Přeskočit na obsah

Kubek: Ministr Vojtěch se bojí lékařů

 

  • Jaký je podle vás nejdůležitější vzkaz sjezdu navenek?

Ministr Vojtěch se bojí lékařů a nechce slyšet pravdu o stavu resortu, v jehož čele stojí již dva roky a který se mu personálně rozpadá pod rukama. Proto nepřijel do Brna na sjezd lékařské komory.

Z usnesení sjezdu považuji za nejdůležitější to, že sjezd vyslovil, cituji: nespokojenost s prací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jím vedeného ministerstva, které neřeší zásadní problémy českého zdravotnictví, kterými jsou: nezajištěné financování, personální devastace, porušování platných právních předpisů, zejména zákoníku práce, nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek, zhoršující se dostupnost zdravotní péče pro pacienty, a to včetně stále častější nedostupnosti běžných léků. Česká lékařská komora znovu nabízí svoji součinnost ministrovi zdravotnictví při řešení těchto problémů a vyzývá ho, aby se přestal věnovat mediálně atraktivním, ale ve skutečnosti podružným tématům, kdy činnost ministerstva nezlepšuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost zdravotní péče, ale zvyšuje administrativní zatížení lékařů a ekonomicky zatěžuje poskytovatele zdravotních služeb.

ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému dochází v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek. Ministerstvo zdravotnictví ČR i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svojí nečinností tyto nezákonné praktiky podporují.

 

  • Zaznamenal jste na sjezdu několik úspěchů. Cítíte silnou podporu?

Ano, komora je silná a jednotná a pro mne je velkou ctí, že ji mohu vést.

  • Jste spokojený s přísliby dalšího navyšování úhrad, které zazněly od ředitele VZP Zdeňka Kabátka, mimo jiné za diplom celoživotního vzdělávání?

O konečné výši bonifikací stále jednáme, respektive naši předběžnou dohodu musí schválit správní rada VZP.

 

  • Ve své zprávě jste zmínil problém se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí, kteří nemají k samostatné práci u nás potřebné zkoušky. Co s tím budete dělat?

ČLK upozorňuje na porušování zákona spočívající v tom, že cizinci bez aprobační zkoušky pracují v některých zdravotnických zařízeních samostatně bez přímého odborného vedení. Cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu mimo EU, nemůže bez aprobační zkoušky vykonávat lékařské povolání. Jak se sjezd usnesl, ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci při zajišťování bezpečnosti pacientů a žádá, aby ministerstvo průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe. Současně ČLK žádá o jmenný seznam školitelů, kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.

Ministerstvo zdravotnictví však s námi odmítá spolupracovat. Nejprve tvrdili, že by předáním informací komoře porušili pravidla ochrany osobních údajů. To je samozřejmě nesmysl, což nám potvrdil i Úřad na ochranu osobních údajů, ale ani jeho stanovisko odpor ministerstva nezlomilo. Jak máme věřit tvrzením ministra, hejtmanů a ředitelů nemocnic, že dodržují zákon, když nám zuby nehty brání to zkontrolovat? Je jasné, že nemají čisté svědomí a nemluví pravdu, přičemž hazardují se zdravím a životy nevinných lidí. Je to ostuda.

Jednou z možností, jak situaci řešit, by bylo předat celou věc policii. To mi připadá poněkud trapné, a tak se snažíme pacientům pomáhat v mezích svých možností. Na webových stránkách komory je banner „Seznam lékařů“, po jeho rozkliknutí si každý může ověřit, zda člověk, který ho ošetřuje, je skutečně lékařem registrovaným komorou, a zda má tedy právo pacienty léčit. Naše rada zní: Pokud dotyčnou osobu nenaleznete v Seznamu lékařů registrovaných komorou, pak tento člověk s největší pravděpodobností nemá právo u nás jako lékař pracovat, a v takovém případě informujte neprodleně Českou lékařskou komoru.

 

  • Na sjezdu eskalovalo napětí mezi ČLK a sdruženími soukromých lékařů. Proč?

Pro pochopení je třeba se vrátit k letošnímu dohodovacímu řízení, v jehož rámci se komora snažila získat pro soukromé lékaře vyšší zvýšení příjmů, než se kterým se spokojili představitelé vámi zmiňovaných sdružení. V situaci, kdy si ministr Vojtěch za každou cenu přál dohodu, aby si udržel image úspěšného ministra, a kdy pojišťovny mají na účtech desítky miliard korun, jsme měli šanci získat mnohem více. Kdy jindy než v čase ekonomické prosperity by se měla ekonomická situace soukromých lékařů zlepšit?

Komora se nepřipojila k dohodám ani u praktických lékařů, ani u ambulantních specialistů, ale přehlasovali nás. Zástupci Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení soukromých gynekologů upřednostnili zájem ministra zdravotnictví, kterého podporují, před zájmy lékařů. Aby se to příště neopakovalo, vyzývá sjezd ČLK všechny soukromé lékaře, aby dali plnou moc k zastupování ČLK, o. s.

Vzhledem k tomu, že alespoň v segmentech nemocnic a domácí péče jednání dohodou neskončila, otevřela se možnost dále jednat. Vznikl Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví, jehož dlouhodobým cílem je nárůst výdajů na zdravotnictví na devět procent HDP. Komora se k této aktivitě připojila a snažili jsme se společně prosadit změnu úhradové vyhlášky.

