Přeskočit na obsah

Léčba interferonem Beta-1a podporuje odpověď na vakcínu SARS-CoV-2 mRNA u pacientů s roztroušenou sklerózou

vakcinace, očkování
Foto: shutterstock.com

Existuje několik obav ohledně imunogenicity vakcín proti SARS-CoV-2 u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) v důsledku DMT terapie.

V citované práci uveřejněné v časopise Multiple Sclerosis and Related Disordorders (prosinec 2021) autoři uvádějí srovnání humorální odpovědi na vakcínu BNT162b2-mRNA koronavirus (COVID)-19 a imunologickou odpověď u kohorty 125 pacientů s RS léčených různými typy DMT bez infekce SARS-CoV-2 v anamnéze.

Autoři odebrali vzorky séra a krve v den aplikace vakcíny (T0) a 21 dní po druhé dávce vakcíny (T1) od 125 pacientů s RS s osmi různými DMT.

Séra byla vyšetřena testem Elecsys anti-SARS-CoV-2-IgG pro detekci IgG protilátek proti spike proteinu SARS-CoV-2. Titry IgG proti spike proteinu od jedinců s RS byly porovnány s 24 zdravými kontrolami (HC) odpovídajícího věku a pohlaví. Ve stejné kohortě byly hodnoceny procento a absolutní počet B a T lymfocytů cytofluorimetrickou analýzou.

Ve srovnání s koncentracemi SARS-CoV-2 IgG u HC (n = 24, medián 1089 (IQR 652,5-1625) U/ml) autoři pozorovali zvýšenou sekreci SARS-CoV-2 IgG u jedinců s RS léčených interferonem-beta 1a, (n = 22, medián 1 916 (IQR 1024-2879) U/ml)) a zhoršenou humorální odpověď u subjektů s RS léčených kladribinem (n = 10, medián 396,9 (IQR 37,52-790,9) U/ ml)), fingolimodem (n = 19, medián 7,9 (IQR 4,8-147,6) U/ml)) a ocrelizumabem (n = 15, medián 0,67 (IQR 0,4-5,9) U/ml)).

Navíc statistická analýza (GMTR) skupin pacientů s RS léčených různými DMT odhalila, že byla produkce specifických protilátek narušena u teriflunomidu, natalizumabu, kladribinu, fingolimodu a ocrelizumabu (ve srovnání s RS pacienty léčenými interferonem-beta 1a), ale zachována u jedinců s RS léčených dimetyl fumarátem a glatiramer acetátem.

Autoři dospěli k závěru, že humorální odpověď na vakcínu BNT162b2-mRNA byla zvýšena u pacientů s RS léčených interferonem-beta 1a, zatímco u pacientů léčených kladribinem, fingolimodem a ocrelizumabem byla zřetelně oslabena. To naznačuje, že DMT by mohly mít klíčovou roli v ochraně před onemocněním a komplikacemi souvisejícími se SARS-CoV-2 u pacientů s RS, což je základem nového aspektu, který by měl být zvažován při výběru nejvhodnější terapie v rámci pandemie COVID-19.

Zdroj:

Maniscalco GT, et al. Interferon Beta-1a treatment promotes SARS-CoV-2 mRNA vaccine response in multiple sclerosis subjects. Mult Scler Relat Disord. 2021 Dec 18;58:103455. doi: 10.1016/j.msard.2021.103455.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Doporučené