Přeskočit na obsah

Studie AGAWA: Význam překlenovací léčby u žen plánujících těhotenství

zena_tehotenstvi
Ilustrační fotografie, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Cílem studie AGAWA (Disease Activity on GA and IFNs following discontinuation of other MS DMTs among Women planning pregnancy) bylo zhodnotit překlenovací léčbu glatiramer acetátem (GA) nebo interferony beta (IFN) v prevenci relapsu u žen s relabující roztroušenou sklerózou (RRS) plánujících těhotenství. Pro hodnocení byla použita data z německého registru RS a těhotenství (Deutschsprachigen Multiple Sklerose und Kinderwunsch Register, DMSKW). Z registru byly vybrány ženy, které kvůli plánovanému těhotenství přerušily původní léčbu (DMT) a dostaly GA/IFN časně (v odstupu 0–1 den; n = 13) nebo opožděně (17–680 dní; n = 19), respektive žádnou léčbu (kontrolní skupina; n = 72).

Dalším kritériem pro zařazení do hodnocení byly původní DMT: teriflunomid (TER), fingolimod (FTY), dimetyl fumarát (DMF) a natalizumab (NTZ).

Plně anonymizovaná data byla získána z DMSKW za období 2011–2020.

Shrnutí: Pokud ženy s relabující roztroušenou sklerózou (RMS) plánují těhotenství, lékaři by měli brát v úvahu možnosti použití DMT léků v těhotenství. Pacientky by měly přejít na léky s dobře definovaným bezpečnostním profilem za účelem snížit riziko relapsů po vysazení léčby HET (vysoce účinnými látkami). Ženy v této studii přerušily užívání stávající DMT léčby a byly nastavené na glatiramer acetát (GA) nebo IFN-β; nebo vysadily léčbu RRS úplně. Četnost záchvatů (za rok) byla nižší u pacientek, které začaly užívat GA/IFN po vysazení předchozí léčby RRS, ve srovnání s pacientkami, které DMT léky neužívaly. Ženy s nízkou aktivitou RMS v roce, kdy došlo k ukončení léčby RMS z důvodu plánování těhotenství mohou profitovat z léčby GA/IFN.

Podle SPC se ženám ve fertilním věku doporučuje používat účinnou antikoncepci při léčbě vybranými DMT, například dimethylfumarátem (DMF), teriflunomidem (TER) a fingolimodem (FTY). V případě, že jsou tyto DMT vysazeny důvodu plánování těhotenství, může být požadováno provedení washoutu. Systematický přehled hodnotil míru relapsů v těhotenství a po porodu u žen s RMS léčených DMT. Pět studií v tomto přehledu uvádí vysoce účinnou expozici DMT před početím. Dospělo se k závěru, že ženy užívající vysoce účinné DMT (natalizumab [NTZ] nebo FTY) před početím mají vyšší riziko relapsu během těhotenství než ženy užívající IFN-β, glatiramer acetát (GA) nebo žádnou DMT. Po vysazení jiných DMT mohou být GA nebo Interferon (GA/IFN) potenciálně použity během vymývání, aby se snížilo riziko reaktivace RS. GA/IFN lze také použít v těhotenství, pokud je to klinicky nutné, a lze jej zahájit ihned po vysazení jiných DMT, aby se zkrátila doba strávená bez léčby.

Výsledky

Anualizovaná míra relapsů (AAR) byla nižší v kohortě GA/IFN s opožděným počátkem terapie oproti kontrolní skupině během washout doby/překlenovací léčby. Během tohoto období (od přerušení léčby do poslední menstruace) GA/IFN v této kohortě snižovaly klinickou aktivitu, zatímco aktivita RS se zvýšila u kontrolní skupiny oproti výchozí hodnotě. V této kohortě byly ženy s nižší aktivitou onemocnění před vysazením původní DMT.

V kohortě žen s okamžitým nástupem GA/IFN (pacientky s vysokou aktivitou RS) se AAR zvýšil oproti poslednímu roku na původní DMT (viz graf).

Graf: Anualizovaný relaps rate – rozbor

copaxone_graf_5_23_cz

Závěrem autorky uvádějí, že je zapotřebí více údajů o překlenovací terapii GA/IFN. Ženy s nízkou aktivitou RRS v roce před přerušením DMT z důvodu plánování těhotenství těžily z překlenovací léčby GA/IFN: měly nižší AAR oproti ženám bez léčby s nízkou klinickou aktivitou.

Když ženy s RRS plánují těhotenství, musejí lékaři myslet na možné (nežádoucí) účinky léků. Pacientky mohou užívat přípravky s dobře definovaným bezpečnostním profilem, aby se snížilo riziko relapsů po ukončení vysoce účinné léčby (rebound fenomén). V této studii ženy přestaly užívat DMT a buď: užívaly přípravky s definovaným bezpečnostním profilem GA/IFN, nebo přestaly užívat všechny léky RRS. AAR byl nižší u pacientek, které začali s terapií GA/IFN s odstupem po vysazení předchozích DMT ve srovnání s ženami, které byly bez terapie.

Ženy s nízkou aktivitou RRS v roce před ukončením DMT z důvodu plánování těhotenství mohou mít prospěch z léčby GA/IFN před početím.

Literatura

[1] Hellwig.K, et al. Glatiramer acetate or IFN-β bridging therapy in women with relapsing multiple sclerosis planning a pregnancy. Neurodegenerative Disease Management vol. 13, no. 4. Published Online:29 Jun 2023 https://doi.org/10.2217/nmt-2022-0032

Sdílejte článek

Doporučené