Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nedostatek vitaminu D může způsobit časný deficit kognitivních funkcí u RS

Foto: shutterstock.com

Nedostatek vitaminu D může způsobit časný deficit kognitivních funkcí u RS

06.04.2021 11:34
Zdroj: MT
Autor: miš
Podle výsledků studie, kterou prezentovala na ACTRIMS 2021 dne 25. února Eleonora Virgilio (MS Center, Novara, Itálie), deficience vitaminu D zjištěná v době diagnózy roztroušené sklerózy (RS) je spojena s poškozením kognitivních funkcí a s disabilitou.

„Účinky vitaminu D jak na kognici (zejména na rychlost zpracování informací), tak na časnou disabilitu u nově diagnostikovaných pacientů s RS je třeba dále zkoumat, protože časná suplementace by mohla předejít rychlé progresi,“ řekla Virgilio.

Nízká koncentrace vitaminu D nebyla dříve spojována s poklesem kognitivních funkcí u RS, i když její význam pro rozvoj RS byl již potvrzen. Mechanismus působení vitaminu D na kognitivní funkce ještě musí být objasněn.

Ve studii bylo sledováno 60 nově diagnostikovaných pacientů s RS, u nichž byla měřena koncentrace vitaminu D a byl proveden Symbol Digit Modalities Test (SDMT), který kvantifikuje rychlost zpracování informací. Ta je charakteristickým znakem kognitivního poškození a je obvykle první kognitivní doménou, která je u RS postižena.

V souboru bylo 40 žen a průměrný věk v době diagnózy činil 39,5 roku; 90 % mělo na počátku relaps-remitentní RS a u 10 % byla diagnostikována primárně progresivní RS. Medián skóre EDSS činil 1,5 (0–4).

Na začátku mělo 85 % (51 účastníků) nízkou koncentraci vitaminu D v séru, která byla definována hodnotou nižší než 30 ng/ml. Pacienti měli průměrnou koncentraci vitaminu D 21,17 ng/ml (± 10,02), přičemž 51,7 % vykazovalo hodnoty nižší než 20 ng/ml a v 33,3 % byly hodnoty v rozmezí 20–30 ng/ml.

Kognitivní porucha byla zjištěna u 16 pacientů (27 %) podle hodnoty SDMT v porovnání s referenční populací. Průměrné hrubé skóre SDMT bylo 46,50 (± 14,73) a průměrné z-skóre bylo –0,62 (± 1,29).

Významné je zjištění, že u pacientů s kognitivní poruchou byla významně vyšší pravděpodobnost těžké hypovitaminózy D ve srovnání s těmi, kteří měli dostatečnou koncentraci vitaminu D, z nichž žádný nevykazoval kognitivní poškození (p = 0,02). Koncentrace vitaminu D navíc pozitivně korelovala s hrubými daty SDMT (p = 0,001) a se z-skóre (p = 0,008).

Během průměrné doby sledování v délce dvou let byla pozorována významná korelace mezi koncentrací vitaminu D v séru v okamžiku diagnózy a časnou disabilitou podle skóre Multiple Sclerosis Severity Scale (MSSS; p = 0,02) a slabá korelace MSSS s věkem (ARMSS; p = 0,08) při poslední klinické kontrole.

„Je možné, že korelace, kterou jsme zjistili, byla ovlivněna farmakologickou léčbou nebo doplňováním vitaminu D, resp. byla dána i krátkou dobou sledování,“ naznačila Virgilio.

Mechanismy působení nedostatku vitaminu D u pacientů s RS jsou pravděpodobně multifaktoriální, genetického i environmentálního původu.

Vitamin D již byl již zkoumán u kognitivních poruch u jiných neurodegenerativních onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby, ale také u jiných autoimunitních onemocnění, například u systémového lupus erythematodes.

Studie navazuje na nedávný výzkum prokazující dlouhodobé důsledky nedostatku vitaminu D na kognitivní funkce u RS: V longitudinální studii BENEFIT publikované v roce 2020 bylo sledováno 278 pacientů s RS po dobu 11 let. Z výsledků vyplývá, že vyšší průměrná koncentrace vitaminu D o 50 nmol/l v prvních dvou letech studie byla spojena s nižší – o 65 % – pravděpodobností špatného výkonu ve skóre Paced Auditory Serial Add Test (PASAT) při 11letém sledování.

Tato studie také zkoumala koncentraci lehkých řetězců neurofilament, která vypovídá o aktivitě RS. Bylo zjištěno, že u pacientů s vyšší koncentrací vitaminu D na začátku studie byla koncentrace lehkých řetězců neurofilament o 20 % nižší. Kuřáci měli také nižší kognitivní skóre.

Autoři uzavírají, že nízké koncentrace vitaminu D a kuřáctví jsou prediktory zhoršení kognitivních funkcí a porušení neuronální integrity u pacientů s RS.

Zdroj: ACTRIMSCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky