Přeskočit na obsah

iWiMS MS Covid Meeting: první data o pacientech s RS s onemocněním Covid-19

Jediným velkým tématem videokonferencí byly registry pacientů s MS, kteří se infikovali SARS-Cov-2. Z živých vstupů vyplynulo mnoho pozoruhodností, které se netýkaly jen Covid-19, ale i různých přístupů k léčbě v různých zemích, a především ne vždy systematického přístupu ke sběru dat. Z mnoha prezentací vybíráme jen ty nejpřínosnější. Zájemci o dílčí podrobnosti naleznou záznamy na https://iwims.world/iwims-global-scientific-meetings/.

K účasti na videokonferenci vyzvala odborníky profesorka Emmanuelle Waubant (San Francisco, USA), která zastává post předsedkyně iWiMS. The Interational Women in Multiple Scerosis je mezinárodní aktivita, která spojuje klinické a vědecké pracovníky s cílem urychlit vývoj a zlepšit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Více na https://iwims.world/.

Italská zkušenost

Jako první představila italský projekt MuSC-19 (Multiple Slerosis and Covid-19) profesorka Maria Pia Sormani. Registr vznikl ve spolupráci italské Associazione Italiana Sclerosi Multipla (ASIM), italské neurologické společnosti (SIN) s italským registrem pacientů s RS. „Itálie byla bohužel jako první evropská země postižena pandemií Covid-19, takže je naším cílem sdílet své zkušenosti s odbornou veřejností dalších zemí,“ řekla v úvodu profesorka Maria Pia Sormani.

Data jsou sbírána online prostřednictvím formuláře CRF (Case report Form). Hlášeni jsou všichni symptomatičtí pacienti, tedy i ti, u nichž nebyl z kapacitních důvodů proveden test na Covid-19. Celkem byla do 1. dubna 2020 získána data 143 pacientů z 31 center a doposud v registru přibývá asi 50 pacientů denně. Z dat uveřejněných k 1. 4. vyplývá, že u 60 pacientů byla přítomnost SARS-CoV-2 potvrzena, v 83 případech se jednalo o podezření na Covid-19 podle klinických příznaků. K 31. březnu bylo v Itálii celkem 105 792 pozitivních případů. Z toho vyplývá, že nebyly podchyceny všichni pacienti s RS Covid-19 pozitivní, ale prof. Sormani je přesvědčena, že většina nemocných kontaktovala své centrum při prvních symptomech.

Do 1. dubna zemřelo pět pacientů z různých center. Čtyři zemřelí byli muži ve věku 63–68 let, jedna žena ve věku 54 let. Podrobnosti v tabulce 1.

Tab. 1. Charakteristika zemřelých pacientů (předběžné výsledky k 1. dubnu 2020)

Centrum

Pohlaví

Věk

Trvání RS (roky)

Forma RS

EDSS

Léčba RS

Komorbidity

Pavia

Muž

63

33

SP-RS

6,5

Bez léčby

Diabetes

Brescia

Muž

67

2

PP-RS

7,5

Bez léčby

CAD, diabetes

HBV

Brescia

Muž

68

21

SP-RS

6

Dimetyl fumarát

CVS, hypertenze, deprese, TBC

Řím

Muž

63

33

SP-RS

6,5

Bez léčby

Diabetes, bipolární porucha

Piacenza

Žena

54

20

SP-RS

7

Rituximab

0

Vysvětlivky: CAD coronary artery disease, HBV virová hepatitida B, CVS kardiovaskulární onemocnění, TBC tuberkulóza

 

Profesorka Sormani upozornila, že by bylo nyní předčasné činit jakékoli závěry, data se stále doplňují a zpracovávají. Následující tabulky mohou pouze naznačit určité trendy.

Tab. 2. Složení souboru podle formy RS (předběžné výsledky k 1. dubnu 2020)

 

Podezření na Covid

Potvrzení s Covid

Celkem

PP-RS

1 (1,4 %)

4 (7,5 %)

5 (4,1 %)

RR-RS

63 (90,0 %)

41 (77,4 %)

104 (84,6 %)

SP-RS

6 (8,6 %)

8 (15,1 %)

14 (11,4 %)

 

70

53

123

Vysvětlivky: PP-RS primárně progresivní RS, RR-RS relaps remitentní RS, SP-RS sekundárně progresivní RS.

 

Typy léčby RS ve sledovaném souboru jsou velmi podobné jako u celé italské populace pacientů s RS (tab. 3).

