Přeskočit na obsah

Nedostatečné uznání sester vede k úvahám o změně zaměstnání

Bez názvu

Průběžné výsledky projektu EQUANU (Equality in societal and professional recognition of nurses) ukazují, že více než polovina sester v České republice pociťuje své profesní uznání jako velmi nízké. To spolu s vysokým pracovním vytížením vede k úvahám o změně zaměstnání. Dílčí výsledky projektu představila na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti Mgr. Dana Dolanová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu zdravotních věd při Masarykově univerzitě. Sběr dat stále pokračuje, sestry se mohou zapojit až do 30. června 2024.

Nedostatek sester je v České republice dlouhodobým problémem. O hrozícím katastrofálním nedostatku sester se intenzivně hovoří od počátku roku, kdy ÚZIS ústy svého šéfa prof. Ladislava Duška varoval, že do 12 let může české zdravotnictví v důsledku stárnutí a nedostatečné generační obměny přijít až o 30 000 úvazků sester. Zajištění dostatečných personálních kapacit nelékařů je i jednou z hlavních priorit nové Koncepce ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví se také aktuálně snaží zmapovat skutečnou zátěž sester, aby mohlo upravit a snad i vylepšit jejich pracovní podmínky, a poslanci vyzývají k urychlenému zajištění financí na nové sestry, resp. na navýšení vzdělávacích kapacit oboru všeobecné ošetřovatelství. Všechny tyto a další aktivity mají napomoci zajistit dostatečné personální kapacity nelékařů a snížit přetížení stávajících pracovníků v České republice.

Problematika nedostatku sester při stále vyšší poptávce po ošetřovatelské péči v důsledku stárnutí populace se ovšem neomezuje jen na Českou republiku. Jedním z důležitých aspektů problematiky je i otázka prestiže a celkové image povolání sestry. A právě tím se zabývá studie EQUANU zkoumající profesní a společenské postavení sester v evropských zemích včetně České republiky. Studie je projektem mezinárodní organizace NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care), která se zaměřuje na kompetence v oblasti farmakoterapie. Kromě nás zahrnuje země jako Belgie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko či Švýcarsko.

„Cílem NuPhaC je zastupování sester v oblasti optimalizace managementu léčivých přípravků a farmakoterapeutické péče formou diskuse a přímé účasti na výzkumu,“ uvedla Dana Dolanová s tím, že cílem je vzdělávat nejen sestry, ale i společnost, implementovat dobrou praxi, formulovat pravidla a posilovat interprofesionální spolupráci. NuPhaC se tedy zaměřuje na vzdělávání sester a veřejnosti, implementaci dobré praxe a formulaci pravidel, která pomáhají zlepšit farmakoterapeutickou péči. Organizace také podporuje výzkum v této oblasti a zvyšuje povědomí o důležitosti profesionálního uznání sester.

Prestiž sesterského povolání je podle NuPhaC v mnoha zemích nízká, a to navzdory pokračující profesionalizaci ošetřovatelské profese a rozsáhlému rozvoji znalostí a dovedností sester. „Studie ukazují, že značná část veřejnosti stále plně neuznává kompetence zdravotních sester. Zdá se, že obraz, který mají sestry samy o sobě, částečně vytváří tento veřejný obraz. Jejich někdy nízká sebeúcta spojená s omezenou přítomností ve veřejné debatě vede k nedostatečnému sociálnímu uznání práce. Špatný obraz profese znamená, že zdravotnická zařízení mají rostoucí potíže s přilákáním a udržením kvalifikovaných zdravotních sester,“ míní NuPhaC.

Projekt EQUANU: Zlepšení profesního postavení sester

Projekt EQUANU má za cíl analyzovat toto profesní a společenské postavení sester v rámci Evropské unie. Tento dlouhodobý projekt je plánován na období devíti let a zahrnuje tři hlavní oblasti – profesní role sester při poskytování optimální farmakoterapie, optimální způsob klinického uvažování a implementace praxe založené na důkazech. „Cílem projektu EQUANU je analyzovat profesní a společenské postavení sester z pohledu odborné i laické veřejnosti ve vybraných evropských zemích za období 2022 až 2031. Chceme zvýšit povědomí o důležitosti profesionálního uznání sester, což je klíčové pro udržení sester ve zdravotnictví,“ konstatovala Dolanová, která na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti představila dosavadní zjištění projektu v České republice.

