Přeskočit na obsah

Fórum MT: Hrozí mladým lékařům novodobé nevolnictví?

Zeptali jsme lékařů: Co soudíte o plánu ministra zdravotnictví zavázat lékaře k práci v českém zdravotnictví po složení atestace několik let za vyšší dotaci na rezidenční místo? Řeší to odchody lékařů, nebo jaké řešení vidíte vy?

„Pokud kdokoli získá prostředky od státu či zaměstnavatele na další profesní rozvoj nejen ve zdravotnictví, je oprávněné, že určitou dobu bude ve své profesi působit, případně vrátí alikvotní část. Tyto podmínky však musejí být rozumné, nikoli vazalské,“ myslí si prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy. Připomíná, že absolventi lékařských fakult jeho univerzity působí na prestižních pracovištích po celém světě.

„Nedostatek lékařů je problém celosvětový. Nedivme se, že odcházejí tam, kde se jim bude dařit lépe jak po stránce hmotné, tak společenské. Do Česka také přicházejí lékaři třeba ze Slovenska. Z Německa odcházejí do Švýcarska, ze Švýcarska do USA a odtud třeba do Austrálie. Svět je prostě v pohybu a v případě medicínských oborů už mnoho desetiletí, uvádí prof. Zima.

Jinak než ministr by na věc šel prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty UK Plzeň. „Nápad od pana ministra zajímavý je. Ovšem nevsadil bych si, že bude o něj zájem,“ uvádí. „Navrhuji prolomit otázku školného. Na lékařských fakultách stanovit školné 30 tisíc korun ročně. A pokud bude po pěti letech po promoci mladý lékař pracovat v systému našeho zdravotnictví, částku navýšenou o úrok stanovený ČNB mu celou a najednou vrátit. Tento postup mně přijde motivující,“ píše prof. Fínek.

Podle prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc., děkana 1. lékařské fakulty UK Praha, není nespravedlivé chtít po absolventovi specializace určitý podíl na nákladech specializačního vzdělávání, když jej podpoří stát. „Očekával bych, že nastavení určité latence možnosti opustit pracoviště okamžitě po atestaci povede krom zhodnocení prostředků vynaložených státem k vytvoření takových vazeb a postavení odborníka (z pohledu ekonomického, sociálního, profesního atd.), že atraktivita „odchodu“ pro řadu specialistů výrazně poklesne,“ myslí si prof. Šedo.

Některé mladé lékaře může dotace za závazek nalákat, podobně jako někteří ptáci zdomácněli a užívají si dvorky, uvádí prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně a senátor. Jiní ale kvůli přídavku do klece nevletí. „S efektem oněch zvýšených dotací za přivázanost to bude asi různé, spíše neslavné. Tím spíše, že ani mi není k stáru jasno, zda mám být nejvíc patriotem ježkovským, vyškovským, brněnským, moravským, českým, evropským, nebo atlantickým. Je nesnadné v otevřeném světě zaujmout heslem „nic než národ“, případně „nic než vyšší rezidenční dotace v místě“, jakkoli se to může zdát momentálně potřebným pragmaticko experimentálním krokem,“ uvádí prof. Žaloudík.

Tomaschoff

 

Pro MUDr. Markétu Pfeiferovou, se spolku Mladí praktici jsou stabilizační dohody na vzdělávání neakceptovatelné. „Vnímám je jako krok zpět, který může mnoho zájemců od lékařského povolání hned zpočátku odradit. Stabilizační dohody vázané pouze na lékaře jsou diskriminací lékařského oboru. Pokud tedy budeme uvažovat o podobném typu závazku, tak jedině pro všechny vysokoškolské absolventy bez rozdílu,“ píše MUDr. Pfeiferová.