Tab. 3. Léčba u RS pacientů s Covid-19 (předběžné výsledky k 1. dubnu 2020)

 

Podezření

Potvrzení

Celkem

Bez léčby

9 (12,9 %)

10 (18,9 %)

19 (15,4 %)

Azathioprin

0

1 (1,9 %)

1 (0,8 %)

Cladribin

2 (2,9 %)

0

2 (1,6 %)

Glatiramer acetát

6 (8,6 %)

5 (9,4 %)

11 (8,9 %)

Dimetyl fumarát

15 (21,4 %)

15 (28,3 %)

30 (24,4 %)

Fingolimod

9 (12,9 %)

7 (13,2 %)

16 (13,0 %)

Interferon

10 (14,3 %)

2 (3,8 %)

12 (8,6 %)

Natalizumab

3 (4,3 %)

5 (9,4 %)

8 (6,5 %)

Ocrelizumab

11 (15,7 %)

5 (9,4 %)

16 (13,0 %)

Rituximab

1 (1,4 %)

1 (1,9 %)

2 (1,6 %)

Teriflunomid

4 (5,7 %)

2 (3,8 %)

6 (4,9 %)

 

70

53

123

 

Mezinárodní registr v Německu

Kerstin Hellwig (Bochum, Německo) v iWiMS Covid-19 Meeting představila Lean European Open Survey on SARS CoV II Infected Patients (LEOSS). Jde o mezinárodní multicentrickou kohortní studii u hospitalizovaných i ambulantních pacientů bez omezení věkem. Studie začala v polovině března 2020 a stále je otevřená. Cílem je identifikace nezávislých prediktivních faktorů u pacientů infikovaných SARS-CoV-2. Jde o sběr anonymizovaných dat, a proto nemusí být vyžadován informovaný souhlas pacienta. Pro zařazení do sledování nerozhoduje zdravotní stav. Zadávají se jen základní informace týkající se RS, ale důležité je uvést léčbu. Součástí je i dotazník pro imunosupresivní léčbu u neurologických autoimunních onemocnění. Lékaři zapojení do studie dostávají každý den aktuální informace o počtu zařazených pacientů a jejich stavu.

Dotazník o RS (v rámci LEOSS) požaduje informaci o léčbě relapsu před Covid-19, vybrané laboratorní údaje (počet leukocytů, lymfocytů, B lymfocytů a koncentraci IgG), stratifikované údaje o EDSS (< 4, 4–6, 7–8, > 8) na začátku onemocnění a po uzdravení.

Ke studii se lze přihlásit na www.leos.net/registration.

 

Mezinárodní COViMS

Liesbet M. Peeters (Univerzita Hasselt, Belgie) představila COViMS (COVID-19 Infections in MS & Related Diseases), což je společný projekt MS Data Alliance a MS International Federation. V této aktivitě se spojují data z registrů a informace sdílené pacienty. Podrobnosti lze nalézt na www.msif.org/covid19data.

V prezentaci z 15. dubna již Liesbet Peeters představila první data z registru u 47 prvních pacientů. Celkem 41 (87 %) má RR-RS a 5 (10,6 %) SP-RS. V jednom případě není známa forma. Disease modyfing drug (DMD) užívá 42 nemocných (89,4 %). Laboratorně byla ověřena pozitivita Covid-19 u 37 nemocných (78 %). Lékařskou pohotovost navštívilo 15 pacientů (31,9 %), deset bylo hospitalizováno (21,3 %), na JIP se dostali tři nemocní (6,4 %), tři nemocní byli ventilováni a jeden nemocný zemřel.

Nedostatkem tohoto registru je vysoký počet odpovědí: nezjištěno (8,5 – 25,5 %), což bude důsledek pacientského self-reportingu.

Výhodou tohoto registru by mohla být v budoucnosti její pestrá mezinárodní komunita účastníků ze všech světadílů.

 

Paříž v centru francouzského dění

O proměnlivosti dat v čase svědčí počty pacientů ve Francii. Céline Louapre referovala 1. 4. o 32 francouzských pacientech (31 s RS, 1 NMO) v novém registru CoviSEP (fungujícím od poloviny března 2020). U dvou pacientek byl pozorován velmi těžký průběh Covid-19: jedna pacientka léčena fingolimodem, druhá ocrelizumabem, ale jen jedna potřebovala invazivní mechanickou ventilaci.

Všichni pacienti měli typické příznaky, u 80 %, respektive u 40 % (12. 4.) se objevila anosmie a ageusie. Kromě dvou uvedených případů byl průběh onemocnění lehký nebo velmi lehký. Stejně jako v Itálii je i ve Francii pro mnoho pacientů test nedostupný, takže se diagnostikuje podle klinických příznaků.

