Přeskočit na obsah

Každý významný rizikový faktor (geny, kouření a obezita) mohou ovlivnit průběh roztroušené sklerózy

Jde především o genetický podklad, obezitu a kouření. Roztroušená skleróza, jako neurodegenerativní a autoimunitní onemocnění, je spojena jak s genetickými, tak enviromentálními rizikovými faktory. Přestože jsou oba typy intenzivně zkoumány, mechanismus, kterým ovlivňují heterogenitu klinických projevů, nebyl objasněn, udávají výzkumníci.

Mnoho studií prokazuje, že charakteristiky každého pacienta na začátku RS, jako jsou věk, počet oblastí poškozených funkcí: chůze, rovnováha, poškození vizu, únava, necitlivost končetin nebo bolest (number of impaired functional domains, NIFDs); doba do druhého relapsu (TT2R) a aktivita časného relapsu (ERA) pomáhá predikovat aktivitu a progresi RS. Rizikové faktory se také uplatňují v časných klinických projevech.

K upřesnění mechanismu, který se podílí na variabilitě průběhu a progrese RS, vědci z Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio, USA) sledovali vliv výše zmíněných rizikových faktorů na časné projevy onemocnění.

Ve své studii analyzovali data 1 515 nemocných z databáze Accelerated Cure Project Repository, což je volně přístupný zdroj klinických záznamů amerických pacientů s RS.

Většinu pacientů tvořily ženy (77,9 %) s diagnózou relaps-remitentní RS (RR-RS). Průměrný věk při začátku onemocnění byl 33,4 roku a průměrný čas do druhého relapsu činil 3,6 roku. Medián NIFDs a také počtu relapsů v prvních dvou letech byl shodný – 2,0.

Data ze studie potvrdila, že genetické faktory, včetně přítomnosti alely HLA-DRB1*15:01 (potvrzený rizikový faktor) a kouření byly spojeny se začátkem RS v nižším věku.

Studie také zjistila, že téměř polovina pacientů evropského původu jsou nositeli uvedené alely a 32 % jsou bývalí kuřáci.

Naopak v pozdějším věku začínala RS u obézních mužů s nižším vzděláním nebo u mužů s diagnózou primárně-progresivní RS (PP-RS).

Vyšší stupeň funkčního postižení na začátku byl přítomen u pacientů s RR-RS a s nižším socioekonomickým stavem. U pacientů s RR-RS, kteří byli starší při vzniku onemocnění, obézní a s mnohočetnými lézemi v CNS, byl kratší čas do druhého relapsu (TT2R). Mladší a obézní pacienti s RR-RS jevili vyšší aktivitu časného relapsu (vyšší ERA).

Rizikové faktory RS, včetně genetického rizika, obezity a kouření, (...) nezávisle přispívají k heterogenitě projevů RS a modulují časný vývoj onemocnění, komentují vědci.

Pozoruhodná je souvislost modifikovatelných rizikových faktorů (kouření a obezita) a genetické vlohy s čtyřmi kritérii (věk při začátku onemocnění, NIFDs, TT2R a ERA), což zaměřuje budoucí výzkum na možnost zlepšit prognózu při vysoké aktivitě onemocněni v jejím začátku (například TT2R a ERA), protože tyto ukazatele mohou predikovat dlouhodobý charakter RS, uzavírají autoři studie.

Zdroj: MT

Doporučené