Přeskočit na obsah

Dlouhodobá účinnost (včetně dosažení NEDA) a bezpečnost glatiramer acetátu v režimu třikrát týdně

Sedmiletá data otevřené extenze studie GALA (Glatiramer Acetate Low-Frekvency Admionistration)

Peter Rickman se spolupracovníky představili na konferenci ECTRIMS 2019 poster s daty ze sedmileté otevřené extenze studie GALA, což byla mezinárodní klinická studie fáze III, která probíhala ve 142 centrech. Ověřovala bezpečnost a účinnost glatiramer acetátu podávaném v režimu 40 mg třikrát týdně (GA40) v porovnání s placebem u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RR-RS).5

Již dříve publikované výsledky studie GALA prokazují, že režim GA40 má stejnou účinnost a bezpečnost jako GA20 aplikovaný denně, a to jak ve snížení počtu relapsů, tak i ve snížení kumulativního počtu gadolinium enhancujících lézí na magnetické rezonanci a nových nebo zvětšených T1 lézí.5

Pacienti po dokončení dvanáctiměsíční placebem kontrolované fáze studie GALA mohli přejít do otevřené fáze (OLE), v níž byli všichni léčení GA40.6

Cílové parametry

  • Primárním cílem byla roční míra výskytu relapsů (annualized relapse rate, ARR)
  • Bezpečnostní profil
  • Další cílové parametry vyplynuly z post-hoc analýzy

V počátku studie GALA bylo randomizováno 1 404 pacientů: 943 k léčbě GA40 a 461 dostávalo placebo. Po placebem kontrolované fázi vstoupilo 88 % (843, early start, ES) pacientů léčených GA40 a 91 % (419 nemocných, delayed start, DS) původně na placebu do otevřené šestileté extenze (OLE), v níž byli všichni aktivně léčeni GA40. Tuto fázi dokončilo 70 % (580, ES) pacientů léčených GA40 a 62 % (261, DS) nemocných původně na placebu. Medián doby expozice GA40 byl 4,9 roku. Deset procent pacientů bylo léčeno GA déle než 6 let.

Výsledky

AAR byl 0,26 pro pacienty s ES a 0,31 pro nemocné s DS (RR: 0,83; 95% CI 0,7–0,99; p=0,04).

Podíl pacientů bez relapsů činil 48 % pro pacienty ES a 44 % u pacientů s DS (OR: 1,18; 95% CI 0,93–1,49; p=0,17).

Doba do prvního potvrzeného relapsu od randomizace činila u ES pacientů 4,91 roku, u nemocných s DS 4,32 roku (HR: 0,82; 95% CI 0,69–0,96; p=0,01).

Doba do šestiměsíční klinicky potvrzené progrese (CDP) byla u pacientů s ES kratší v porovnání s DS (HR: 0,89; 95% CI 0,69–1,16; p=0,39).

Podíl nemocných bez šestiměsíční CDP činil po adjustaci k výchozímu stavu 88 % u pacientů ES a 87 % u DS.

Podíl pacientů s NEDA-2 dosahoval (neadjustovaná data zahrnující pacienty bez relapsu a bez šestiměsíční CDP) u nemocných ES 49 % a 46 % u pacientů s DS. (OR: 1,13; 95% CI 0,91–1,42; p=0,27).

Bezpečnostní profil byl plně konzistentní již s dříve zveřejněnými daty. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla reakce v místě vpichu (40 %) a ve 12 % došlo k bezprostřední postaplikační reakci. Nežádoucí účinky byly mírné a dobře zvladatelné.

Závěr

Léčba GA 40 po dobu sedmi let vykazovala trvalou účinnost a bezpečnost. Neobjevily se žádné nové/nečekané nežádoucí účinky GA.

Zdroj: MT

Doporučené