Vysoké pracovní vytížení sester

Jedním z klíčových zjištění projektu EQUANU je vysoké pracovní vytížení sester. „Jednapadesát procent sester hodnotí své pracovní vytížení jako vysoké a pětadvacet procent jako příliš vysoké," uvedla Dolanová s tím, že tento stav je alarmující a vyžaduje urgentní řešení, aby se zabránilo vyhoření a odchodu sester ze zdravotnictví. Jak již bylo řečeno, sestry v České republice čelí vysoké pracovní zátěži, kterou ministerstvo zdravotnictví hodlá objektivně změřit a následně upravit jejich pracovní podmínky. Výsledky průzkumu mají být současně podkladem pro úpravu personální vyhlášky a také pro možnou další úpravu a rozšíření kompetencí zejména všeobecných sester. Tento krok je podle mnohých odborníků na zdravotnictví nezbytný pro zlepšení pracovních podmínek sester a prevenci jejich odchodu z profese.

Nespravedlivé odměňování sester

Dalším významným problémem, na který projekt EQUANU upozorňuje, je systém odměňování sester, který prý dostatečně nezohledňuje jejich stupeň odbornosti. „Předběžné výsledky naznačují, že odbornost sester není dostatečně zohledňována a sestry jsou odměňovány bez ohledu na jejich kvalifikaci a kompetence,“ dodala Dolanová s tím, že tento problém přispívá k pocitu nedocenění a nespokojenosti mezi sestrami. Spravedlivé odměňování je tedy nezbytné pro udržení sester ve zdravotním systému a zvýšení jejich spokojenosti. Ale není vše jen o penězích. Dalším závažným problémem je nízké profesní uznání. Až 52 procent sester vnímá své profesní uznání jako velmi nízké nebo spíše nízké. „Nedostatečné uznání sester je jedním z hlavních důvodů, proč čtyřicet procent sester zvažuje změnu zaměstnání, a to přesto, že devadesát procent sester považuje svou práci za zajímavou. Tento problém je třeba řešit na úrovni celé společnosti, aby se zvýšilo profesní uznání sester a zajistila se jejich retence ve zdravotnictví,“ nabádá Dolanová.

Sestry se mohou stále zapojit

Je zřejmé, že je třeba podniknout kroky ke zlepšení pracovních podmínek a profesního postavení sester. To zahrnuje nejen spravedlivější odměňování a lepší pracovní podmínky, ale také zvýšení povědomí o důležitosti profesionálního uznání sester v celé společnosti.

Sběr dat v rámci projektu EQUANU pokračuje a sestry se mohou zapojit tím, že vyplní potřebný dotazník. Čas je až do 30. června 2024. Na základě analýzy sesbíraných dat pak mají být navržena konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení situace sester nejen v České republice. V této souvislosti Dana Dolanová na závěrt vyzvala všechny sestry k zapojení se do výzkumu. „Tímto bych vás ráda motivovala k vyplnění dotazníku, abychom mohli analyzovat co nejvíce dat. Nenechte se prosím odradit délkou dotazníku, je to asi na patnáct minut. Dotazník je určen jak sestrám, tak široké veřejnosti," uzavřela.

Pro více informací o projektu a možnostech zapojení navštivte webové stránky projektu nebo NuPhaC.

K věci:

Shrnutí zjištění projektu EQUANU

Projekt EQUANU odhalil několik klíčových problémů, které ovlivňují pracovní podmínky a profesní postavení sester:

  • Vysoké pracovní vytížení: Jednapadesát procent sester hodnotí své pracovní vytížení jako vysoké a pětadvacet procent jako příliš vysoké.
  • Nespravedlivé odměňování: Systém odměňování nezohledňuje odbornost sester, což vede k nespokojenosti a pocitu nedocenění.
  • Nízké profesní uznání: Padesát dva procent sester vnímá své profesní uznání jako velmi nízké nebo spíše nízké.
  • Úvahy o změně zaměstnání: Nedostatečné uznání je jedním z hlavních důvodů, proč čtyřicet procent sester zvažuje změnu zaměstnání.

Dlouhodobé systematické posilování profesního postavení sester je podle tvůrců projektu nezbytné pro zajištění jejich setrvání v systému zdravotní péče a pro zvýšení zájmu o studium oboru praktická nebo všeobecná sestra.

Doporučené