Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Manželství snižuje riziko demence. Návštěvy muzea také

Manželství snižuje riziko demence. Návštěvy muzea také

15.01.2019 09:12
Zdroj: MT
Autor: jv
V porovnání s lidmi v manželském stavu měli lidé celoživotně svobodní a ovdovělí zvýšené riziko demence. Autoři nenašli jakoukoliv spojitost u rozvedených lidí.

Pětičlenný tým specialistů z univerzitních pracovišť ve Velké Británii (London) a Francii (Villejuif), který vedl Andrew Sommerland, důkladně prozkoumal vztah manželství k riziku demence. Jejich systematické posouzení a metaanalýzu observačních studií publikoval odborný časopis Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry ve svém březnovém čísle.

Manželství je spojeno se zdravějším životním stylem a nižší úmrtností a může snížit riziko demence způsobené faktory v průběhu života. Autoři provedli systematické posouzení a metaanalýzu studií uvedené spojitosti mezi manželským stavem a rizikem vývoje demence.

Autoři prohledali tři lékařské databáze a kontaktovali dva znalce v oboru za účelem získání dodatečných relevantních studií referujících o vztahu, přizpůsobeném věku a pohlaví, mezi manželským stavem a demencí. Autoři hodnotili metodologickou kvalitu a provedli metaanalýzu nahodilých účinků, aby shrnuli relativní rizika ovdovělých, rozvedených nebo celoživotně svobodných jedinců v porovnání s manželstvím. Sekundární stratifikované analýzy s metaregresí zkoumaly vliv klinického a sociálního kontextu a metodologie studie na nálezy.

Autoři zahrnuli 15 studií s 812 047 účastníky. Když porovnali s těmi v manželském stavu, lidé celoživotně svobodní (relativní riziko-RR=1,42 95 %CI 1,07-1,90) a ovdovělí (RR=1,20 95 % CI 1,02-1,41) měli zvýšené riziko demence. Autoři nenašli jakoukoliv spojitost u rozvedených lidí (vdovství považují za větší stres než rozvod). Další analýzy prokázaly, že horší vzdělání částečně zavádí riziko u vdovství a horší tělesné zdraví zvyšovalo riziko u celoživotně svobodných lidí. V porovnání se studiemi, které použily klinické registry ke zjištění dg. demence, ty z nich, které klinicky zkoumaly všechny účastníky, našly vyšší riziko pro svobodné.

Závěry: manželství je spojeno se sníženým rizikem demence než u rozvedených a celoživotně svobodných lidí, kteří jsou také poddiagnostikováni v rutinní klinické praxi. Prevence demence u svobodných lidí by se měla soustředit na vzdělání a tělesné zdraví a měla by uvážit možný účinek zasnoubení schopného pozměnit rizikový faktor vzhledem k demenci.

Zdroj: Sommerland A, Ruegger J, Singh-Manoux A et al. Marriage and risk of dementia: systematic review and meta-.analysis of observational studies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018, 89(3):231-238

Návštěvy muzea jsou prevencí demence
Teorie kognitivní rezervy, syndromu neužívání a stresu naznačily, že aktivity, které jsou duševně příjemné, užitečné a sociálně interaktivní, by mohly chránit před rozvojem demence.
Tříčlenný tým britských specialistů z University College London, vedený Daisy Fancourtovou, použil údaje ze studie the English Longitudinal Study of Aging. Z této studie autoři vytvořili vzorek zahrnující 3911 dospělých jedinců (45 % muži, 55 % ženy, průměrný věk 63,8 let), z nichž se u 246 (6,3 %) vyvinula demence během trvání studie (10 let).
Tato studie prokazuje, že pro dospělé ve věku 50 a více let bylo navštěvování muzeí (i uměleckých galerií a výstav) každých několik málo měsíců nebo častěji spojeno s nižším výskytem demence v průběhu desetiletého období katamnestického sledování v porovnání s méně častým navštěvováním muzeí. Tato spojitost bylo nezávislá na demografických ukazatelích, socioekonomickém postavení či proměnných spojených se zdravím, včetně senzorického zhoršení, deprese nebo cévních poměrů.
Podle závěrečného konstatování autorů navštěvování muzeí múže být slibnou psychosociální aktivitou k podpoře prevence demence.
Zdroj: Fancourt D, Steptoe A, Cadar D. Cultural engagement and cognitive reserve: museum attendance and dementia incidence over a 10-year period. Brit J Psychiatry 2018, 213(5):661-663.

Čtěte takéCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky