Přeskočit na obsah

Nový doporučený postup pro diagnostiku a léčbu CIS a RS

Obsáhlý a velmi detailní dokument (97 stran) byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. Tento KDP byl vyvíjen jako aktualizace průvodního Klinického standardu z března 2012, který byl vytvořen původně v rámci projektu Národního referenčního centra a s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č. 10650–3).

Aktualizace KDP je vypracována za účelem sjednocení diagnostických a terapeutických postupů v jednotlivých stadiích onemocnění, k odstranění odchylek od postupů podle EBM a pro harmonizaci s Evropskými doporučenými postupy, aby tak zdravotní pojišťovny mohly všem pacientům zajistit moderní a účinnou léčbu.

Doporučené postupy jsou velmi podrobné a obsahují formální, organizační i diagnosticko-terapeutické guidelines.

KDP obsahuje bloková schémata procesu péče (Pacient s podezřením na RS nebo NMOSD – viz obr., Pacient s pozvolným nárůstem neurologické symptomatologie) a detailní popis nemoci. Samostatná kapitola je věnována rizikům, příčinám a prevenci onemocnění.

Hlavní část KDP je věnována procesu péče od diagnostiky, přednemocniční péče a nemocniční péče, přes základní a imunomodulační léčbu až po ukončení imunomodulační léčby a následnou a rehabilitační péči. Součástí doporučeného postupu je i management léčby RS v prekoncepčním období, v době gravidity a kojení. Samostatný oddíl je věnován RS a NMOSD v dětském věku.

V přílohách KDP je věnován značný prostor diagnostickým kritériím RS, NMOSD, diferenciální diagnostice RS a NMOSD u dospělých i u dětí. Podrobně jsou uvedena léčebná schémata RS a NMOSD,

Samostatná a obsáhlá příloha (číslo 6) je věnována symptomatické terapii (spasticita, únava, poruchy chůze, deprese, úzkost, pseudobulbární efekt, psychosociální problémy, tremor, ataxie, bolesti, neuralgie trigeminu, kognitivní deficit, dysfagie, dysartrie, epileptické záchvaty, vertigo, sexuální dysfunkce, poruchy spánku, močová inkontinence, obstipace a škytavka u NMOSD). Léčba všech uvedených symptomů je rozebrána z několika hledisek (farmakoterapie – doporučení síly A, farmakoterapie s omezenými důkazy účinnosti a nefarmakologické postupy).

Příloha 7 obsahuje velmi detailní rozbor farmakovigilance všech užívaných léčivých přípravků (postupů).

Celý KDP lze nalézt na:

https://www.czech-neuro.cz/content/uploads/2020/04/rs_odborna-2.0_final_pub_web-2.pdf

Zdroj: MT

Doporučené