Přeskočit na obsah

Vliv zanechání kouření na průběh RS

stop kouření
Foto: shutterstock.com

Prestižní časopis Brain uveřejnil koncem roku 2021 práci Jeffa Rodgerse a jeho spolupracovníků, která prokazuje, že ukončení kouření má pozitivní vliv na průběh roztroušené sklerózy (RS).

V úvodu autoři upozorňují, že z četných retrospektivních studií vyplynulo, že pacienti, kteří kouří, mají vyšší disabilitu, vyšší aktivitu onemocnění na MRI, těžší mozkovou atrofii a větší kognitivní a psychosociální postižení. Důkaz, že ukončení kouření má na průběh RS blahodárný vliv však zatím chyběl. Proto navrhli a provedli studii se 7 983 pacienty s RS, z nichž 4 130 (51,7 %) někdy kouřilo; z toho bylo 1 315 (16,5 %) současných kuřáků a 2 815/4 130 (68,2 %) bývalých kuřáků.

Retrospektivní data byla čerpána z britského registru (The United Kingdom MS Register, pacienti registrovaní v letech 2011–2020), prospektivní část (primární cíl) vycházela z hodnocení konkrétních kritérií samotnými pacienty (patient reported outcomes, PRO):

  • normalizovaná škála vlivu RS na fyzický stav (normalised MS Physical Impact Scale, MSIS-29-Phys),
  • normalizovaná škála chůze u RS (normalised MS Walking Scale, MSWS-12),
  • škála úzkosti a deprese (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS-Anxiety a HADS-Depresion).

Výsledky

U všech PRO měli současní kuřáci v době vyplňování svého prvního dotazníku vyšší skóre, což znamená větší disabilitu ve srovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili (~10 bodů rozdílu v MSIS-29-Phys a MSWS-12; 1,5-1,8 bodu pro HADS-Anxiety a HADS-Depresion). S prodlužující se dobou od ukončení kouření (u bývalých kuřáků) však nedocházelo ke zlepšení skóre vykázaných PRO.

Celkem 923 účastníků pak tvořilo prospektivní paralelní skupinu, která prokázala, že MSIS-29-Phys (5,03, [3,71, 6,34]), MSWS-12 (5,28, [3,62, 6,94]) a HADS-Depresion (0,71, [0,47, 0,96]) se zhoršily v průběhu čtyř let sledování, zatímco HADS-Anxiety zůstala stabilní. Ve čtvrtém roce byl významný kuřácký status; současní kuřáci měli vyšší skóre MSIS-29-Phys a HADS-Anxiety (3,05 [0,22, 5,88], 1,14 [0,52, 1,76]), zatímco bývalí kuřáci měli nižší skóre MSIS-29-Phys (-2,91 [-5,03, -0,79]).

Přetrvávající kouření bylo spojeno s kratší dobou do zhoršení u všech PRO (MSIS-29-Phys: n = 4436, p = 0,0013; MSWS-12: n = 3902, p = 0,0061; HADS-Anxiety: n= 4511, p = 0,0017, HADS-Depresion: n = 4511, p < 0,0001). Zhoršení motorického postižení (MSIS-29-Phys a MSWS-12) bylo nezávislé na výchozím skóre HADS-Anxiety a HADS-Depresion. Nebyl statisticky významný rozdíl v míře progrese mezi nekuřáky a bývalými kuřáky.

Když kuřáci přestanou kouřit, zpomalí se rychlost progrese disability, takže odpovídá rychlosti progrese disability těch, kteří nikdy nekouřili. To naznačuje, že ukončení kouření je pro pacienty s RS prospěšné.

Závěr

Výsledky této studie ukázaly, že kouření je spojeno se zhoršením a urychlením progrese disability ve srovnání s nekuřáky. Při akumulaci patologických změn nedochází k jejich ústupu po zanechání kouření. Tato studie však jasně prokazuje, že po ukončení kouření se progrese disability zpomaluje až na úroveň pacientů, kteří nikdy nekouřili.

Lépe je nikdy nekouřit, ale ukončení kouření má u pacientů s RS smysl.

Zdroj:

Rodgers J, Friede T, Vonberg FW, et al. The impact of smoking cessation on multiple sclerosis disease progression. Brain. 2021 Oct 8. Online ahead of print. doi: 10.1093/brain/awab385.

Doporučené