Komora podporovala nemocnice i domácí péči, ale navíc jsme kromě splnění jejich oprávněných požadavků bojovali za navýšení úhrad pro všechny ostatní o pět procent. Takzvaná Koalice soukromých lékařů nás však během těch náročných jednání podrazila celkem třikrát. Poprvé, když 29. srpna 2019 vyzvali ministra Vojtěcha, aby neustupoval tlaku odborů, a vyslovili se proti zvyšování platů nemocničních lékařů. Co jim je do toho?

Podruhé pak 11. září představitelé takzvané Koalice soukromých lékařů Šonka, Šmucler, Jojko, Hülleová a Dvořák vyzvali dopisem přímo předsedu vlády Babiše, aby neustupoval tlaku na zvyšování platů a mezd zdravotníků. Vyjádřili podporu ministru Vojtěchovi a odmítli navyšování výdajů na zdravotnictví. Stalo se tak přesně v den prvního jednání s předsedou vlády. Co horšího jsme si mohli přát? Pan premiér byl logicky zmatený z toho, proč Kubek jako prezident komory požaduje výšení příjmů soukromých lékařů, když ti jsou spokojení a nic nechtějí.

Třetí podraz pak přišel na jednání takzvané Rady poskytovatelů s premiérem, kdy ti, kdo celou dobu žádné peníze navíc nechtěli, se nestyděli sebrat nemocnicím část z toho mála, co se nám, jim navzdory, podařilo získat. Chápu, že takto nekolegiální jednání nemocniční lékaře rozčílilo.

Potěšilo mne, že náš sjezd odsoudil takové projevy nekolegiality a vyzval organizace lékařů sdružené v takzvané Koalici soukromých lékařů, aby už konečně začaly podporovat trvalou snahu České lékařské komory o zlepšení profesních a pracovních podmínek všech lékařů. Byl bych rád, pokud by toto usnesení své stavovské organizace kolegové respektovali.

 

  • Silně usilujete o to, aby ČLK, o. s., získala více plných mocí. Kolik plných mocí pro dohodovací řízení pro rok 2021 by z vašeho pohledu bylo úspěchem?

Komora hájí soukromé lékaře ve čtyřech segmentech: praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, ambulantní gynekologie a komplement. Byl bych spokojený, kdybychom se již letos stali alespoň v jednom z těchto segmentů nejsilnějším vyjednavačem. Jsem optimistou. Ukazuje se, že náš zásadový postoj lékaři oceňují. Vždyť jen za první polovinu listopadu nám třeba ambulantní specialisté zaslali 258 plných mocí.

 

  • Na sjezdu jste poznamenal, že podpora ČLK, o. s., je ze strany delegátů vyjádřením loajality k ČLK. Proč vnímáte to, když se někdo angažuje ve prospěch svého segmentu v dohodovacím řízení v jiném sdružení nebo když někdo více důvěřuje v konkrétním segmentu jinému sdružení než ČLK, o. s., jako neloajalitu k ČLK?

Považuji za věc slušnosti a cti, aby ten, kdo se nechá zvolit funkcionářem nějaké instituce či organizace, pracoval ku prospěchu této organizace a snažit se přispívat k plnění jejích cílů. Nejsou mi sympatičtí lidé, kteří se někde angažují jen proto, aby organizaci takříkajíc „rozkládali zevnitř“. Pokud se komora na základě usnesení svých nejvyšších orgánů snaží hájit zájmy lékařů, pak by to měli všichni funkcionáři respektovat, a ne nám podrážet nohy.

 

  • Sjezd udělal poslední krok k tomu, aby vznikl Dům lékařů, příští rok budete mít také nový vzdělávací portál. Co to pro vás znamená?

Ano, sjezd odsouhlasil moji zprávu o stavu projektu, který jsme rozjeli na základě usnesení sjezdu delegátů před třemi lety. Rok nám trvalo, než jsme v Praze našli vhodnou nemovitost. Její nákup za 97 milionů korun schválil sjezd v listopadu 2017. Poté jsme rok dům plný nájemníků provozovali a zároveň vybírali architekta, který by nám vytvořil nejlepší projekt na jeho rekonstrukci. Studie pana architekta Rymeše získala před rokem podporu na sjezdu v Praze. V současnosti máme hotový nejenom projekt Domu lékařů se vzdělávacím centrem a lékařským klubem, ale bylo vydáno i stavební povolení. Díky úvěru od banky, který delegáti odsouhlasili, můžeme stavět. Očekáváme, že rekonstrukce plánovaná na jedenáct měsíců bude stát zhruba 70 milionů korun. Lékařský stav získá důstojné a reprezentativní sídlo, do kterého, jak věřím, budou lékaři rádi chodit za vzděláváním i za zábavou.

Celoživotní vzdělávání lékařů je naší dlouhodobou prioritou. Vzdělávací portál, na kterém pracujeme, usnadní lékařům vyhledávání zajímavých přednášek a seminářů, usnadní přihlašování a sníží administrativu. Naší ambicí je soustředit na jednom místě všechny garantované vzdělávací akce včetně e‑learningu a dalších moderních technologií.

A největší radost mám z toho, že k dnešnímu dni již 126 kolegů a kolegyň přispělo dobrovolně dohromady částkou 552 000 Kč na vybudování Domu lékařů. Lékařský stav si důstojné sídlo zaslouží.

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…