Přeskočit na obsah

Glatiramer acetát vykazuje nejvyšší adherenci a dobrou persistenci k léčbě v porovnání s ostatními injekčními DMT

injekční léčba
Foto: shutterstock.com

Účinnost léčivých přípravků modifikujících onemocnění (DMT) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) vyžaduje adherenci a persistenci v léčbě. Cílem uvedené studie bylo porovnat míru adherence a persistence s DMT u pacientů s RS.

Výzkumníci analyzovali data MarketScan od května 2014 do září 2019 od pacientů s RS, kteří zahájili injekční DMT a setrvali déle než 12 měsíců ve sledování. Konkrétně pacienti byli léčeni subkutánně pegylovaným interferonem beta-1a (PEG) jednou za 2 týdny (n=275), intramuskulárním interferonem (IFN) beta-1a jednou týdně (n=314), subkutánně IFN beta-1a třikrát týdně (n=463), subkutánním IFN beta-1b každý druhý den (n=236), subkutánním glatiramer acetátem (GA) jednou denně (n=361) a subkutánním GA třikrát týdně (n=2198).

Adherence k léčbě byla hodnocena podílem ≥ 80 % dní, kdy měli pacienti lék k dispozici (předepsaný a vyzvednutý). Hodnotila se také perzistence v léčbě, tedy doba do přerušení nebo změny léčby.

Jak bylo zmíněno výše, GA třikrát týdně vykazoval nejvyšší podíl pacientů adherentních k léčbě (50,5 %), a to navíc u nejvyššího počtu pacientů ve studii, oproti PEG (40,7 %), IFN beta-1a jednou týdně (46,2 %), IFN beta-1a třikrát týdně (43,2 %), IFN beta-1b každý druhý den (44,1 %). Nejnižší podíl adherentních pacientů byl hlášen u GA jednou denně (24,7 %). Pacienti léčení GA jednou denně měli nižší míru adherence (OR: 0,44; p < 0,0001), zatímco pacienti léčení GA třikrát týdně měli vyšší míru adherence (OR: 1,50; p= 0,0021) ve srovnání s pacienty, kteří dostávali pegylovaný interferon beta-1a.

Podle autorů této studie rozdílnost adherence a persistence k léčbě nelze vysvětlit pouze dávkovacím schématem, ale může souviset s četnějším výskytem flu-like symptomů u IFN než u glatiramer acetátu.

Zdroj:

Tsao N, Dong S, Naylor ML, et al. Adherence and persistence to injectable disease-modifying therapies among patients with multiple sclerosis enrolled in US commercial plans. Presented at: CMSC 2021; October 25-28, 2021; Orlando, Florida. Abstrakt DMT52.

Doporučené