o dětských kardiolozích. „Data nám říkají, kam máme napřít energii a na co se máme připravit. Predikce jsou neúprosné,“ poznamenal prof. Linhart.

Ing. Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury (DIA), na konferenci NZIS open 2023 ocenil koncepci, kterou si ÚZIS pro zveřejňování dat vytvořil, i vzájemnou spolupráci, kterou spolu ÚZIS a DIA navázaly. „Data považuji za národní poklad,“ podotkl Mesršmíd. „Vytěžování dat může zásadním způsobem přispět ke zvyšování efektivity a nalézání nových příležitostí. To platí ve všech oborech a ve zdravotnictví zvlášť,“ uvedl.

Budoucnost vidí ředitel Dušek ve zpracování klinických dat. Ta jsou dnes hůře dostupná než administrativní data z výkazů pro pojišťovny. Pokud se ale podaří přejít na elektronickou zdravotnickou dokumentaci a její zásadní části standardizovat ve strukturované podobě, mohlo by to přinést obrovské množství nových dat o zdravotním stavu lidí.

Ministerstvo zdravotnictví se chystá zavést v nejbližších letech strukturované propouštěcí zprávy a pacientský souhrn a sjednotit také laboratorní zprávy a zprávy ze zobrazovacích vyšetření. Digitalizuje se screening, od objednávacího systému po zprávu z vyšetření. Připravují se elektronické žádanky. Ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek na konferenci uvedl, že standardizaci některých částí zdravotnické dokumentace považuje za důležitou.

 

Sdílejte článek

Doporučené