„Pro komoru jsou přijatelné pouze pozitivní motivace, tedy regionální stipendia pro studenty nebo finanční podpora pro lékaře v méně atraktivních lokalitách,“ zdůrazňuje MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory. „Lékaři jsou občané jako všichni ostatní a mají svá práva. Násilím je v České republice nikdo neudrží. Čím více povinností bude stát na bedra mladých lékařů nakládat a čím více klacků pod nohy jim na cestě k atestaci ministerstvo nahází, tím více absolventů lékařských fakult odejde do ciziny hned po promoci, aniž by vůbec začali pracovat v našich nemocnicích,“ dodává MUDr. Kubek.

Spíše skepticky se ke změně staví MUDr. Monika Hilšerová, místopředsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK. „Toto opatření nikdy nemůže zamezit odchodům lékařů do zahraničí. Řešením je pozitivní motivace, tedy aby nemocniční zařízení vytvářela takové pracovní podmínky, aby v nich chtěl mladý lékař zůstat,“ uvádí MUDr. Hilšerová.

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., exministr zdravotnictví, uvádí, že snaha udržet dostatek lékařů v zemi je legitimní. „Dobrovolné závazky rezidentů podpořené stipendii bych proto nezavrhoval, ale jakákoli přísnější administrativní opatření proti práci v zahraničí bych u absolventů považoval za návrat před rok 1989,“ myslí si doc. Heger. Spolu s tím by podle něj ale měl stát lépe kontrolovat kvalitu atestační přípravy v nemocnicích. „Vzdělávací programy se neplní, přetížení mladí lékaři se nedostanou k tomu, co pro komplexní vzdělávání potřebují, a mnoho školitelů se školencům nevěnuje. Omlouvám se všem těm, kteří vidí vzdělávání mladších kolegů jako prioritu, ale negativních signálů je tolik, že lze specializační přípravu u nás považovat za pokleslou a již nestačí postupovat shovívavě,“ tvrdí doc. Heger. „MZ by si proto ze 600 milionů korun, plánovaných na zvýšení rezidenční podpory, mělo ponechat alespoň tři miliony. Z nich by si mohlo zaplatit tři zkušené lékaře do funkce „školních inspektorů“, chvíli jejich prostřednictvím kontrolovat akreditovaná pracoviště (včetně těch nejvyšších fakultních) a po varování je sankcionovat, a to třeba až odebráním akreditace. Myslím, že by se situace zázračně obrátila během roku,“ píše doc. Heger.

Podle prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., předsedy České internistické společnosti ČLS JEP by u systému dotací na rezidenční místo se závazkem měly být velmi opatrně nastaveny podmínky. „Z jedné strany chápu, že vznikají nejrůznější aktivity pro „nábor“ lékařů pro české zdravotnictví a „závazek“ mi přijde ještě z těch lepších. Z druhé strany je ale třeba zdůraznit absolutní dobrovolnost, v žádném případě nelze nikoho nutit k tomu, aby pracoval tam, kde nechce. To by nám mohlo mnohé potenciální zájemce o medicínu spíše odehnat,“ uvádí prof. Češka. „Za velmi důležitou považuji možnost přerušení práce v ČR třeba na maximálně jeden rok. Mladý člověk pak má šanci vyjet, ale opravdu „na zkušenou“ a vrátit se, nikoli „pendlovat“,“ dodává.

Pochopení pro ministerský plán má MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, Assistant Clinical Professor, Yale School of Medicine, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. „Vzhledem k tomu, že nemálo mladých absolventů našich lékařských fakult okamžitě odjede do ciziny, aniž by praktikovali den u nás, je dobře, že se tato otázka týká především jich. Tedy osob, za které stát zaplatí dle odhadu milion korun na osobu za šest let výuky,“ myslí si MUDr. Stránský. „Zavedení závazku „rok vzdělávání zdarma se rovná roku práce pro nás“ je naprosto logické a má své precedenty v jiných zemích. Pokud by se tohle spojilo s nezbytným navýšením mezd lékařů, tak by se odliv zastavil,“ píše MUDr. Stránský.

