Přeskočit na obsah

Prediktivní potenciál kombinace biomarkerů

neuron
Foto:shutterstock.com

Studie „Increased Serum Neurofilament Light and Thin Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Are Additive Risk Factors for Disease Activity in Early Multiple Sclerosis,” byla publikována v časopise Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.

Roztroušená skleróza často začíná jako klinicky izolovaný syndrom (CIS), který může nebo nemusí předcházet klinickou RS. Následný průběh onemocnění vykazuje značnou variabilitu ve všech kritériích. Pro predikci dalšího průběhu RS je zapotřebí stanovit spolehlivé biomarkery, které by navíc identifikovaly pacienty, kteří budou mít z terapie největší prospěch.

Optická koherentní tomografie (OCT) je neinvazivní zobrazovací technika, která zobrazuje vrstvy oční sítnice. Lze ji použít k vizualizaci ztráty vláken optických nervů či poškození nervových buněk. sNfL je potenciálním biomarkerem poškození axonů. Zvýšené koncentrace sNfL v krevním séru jsou pozorovány v přítomnosti nových nebo zvětšujících se mozkových lézí. U pacientů s vysokou koncentrací sNfL v časné fázi RS je větší pravděpodobnost rychlejší a závažnější progrese RS.

Ve zmíněné studii podstoupili pacienti vstupní OCT a odběr krevního vzorku pro stanovení sNfl. Vyšetření se opakovala v ročních intervalech společně s MRI. Primárním cílem bylo udržení/dosažení stavu NEDA-3. Ze 78 účastníků bylo 62 (79 %) diagnostikováno jako relaps-remitentní RS (RR-RS) a 16 (21 %) jako CIS. Průměrný věk skupiny byl 33,7 let; 64,1 % tvořily ženy.

Na začátku sledování byla přítomna významná korelace mezi zvýšenou koncentrací sNfL a tloušťkou vnitřní plexiformní gangliové vrstvy (GCIP). V dalších měřených sítnicových vrstvách, konkrétně v peripapilární vrstvě sítnicových nervových vláken (pRNFL) a vnitřní nukleární vrstvě (INL), nebyly pozorovány korelace.

Během mediánu sledování 23,9 měsíce (dva roky) 46 účastníků (59 %) vyvinulo aktivitu onemocnění podle absence kritéria NEDA-3, u 23 (29 %) pacientů došlo k relapsu, u 38 (49 %) se objevila nová léze na MRI, u devíti (12 %) byla potvrzena progrese na škále EDSS.

Analýza sNfL a OCT jako samostatných biomarkerů zjistila, že pacienti s abnormálním sNfL na počátku měli 2,28krát vyšší riziko absence NEDA-3 a 2,47krát vyšší riziko vzniku nových lézí, ale nikoli nového relapsu.

Ztenčení GCIP a pRNFL nebo ztluštění INL nevykazovaly žádnou významnou korelaci dosažením/udržením NEDA-3. Naopak tenčí GCIP byl spojen s 2,88krát vyšším rizikem nového relapsu, ale ne u nových lézí. Tým nenalezl žádnou souvislost mezi zhoršením EDSS a abnormálními parametry sNfL nebo OCT.

Statistická analýza ukázala, že abnormální koncentrace sNfL vedla k 2,11násobnému zvýšení rizika narušení NEDA-3 a k 2,04krát vyššímu riziku vzniku nové léze. Pacienti s tenčí GCIP měli vyšší riziko nového relapsu než ti s tlustším CGIP, ale korelace nebyla statisticky významná. Větší objem lézí koreloval s narušením NEDA-3 a s lesionální progresí, ale nikoli s věkem, pohlavím nebo léčbou.

Riziko porušení NEDA-3

  • Pacienti s abnormální koncentrací sNfL a s tenkou GCIP měli 3,61krát vyšší riziko porušení kritérií NEDA-3.
  • Nemocní s abnormální sNfL a s tenkou pRNFL měli 2,63krát vyšší riziko.
  • Pacienti s abnormálním sNfL a se silnější INL měli více než trojnásobně vyšší riziko porušení NEDA-3 než nemocní bez těchto kombinovaných rizikových faktorů.

Vyšší riziko relapsů

  • Abnormální nález sNfL s tenkou GCIP zvyšuje riziko relapsu 5,38krát,
  • abnormální sNfL s tenkou pRNFL zvyšuje riziko 4,77krát,
  • abnormální sNfL se ztluštělou INL zvyšuje riziko 3,26krát,
  • přítomnost nových lézí při kombinaci abnormálních výchozích koncentrací sNfL se sníženou tloušťkou GCIP zvyšuje riziko 3,19krát.

Kombinace vyšší koncentrace NfL s kterýmkoli ze tří parametrů OCT nebyla spojena se zhoršením EDSS.

Podle týmu byla nalezena souvislost mezi abnormální koncentrací sNfL a tenkou GCIP s následným neudržením NEDA-3 a s vývojem nových lézí, ale nikoli s dalšími relapsy.

Kombinace patologické koncentrace sNfL a tenké GCIP zvyšuje riziko porušení NEDA-3 o 75 % a o 85 % riziko vzniku nové léze.

"Nejdůležitějším zjištěním naší studie je, že ztenčení GCIP a pRNFL v kombinaci s abnormální koncentrací sNfL může predikovat neudržení stavu NEDA-3. U pacientů s časnou RS je přítomnost abnormální koncentrace sNfL a tenké GCIP významnějším rizikovým faktorem pro budoucí aktivitu onemocnění než přítomnost každého parametru izolovaně," uzavřel tým.

Zdroj:

Lin TY, et al. Increased Serum Neurofilament Light and Thin Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Are Additive Risk Factors for Disease Activity in Early Multiple Sclerosis.

Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Aug 4;8(5):e1051. doi: 10.1212/NXI.0000000000001051. Print 2021 Sep.

Zdroj: MT

Doporučené