Přeskočit na obsah

Reálná adherence a persistence na perorálních DMD: systematický přehled a metaanalýza

užívání léků
Foto: shutterstock.com

Autoři studie si proto dali za cíl kvantifikovat adherenci a persistenci v léčbě RS perorálními přípravky a provedli systematický přehled studií publikovaných mezi lednem 2010 a dubnem 2018 v databázi PubMed. Do sledování zařadili jen DMD, které se užívají jednou nebo dvakrát denně.

Zpracováno bylo 510 abstraktů, 31 studií s celkem 16 398 pacienty s RS s každodenní perorální léčbou.

Adherence byla hodnocena jako poměr počtu dní, kdy měl nemocný lék k dispozici (medication possession ratio, MPR), tj. počet dní od uplatnění prvního vydaného receptu do vydání léku na poslední předpis vztažených k celkovému počtu dní mezi první a poslední preskripcí nebo podíl pokrytých dnů (proportion of days covered, PDC), což je počet dní, kdy měl pacient k dispozici léky bez „překryvu“ doby, kdy měl léky ještě z předchozí preskripce. Přerušení bylo hodnoceno podle podílu pacientů, kteří buď přešli na jiný DMD, nebo léčbu úplně vysadili. Analýzy byly provedeny pro pět samostatných cílových kritérií v horizontu jednoho roku: celkový průměrný MPR, celkový průměrný PDC, podíl adherentních pacientů definovaný jako podíl pacientů s MPR ≥ 80 %, podíl adherentních nemocných s PDC ≥ 80 % a podíl pacientů, kteří léčbu ukončili.

Celková roční míra dodržování medikace podle MPR (n = 4 studie) činila 83 % (95% CI: 74,5–92,1) a celkový podíl PDC (n = 4 studie) činil 76 % (95% CI: 72,0–81,1).

Podíl adherentních pacientů podle MPR (n = 6) byl 78,5 % (95% CI: 63,5–88,5) a podle PDC (n = 5) byl 71,8 % (95% CI: 59,1–81,9). Užívání ukončilo v jednoletém sledování (n = 20) 25,4 % nemocných (95% CI: 21,6–29,7).

To znamená, že přibližně jeden z pěti pacientů s RS nedodržuje léčebný režim v užívání perorálních DMD a jeden ze čtyř léčbu těmito DMD ukončí v průběhu jednoho roku.

Ke zlepšení by podle autorů mohla vést edukace, podpůrné technologie a zjednodušené užívací schéma.

Zdroj:

Nicholas JA, et al. Real-world adherence to, and persistence with, once- and twice-daily oral disease modifying drugs in patients with multiple sclerosis: a systematic review and metaanalysis. BMC Neurology (2020) 20:281.https://doi.org/10.1186/s12883-020-01830-0.

Zdroj: MT

Doporučené