Přeskočit na obsah

Sedmadvacet let kontinuální léčby roztroušené sklerózy glatiramer acetátem

Dlouhodobé výsledky o účinnosti z extenze americké otevřené klinické studie

Kolektiv autorů pod vedením Corey Forda (univerzita v Novém Mexiku, USA) uveřejnil na konferenci ECTRIMS 2019 poster, který dokumentuje účinnost glatiramer acetátu (GA) po výjimečně dlouhých 27 let v kontinuálním sledování.1-6

Pivotní studie (9001) s GA (20 mg aplikovaných subkutánně jednou denně) u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RR-RS) prokázala 29% redukci počtu relapsů v období dvou let v porovnání s placebovou skupinou (p=0,007).3 Počáteční fáze studie byla prodloužena v zaslepeném režimu o 11 měsíců (9001E) na celkovou dobu 35 měsíců, kdy činil rozdíl v počtu relapsů mezi skupinami 32 % (p=0,002) ve prospěch aktivně léčené skupiny. 7

Po 35 měsících většina pacientů ze skupiny léčené GA vstoupila do dlouhodobé, otevřené (OLE) studie (9004). Průběžná data po 6, 10 a 15 letech prokázala trvalou klinickou účinnost a bezpečnost GA.4-6,8

Dlouhodobá otevřená studie

V pokračování extenze studie (9001E) mohli pacienti vstoupit do otevřené fáze, v níž byli všichni léčeni GA. Ti, kteří byli léčeni od počátku (early start, ES), byli porovnáváni s pacienty, jejichž léčba GA začala až po 35 měsících (delayed start, DC). V roce 2014 si mohli nemocní zvolit, zda chtějí zůstat u terapeutického režimu GA 20 mg denně, nebo zda přejdou na GA 40 mg třikrát týdně.

Studie (9004) se zúčastnilo 11 akademických center v USA. Ke kontrole posledního pacienta ve studii došlo 19. března 2018, čímž byla studie ukončena.

Průměrný věk pacientů v době randomizace byl 34,4 roky a průměrná doba trvání RS 7,0 let. V době randomizace bylo průměrné skóre EDSS 2,6 a průměrný počet relapsů v předcházejících dvou letech činil 2,9.

Cílové parametry

 • Roční míra výskytu relapsů (annualized relapse rate, ARR)
 • Šestiměsíční potvrzená progrese onemocnění (Six-month confirmed disease progression, CDP)
 • Podíl pacientů bez relapsů
 • Podíl pacientů, kteří dosáhli NEDA-2 (bez relapsu, bez šestiměsíční CDP)

Výsledky

Z celkového počtu 251 randomizovaných pacientů (9001/9001E) 208 vstoupilo do otevřené fáze (9004) a studii dokončilo 52 nemocných. Průměrná doba setrvání ve studii činila 13,6±9,0 let (ES: 13,5±9,0; DS: 13,7±9,1). Průměrná doba léčby GA trvala 12,3±9,3 roku (ES: 12,4±9,6; DS: 12,1±9,1). Medián trvání léčby GA činil 9,8 (0,1–26,3) roku (ES: 9,4 [0,1–26,3]; DS: 10,6 [0,1–23,5]). Celkem 29,5 % pacientů bylo léčeno GA déle než 20 let.

Průměrný akumulovaný ARR byl po adjustaci k výchozímu stavu 0,5 u ES a 0,4 u DS
(RR: 0,8; 95% CI 0,6–1,1; p=0,1).

Kumulativní podíl pacientů bez relapsů po adjustaci k výchozímu stavu činil 16,9 % pro ES a 11,7 % pro DS (OR: 1,5; 95% CI 0,7–3,2; p=0,2).

Doba do šestiměsíční CDP byla u pacientů s ES výrazněji prodloužena (medián 9,8 roku) oproti nemocným s DS (medián 6,7 roku) (HR: 0,8; 95% CI: 0,5–1,1; p=0,1). Podíl pacientů, u nichž nedošlo k šestiměsíční CDP, dosáhla ve skupině ES 48 %, ve skupině DS 37,3 %.

Kumulativní počet pacientů s NEDA-2 byl na konci studie 11,3 % u ES a 5,6 % u DS
(OR: 2,2; 95% CI 0,8–5,5; p=0,1).

Závěrem autoři konstatují, že po celou dobu studie zůstává GA účinnou léčbou pacientů s RR-RS, přičemž i tato studie prokazuje lepší efekt, je-li s léčbou započato dříve.

Literatura

 1. Boster AL et al. Expert Rev Neurother 2015;15:575–586.
 2. Johnson KP et al. Neurology 1998;50:701–708.
 3. Johnson KP et al. Neurology 1995;45:1268–1276.
 4. Johnson KP et al. MultScler 2003;9:585–591.
 5. Ford C et al. MultScler 2006;12:309–320.
 6. Ford C et al. MultScler 2010;16:342–350.
 7. Johnson KP et al. Neurology 1998;50:701–708.
 8. Johnson KP et al. Mult Scler 2000;6:255–266.

 

Zdroj: MT

Doporučené