„Bránit lékařům nebo jiným kvalifikovaným pracovníkům v možnosti pracovat v jiné zemi, poznat svět a nasbírat nové zkušenosti není dobrý nápad,“ myslí si MUDr. Milan Cabrnoch, MBA, ředitel Institutu zdravotně sociálních služeb, z. ú., bývalý europoslanec. „Práce v zahraničí, podobně jako zahraniční studium, vždy byla a bude cennou součástí skutečně špičkové kvalifikace,“ uvádí. Současně by podle něj bylo třeba zamýšlet se nad tím, co lze udělat pro to, aby se vraceli. „Naši lékaři se v zahraničí uplatní, jsou dobří, a to je pozitivní. Až se vrátí, přinesou si řadu zkušeností, a tím prospějí českému zdravotnictví. Podle mé zkušenosti se my Češi rádi vracíme domů, častěji než jiní,“ doplňuje MUDr. Cabrnoch.

Podle senátorky MUDr. Aleny Dernerové nebude mít zvýšení dotací na rezidenční místa spojené se závazkem setrvat v regionu ve výsledku na odchody mladých lékařů do zahraničí velký vliv. „Osobně bych na rezidenční místo, které by bylo spojeno se závazkem setrvat na určitém pracovišti nebo místě, nešla, protože to považuji za určitou formu vazalství. Z ekonomického hlediska, kdy je nedostatek lékařů, nevidím důvod, proč bych se měla na několik let po atestaci někomu zavazovat,“ uvádí MUDr. Dernerová. Řešení problému s odchody lékařů do zahraničí by podle ní mohl pomoci jednoznačný vzdělávací systém. „Také by se ministerstvo mohlo zamyslet na tím, proč lidé (a nejen lékaři) utíkají z českých nemocnic. Zda by místo snahy donutit v nich lékaře pracovat se nemělo spíše pokoušet o zlepšení pracovních podmínek tak, aby lékaři a sestry byli pozitivně motivováni v nemocnicích zůstávat,“ dodává MUDr. Dernerová.

„Příliš nevěřím v účinnost tohoto typu opatření, protože svoboda rozhodování je sama o sobě hodnotou, jejíž omezování brání přirozenému vývoji společnosti,“ uvádí MUDr. Pavel Vepřek, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a. s., předseda sdružení Občan. „Rostoucí nedostatek lékařů, zejména v menších nemocnicích, není primárně způsoben jejich malými příjmy, ale chaosem, který ve zdravotnictví panuje. Řešením nejsou umístěnky, vázací smlouvy a posílání peněz těm, kteří nejvíce křičí. Rozumím mladým doktorům, že se nehrnou pracovat do prostředí, kde vládne právo silnějšího, kde se nedodržují pravidla, kde je držitel razítka v pozici novodobého otrokáře. Jediným funkčním řešením je poměry ve zdravotnictví postupně kultivovat,“ píše MUDr. Vepřek. Zejména by se podle něj měli politici zamyslet nad zákoníkem práce a organizací práce v našich nemocnicích, nad posílením základních složek platu, aby služby netvořily významnou část příjmu lékaře nebo nad motivací pacientů, aby zdravotní služby nečerpali zbytečně.

MUDr. Martin Engel, předseda LOK SČL, upozorňuje, že teprve podle konkrétního provedení bude možné celý plán přesněji hodnotit. „Je důležité, jak budou kalkulovány náklady, které bude rezident platit. Věříme, že se bude jednat jen o přímé náklady na stáže, a nikoli na plat rezidenta, jak bylo často kalkulováno ve stabilizačních dohodách,“ uvádí MUDr. Engel. Kromě toho by podle něj měli mít absolventi možnosti vybrati si z běžných zaměstnaneckých míst bez závazků vůči České republice. Rezidenční místa se závazkem nepovažuje každopádně za nejlepší řešení. „Za daleko systémovější považujeme možnost odpisu z daní u zaměstnanců za státem určené povinné postgraduální vzdělávání. Systém rezidentů totiž bude vytvářet pracovníky ekonomicky zadlužené, a tudíž lehce manipulovatelné, místo sebevědomých a ekonomicky nezávislých mladých lékařů. Snad toto není skutečným cílem!“ píše MUDr. Engel.

Čtěte celé Fórum MT nebo jednotlivé komentáře v příštích dnech.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…