Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: jat
Rubrika: Kongresy
„Ukazuje se, že bychom se měli snažit ještě lépe porozumět tomu, co axiální spondylartritidy pro naše pacienty znamenají – s ohledem na různé mechanismy imunopatogeneze, rozdíly mezi muži a ženami, výskyt komorbidit i mimokloubních manifestací. Nepochybně budeme muset zlepšit diagnostiku časnějších stadií a standardizaci nástrojů, které využíváme pro sledování průběhu nemoci a odpovědi na léčbu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Rizikovými faktory v prevenci srdečního selhání (SS), o nichž se mluví méně často, se věnovali odborníci v přednáškovém bloku Prevence SS: role rizikových faktorů letošního virtuálního kongresu Asociace srdečního selhání ESC. Diskutovaná témata zahrnovala například užívání návykových látek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
„Ačkoli geneticky podmíněné aortopatie představují vzácná onemocnění, je potřeba jim věnovat dostatečnou pozornost. Postihují totiž mladé jedince, u kterých mohou vést nejen k aneurysmatu či disekci aorty, ale i k náhlému úmrtí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V současnosti není k dispozici mnoho dat o prognóze pacientů léčených pro rezistentní arteriální hypertenzi. Je však známo, že většina z nich má velmi vysoké přídatné riziko – ať už s ohledem na vyšší věk, častější obezitu, výskyt diabetu, vyšší hodnoty krevního tlaku nebo těžší orgánové postižení. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
„Ve srovnání s rozvojem farmakoterapie či implantabilních elektronických přístrojů máme v oblasti kardiorehabilitace vůči nemocným se srdečním selháním stále značný dluh. Je přitom nepochybné, že i u nich má pravidelná pohybová aktivita jednoznačně pozitivní efekt, ať už jde o snížení morbidity či mortality, nebo zvýšení kvality života. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Zhodnotit dlouhodobé výsledky implantace elektronických přístrojů pro léčbu srdečních onemocnění (ICED) u pacientů v dětském věku bylo cílem retrospektivní studie, jejíž výsledky na letošním virtuálním kongresu České kardiologické společnosti prezentoval prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN v Motole, Praha. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Jarní sympozium EADV (Evropská akademie dermatologie a venerologie) bylo další z důležitých virtuálních akcí, které se v tomto roce konaly. Dvoudenní vědecký program začátkem května byl plný nových poznatků a vědeckých průlomů a poskytl jedinečnou příležitost vyslechnout si nejnovější informace z dermatovenerologie a spojit se s předními odborníky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Také už se těšíte na setkání s kolegy tváří v tvář? Na možnost diskutovat i jinak než jen přes chat nebo obrazovku? Pak budete mít už brzy příležitost! více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Incidence náhlé srdeční smrti (NSS) u osob ve věku 1–40 let se v ČR pohybuje na úrovni 2,4 na 100 000 obyvatel, což je údaj srovnatelný se zahraničními pracemi. Nejčastější příčinou je ischemická choroba srdeční, významnou roli však hrají také potenciálně autozomálně dominantně dědičná onemocnění. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) pořádá sérii tří akreditovaných interaktivních seminářů pod názvem Život ohrožující krvácení v různých oborech – update 2021 pod odborným vedením profesora MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM, předsedy ČSARIM a přednosty KARIM, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Letos v březnu se uskutečnil 15. ročník celostátního semináře Českého institutu metabolického syndromu, tradičně ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a ČLK a pod odbornou záštitou II. interní kliniky LF UK a FN v Plzni. více
další články >>  


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky