Přeskočit na obsah

Novinky EAN 2020

Siponimod v otevřené extenzi studie

Jednou z breaking news bylo zveřejnění výsledků prodloužení studie EXPAND: Dlouhodobá účinnost a bezpečnost siponimodu v pětiletém sledování pacientů se sekundárně progresivní roztroušenou sklerózou (SP-RS). Výsledky zmíněné studie prezentoval profesor Ludwig Kappos (univerzita v Basileji, Švýcarsko), který je současně hlavním řešitelem studie fáze III, EXPAND.

Siponimod snížil o 22,3 % riziko šestiměsíční CDP (klinicky potvrzené progrese) oproti placebu (HR: 0,78; 95% CI: 0,66–0,92; p = 0,0026) a doba do šestiměsíční CDP byla prodloužena o 49,3 %.

Velmi podobné výsledky byly pozorovány i u doby do zpomalení kognitivních funkcí (měřené SDMT): siponimod snižovat riziko zpomalení kognitivních funkcí (potvrzených za šest měsíců) o 23 % (HR: 0,77; 95% CI: 0,65–0,92; p = 0,0047) a doba do zpomalení byla prodloužena siponimodem o 55 %. Roční míra relapsů byla u siponimodu za celou dobu sledování snížena o 52 % oproti placebu (HR: 0,48; 95% CI: 0,37–0,62; p < 0,0001). K podobnému, avšak výraznějšímu efektu došlo v rameni pacientů, kteří z placeba přešli na siponimod v otevřené fáti; AAR u nich klesl o 62,7 % (HR: 0,37; 95% CI: 0,24–0,58; p < 0,0001).

Siponimod vykazoval po celou dobu sledování setrvalou účinnost, což dokazuje pokračující pokles AAR v čase. Při porovnání AAR v době ukončení zaslepené fáze s pětiletou extenzí vidíme 41% redukci (HR: 0,58; 95% CI: 0,44–0,77; p < 0,0001). V průběhu extenze nebyly pozorovány nové nežádoucí účinky a jejich charakter a četnost byla konzistentní se zaslepenou fází studie, uzavřel profesor Kappos.

Neurofilamenta jako potenciální biomarker

Význam neurofilament patřil na EAN 2020 k často diskutovaným tématům. Jens Kuhle (Univerzita v Basileji, Švýcarsko) představil výsledky sledování vlivu interferonu β-1a na koncentraci sérových lehkých řetězců neurofilament (NfL) z hlediska predikce následné konverze z klinicky izolovaného syndromu (CIS) do klinicky definitivní RS (CDRS). Pacienti léčení interferonem měli po 12 měsících významně nižší koncentrace NfL v séru v porovnání s placebem. Riziko konverze do CDRS bylo v závislosti na původní výši koncentrace a dávkování interferonu (44 µ dvakrát nebo třikrát týdně) sníženo o 42–60 %.

Natalizumab: šestiletá data

Arnauld Kwiatkowski (Lille, Francie) seznámil posluchače s daty dlouhodobého sledování účinnosti natalizumabu v reálné klinické praxi na základě francouzské a globální kohorty pacientů s RR-RS (TOP). Obě kohorty měly velmi podobné charakteristiky, ve francouzské kohortě byla anamnéza RS delší (v průměru o jeden rok; medián 8,2 vs. 7,2).

U všech léčených natalizumabem (s EDSS vyšším i nižším než 3) došlo k výraznému poklesu AAR oproti stavu před léčbou (bez ohledu na předchozí DMD). Pravděpodobnost zhoršení disability v šestém roce sledování činila v globální kohortě 24,2 %, ve francouzské 26,2; pravděpodobnost zlepšení byla ve francouzské kohortě 41,8% a v globální 31,3%. Výsledky podporují dlouhodobou účinnost natalizumabu. Pozorované nežádoucí účinky byly konzistentní s dříve provedenými studiemi.

Z MSBase

Teoretická práce, kterou představila Mathilda Lefort (Rennes, Francie), retrospektivně porovnávala účinnost fingolimodu a natalizumabu na základě dat z registru MSBase. Prezentované výsledky však překvapením nebyly, ve všech sledovaných parametrech (počet relapsů, EDSS a aktivita RS) vykázal natalizumab superioritu. Přínos této práce lze vidět v precizním a návodném metodologickém zpracování dat.

Volumometrie jako biomarker

Karolina Vodehnalova představila práci, na níž se podíleli pracovníci pražského RS centra I.LF UK a VFN. Byla prokázána korelace mezi změnami objemu postranních komor, corpus callosum a thalamu a progrese RS. V práci byly porovnávány pacienti s RS s různým stupněm disability se zdravými kontrolami. Byla hodnocena data 2014 pacientů s RS a data 102 zdravých dobrovolníků. Studie potvrdila, že větší změny jmenovaných struktur jsou spojeny s vyšším stupněm disability. Zajímavá byla vzájemná korelace velikosti postranních komor, corpus callosum thalamu u zdravých jedinců bez ohledu na pohlaví a věk.

Zdroj: MT

Doporučené