Přeskočit na obsah

Nežádoucí příhody spojené s terapií CAR‑T

paliativní péče, lékaři
Foto: shutterstock.com

Terapie chimérickými antigenními receptory T buněk (CAR‑T) měla zásadní vliv na pacienty s B‑buněčným lymfomem refrakterním k chemoterapii nebo B‑akutní lymfoblastickou leukémií (B‑ALL) a zdá se být slibná i u pacientů s mnohočetným myelomem. Je známo, že s touto léčbou jsou spojeny určité toxicity, včetně tzv. syndromu neurotoxicity spojené s imunitními efektorovými buňkami (ICANS). Není však známo, zda léčba CAR‑T zvyšuje riziko krvácení nebo trombózy. Byla proto provedena retrospektivní analýza 111 pacientů s relabovaným nebo refrakterním difuzním velkobuněčným B lymfomem a 16 pacientů s B‑ALL, kteří byli všichni léčeni terapií CAR‑T. Ze 111 pacientů 89 dostávalo axikabtagen ciloleucil (axi‑cel) a 38 bispecifický konstrukt CD 19/22 CAR.

U dvanácti pacientů (9,4 %) došlo během prvního měsíce po léčbě CAR‑T ke krvácivé příhodě definované protokolem; sedm příhod se vyskytlo po propuštění z nemocnice. Krvácivé příhody zahrnovaly hrubou hematurii u šesti pacientů, krvácení do měkkých tkání u dvou pacientů, subdurální hematom u dvou pacientů, gastrointestinální krvácení u jednoho pacienta a hemoptýzu u jednoho pacienta. Ve vícerozměrné analýze byla s krvácivými příhodami spojena pouze výchozí trombocytopenie. U osmi pacientů (6,3 %) se během tří měsíců po léčbě vyskytly trombotické příhody; z toho u pěti pacientů hluboká žilní trombóza, u dvou pacientů trombóza splanchnických žil a u jednoho pacienta cévní mozková příhoda. S trombózou byl spojen vysoký stupeň ICANS.

Autoři shrnuli, že krvácení nebo trombóza se vyskytly u části pacientů, zejména u těch s vyšším stupněm ICANS. Vysoký stupeň ICANS byl spojen s krvácením a koagulačními abnormalitami, včetně prodlouženého protrombinového času, sníženého fibrinogenu a zvýšeného D‑dimeru. Vzhledem k relativně nízkému počtu trombóz bylo obtížné definovat specifické charakteristiky pacientů, kromě ICANS, které byly spojeny s rizikem trombózy. Tato studie poskytuje určité ujištění o snášenlivosti antikoagulace u studované populace.

Zdroj: Johnsrud A et al. Incidence and risk factors associated with bleeding and thrombosis following chimeric antigen receptor T‑cell therapy. Blood Adv 2021 Nov 9;5:4465.

Sdílejte článek

Doporučené