Přeskočit na obsah

Stanovení dlouhodobé účinnosti interferonu-beta a glatiramer acetátu u RS: konečné desetileté výsledky studie provedené ve VB

Studie byla provedena, protože si britský National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vyžádal v roce 2002 data o dlouhodobé účinnosti léků modifikujících chorobu první linie (DMD), interferonu-beta a glatiramer acetátu, které jsou dostupné od 90. let minulého století. A tak z důvodů sledování cost/efektivity byla autory navržena studie ve spolupráci s výrobci a plátci v podobě risk-sharing agreement.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické onemocnění, která ve svém průběhu může způsobit dlouhodobou disabilitu. Proto je velmi důležité vědět, zda krátkodobé účinky (DMD), které prokazují klinické studie, přetrvávají po delší dobu a snižují riziko dlouhodobé disability. Autoři provedli desetiletou prospektivní observační studii, která sledovala progresi disability (podle skóre EDSS).

Výsledky pacientů léčených DMD první linie byly porovnány s modelovou neléčenou kohortou vycházející z databáze pacientů s RS Britské Kolumbie. Byly použity dva doplňkové analytické modely: multi-level model (MLM) a kontinuální Markovův model.

Od května 2002 do června 2005 bylo do studie navrženo 5 602 pacientů. Kritéria pro vstup (EDSS nižší než 6,5 a věk nad 18 let) splnilo 4 986 nemocných a u 4 862 proběhla alespoň jedna kontrola se stanovením EDSS. Z tohoto počtu v průběhu studie změnilo léčbu 17 % pacientů a 18 % ukončilo léčbu.

V primární analýze byla pak hodnocena data 4 862 pacientů s RS (průměr a medián doby sledování činily 8,7 a 10 let). Primárním cílem bylo sledování progrese EDSS. Zhoršení skóre EDSS bylo redukováno o 28 % (MLM), o 7 % (podle Markovova modelu) a o 24 % podle adjustace na dobu sledování v celé kohortě podle Markovova modelu. Progrese s RR-RS byla snížena o 23 %–24 % v celkové kohortě a o 24 %–31 % u pacientů s RR-RS v závislosti na použitém modelu hodnocení. Ve studii došlo k čtyřletému zpoždění progrese na EDSS 6,0. Analýzy podskupin naznačily lepší léčebné účinky u těch, kteří byli léčeni dříve a s nižším skóre EDSS.

Všechny výsledky analýz byly statisticky významné a prokázaly léčebný účinek zmíněných DMD.

Tato studie dokládá příznivý účinek DMD první linie (interferonů-beta a GA) na progresi disability.

Zdroj: MT

Doporučené