Přeskočit na obsah

Existuje zvýšené riziko těžkého průběhu onemocnění COVID-19 u pacientů léčených přípravky zaměřenými na B lymfocyty?

žena s rouškou
Foto: shutterstock.com

Studie z Itálie a Francie ukázaly, že vyšší věk, vyšší disabilita a progresivní průběh RS jsou spojeny s těžším průběhem COVID-19, ale doposud nebylo objasněno, jaký podíl na těžším průběhu mají DMD.

K získání reprezentativního vzorku nemocných byla proto za podpory MS International Federation, MS Data Alliance a dalších partnerů zřízena databáze MS global data sharing initiative.

Na základě dat 1 540 pacientů z 21 zemí z databáze MS global data sharing initiative byla zpracována retrospektivní studie, která hodnotila hospitalizace, pobyt na jednotce intenzivní péče (JIP), potřebu umělé plicní ventilace (UPV) a úmrtí u pacientů s prokázaným COVID-19 nebo podezřením na něj u pacientů s RS. Poměr adjustované prevalence (adjusted prevalence ratios, aPR) byl stanoven se zohledněním věku, pohlaví, typu RS a EDSS.

Výsledky

Z celého počtu 1 540 pacientů bylo do analýzy zařazeno 476 jedinců s podezřením na COVID-19 (30,9 %) a u 776 (50,4 %) nemocných byl COVID-19 potvrzen. Vyšší věk, progresivní RS a vyšší EDSS byly spojeny s vyšší četností horších klinických výsledků.

U anti-CD20 DMD – ocrelizumabu a rituximabu – byly shledány pozitivní korelace s hospitalizací (aPR = 1,19, resp. 1,58), s přijetím na JIP (aPR = 3,53, resp. 4,12) a s potřebou UPV (aPR = 3,17 resp. 7,27) ve srovnání s dimetyl fumarátem.

Vyšší frekvence všech tří parametrů byla spojena s kombinovanou anti-CD20 DMD v porovnání se všemi ostatními DMD: pro hospitalizace aPR = 1,49; JIP = 2,25, UPV = 3,05. V porovnání s natalizumabem byly aPR pro hospitalizace 1,99; JIP = 2,39; UPV 2,84. Důležité je, že korelace přetrvávala při hodnocení pouze u potvrzených případů COVID-19. Nebyla prokázána souvislost mezi četností úmrtí a DMD. Limitací studie je nezohlednění komorbidit, kuřáctví a BMI. (1)

Výsledky komentovala vedoucí lékařka italské studie, profesorka Maria Pia Sormani, která prokázala taktéž vyšší riziko těžkého průběhu COVID-19 u léčených ocrelizumabem, avšak v porovnání se zdravou populaci (HR: 1,84, p < 0,001): „Musíme dbát na to, aby se pacienti léčení anti-CD20 přípravky co nejpečlivěji chránili před COVID-19. Ocrelizumab má dlouhou dobu působení a není snadné pacienta v krátké době převést na jinou léčbu. Při klinickém rozhodování musíme také zohlednit stav pacienta a aktivitu onemocnění.“ (2)

Zdroje:

  1. Simpson-Yap S, et al. First results of the COVID-19 in MS Global Data Sharing Initiative suggest anti-CD20 DMTs are associated with worse COVID-19 outcomes. ACTRIMS/ECTRIMS 2020, sdělení SS02.04.
  2. Huges S. Increased risk of severe COVID with anti-B-cell MS drugs? https://www.medscape.com/viewarticle/938277?src=wnl_edit_tpal&uac=226186HT&impID=2595588&faf=1

Zdroj: MT

Doporučené