Přeskočit na obsah

Společné genetické varianty u roztroušené sklerózy a migrény

 

Rizikové faktory a symptomy roztroušené sklerózy (RS) a migrény se často překrývají. Více než 69 % pacientů s RS mívá i migrénu. Zatím nebylo jasné, zda tyto dvě odlišné choroby mohou mít společnou genovou etiologii. K objasnění problematiky byly použity celogenomové studie (GWAS) k identifikaci společných genových sekvencí.

Autoři použili data 1 094 pacientů s RS a 12 176 kontrol (bílé, nehispánské populace) z centra Kaiser Permanente Northern California. Přítomnost migrény byla zjišťována z výpovědí pacientů a ověřována v elektronických zdravotních záznamech.

Genetické varianty byly nejprve zjišťovány u pacientů s RS a s migrénou a následně, po ověření kvality dat, bylo analyzováno 902 variant alel s frekvencí výskytu vyšší než 1 %. K identifikaci alel spojených s oběma nemocemi bylo použito statistické hodnocení (porovnány byly hodnoty p a permutované hodnoty p pro každý fenotyp, které byly získány logistickou regresní analýzou). Varianty statisticky významně spojené s oběma fenotypy byly adjustovány podle pohlaví a původu. K vyloučení potenciálního zkreslení vyplývajícího ze sekundárního fenotypu v případové studii bylo u migrény využito propensity skóre s adjustací na pravděpodobnost výskytu RS v daných kovariacích.

Průměrný věk pacientů s RS byl 49,95 let (SD = 0,02) a u kontrol 49,01 (SD = 8,92). Ženy s RS tvořily 79,98 % souboru a žen v kontrolní skupině bylo 80,60 %. Medián tíže RS (Multiple Sclerosis Severity Score, MSSS) dosahoval 3,21 (SD = 2,43). Migréna se statisticky významně častěji vyskytovala u pacientů s RS, a to ve 40 % oproti 29 % u kontrol (p < 0,05).

Předběžné výsledky identifikovaly pět genetických variant spojených s oběma nemocemi – jak s RS, tak s migrénou (p < 0,05): rs6677309, rs10801908, rs1335532, rs62420820 a rs17066096. Tři z nich byly pro RS protektivní (rs6677309, rs10801908, and rs1335532) a všechny zvyšovaly riziko migrény.

Závěrem autoři uvádějí, že výsledky jejich studie prokazují zvýšenou prevalenci migrény u pacientů s RS v porovnání se zdravými kontrolami. Bylo nalezeno několik společných genetických variant u RS a migrény, včetně CD58, který ovlivňuje regulační T lymfocyty, a několik genů imunitní odpovědi (IL20RA, IL22RA2, IFNGR1TNFAIP3) na chromozomálním lokusu 6q23. Protože několik genetických variant zvyšuje riziko migrény, ale snižuje riziko RS, udává tato studie možný terapeutický cíl.

 

Zdroj: MT

Doporučené