O dva týdny později (data z 12. 4.) bylo již v registru zaznamenáno celkem 142 nemocných Covid-19 a 4 případy NMO.

Tab. 4. Data z Francie k 12. dubnu

 

RS

NMO

Počet

142

4

Věk, průměr (SD)

42,4 (11,3)

34,08 (10,7)

Ženy/muži

97/43

4/0

Trvání RS, roky (SD)

12,4 (8,4)

12,6 (6,2)

Forma RS

2 CIS/118 RR-RS/14 SP-RS/8 PP-RS

1 AQP4/1 MOG/2 neg

EDSS, průměr (rozpětí)

2 (0–9)

3

PCR provedena n (%)

73 (51 %)

4 (100 %)

COVID-19 pozitivní

60/73 (82 %)

4/4 (100 %)

Nález na rtg hrudníku

28/36 (77 %)

1/1 (100 %)

Vysvětlivky. NMO neuromyelitis optica, SD směrodatná odchylka, CIS klinicky izolovaný syndrom, PP-RS primárně progresivní RS, RR-RS relaps remitentní RS, SP-RS sekundárně progresivní RS, AQP4 aguaporin 4, MOG myelin-oligodendrocyte-glycoprotein, PCR polychain reaction.

 

Zhruba u 40 nemocných Covid-19 probíhal lehce, u necelých 70 bylo onemocnění střední závažnosti, ale zvládnuté ambulantně, 14 pacientů vyžadovalo oxygenoterapii, dva pacienti museli být ventilováni, jeden potřeboval ECMO a dva pacienti zemřeli. Céline Louapre uvedla, že na první pohled by se mohlo zdát, že pacienti léčení vysoce účinnými přípravky s výraznější imunosupresí jsou ve větším riziku, ale po adjustaci na pohlaví, věk a přítomnost komorbidit je to právě věk a komorbidity, které určují tíži a prognózu onemocnění.

Švédsku vévodí rituximab

Jan Hillert (Karolinska Institutet Stockholm, Švédsko) shrnul data ze švédského registru, kam jsou zadávána data o onemocnění Covid-19. K 15. 4. vykazoval švédský registr celkem 17 529 pacientů s RS, z toho je léčeno DMT 11 278 (5 772 rituximabem). Covid-19 hlásilo 15 pacientů (11 na rituximabu), 6 pacientů bylo hospitalizovaných (5 na rituximabu), 3 byli na JIP (všichni na rituximabu), 1 pacient zemřel.

 

Komentář

Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., předseda SKNIL ČNS ČLS JEP, 1. LF UK a VFN Praha

Aktuální pandemie coronavirem je nová a důležitá zkušenost pro všechny z nás. Samozřejmě mnoho informací nevíme – Jsou pacienti s roztroušenou sklerózou ve vyšším riziku? Je nějaká RS léčba více riziková než jiná? Jak postupovat, pokud pacient s RS infekcí onemocní? Právě nyní se ukazuje, jak velmi důležité jsou fungující systémy sběru dat, které se v takovýchto situacích mohou rychle aktivovat a pomoci doplňovat chybějící informace.

V současnosti se na mezinárodní úrovni rozběhly 2 typy sběru dat – 1) rychlý sběr anonymizovaných dat, která by právě měla pomoci odpovědět na bezprostřední dotazy, zda jsou naši pacienti ve výrazně vyšším riziku a zda některá léčba může být riziková, 2) dlouhodobější podrobný sběr cestou registrů, kde je možné již získat sofistikovanější odpovědi, které nám pomohou v budoucnu při rozhodování o monitoraci, vakcinaci a dalších otázkách.

S potěšením lze konstatovat, že Česká republika ani v jedné oblasti nezaspala. Již počátkem dubna jsme spustili systém rychlého sběru dat, do kterého je zapojeno všech 15 specializovaných RS center. K 18. 4. 2020 jsou v systému vložena data 8 pacientů z 5 center se suspektním nebo potvrzeným onemocněním COVID-19. Zatím u všech s lehkým nebo středně závažným průběhem nemoci. Tato data budeme průběžně předávat i do mezinárodního registru, abychom přispěli k rychlé orientaci v současné situaci. Připravujme také spuštění sběru podrobnějších dat cestou celostátního registru ReMuS (www.multiplesclerosis.cz), kde data pomohou při dlouhodobém managementu našich pacientů.

Zdroj: MT

Doporučené