Přeskočit na obsah

IPVZ zvyšuje kapacitu školení a podporuje zahraniční zdravotníky

A5 shutterstock_580679443
Foto: shutterstock.com

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na pracovním setkání v Praze bilancoval činnost za loňský rok a představil plány na další rozvoj. Jednou z očekávaných novinek je systém Administrátor, který legislativně ukotvuje novela, jež prochází procesem schvalování.

Podle mluvčího IPVZ Jana Brodského zažil institut v loňském roce významný nárůst v počtu vyškolených účastníků. Institut prý zároveň intenzivně pracuje na podpoře integrace zahraničních zdravotníků. Tito zdravotníci, a zejména ti ukrajinští, by po úspěšné integraci mohli pomoci českému zdravotnictví zvládnout výzvu v podobě nedostatku kvalifikovaného personálu. Pracovní setkání, které se konalo 22. května v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF, bylo příležitostí k bilancování předešlého roku a plánování dalších kroků. Setkání se zúčastnilo více než 60 pracovníků IPVZ, včetně zástupkyň Ministerstva zdravotnictví, což podle Brodského svědčí o významu události a všeobecném zájmu o další rozvoj vzdělávacích aktivit.

Vzdělávání se podle IPVZ loni zúčastnilo o 6 000 účastníků více oproti obvyklému ročnímu průměru za posledních deset let. „Citlivě jsme zrevidovali jednotlivá pedagogická pracoviště, což vedlo k vyšší efektivitě a nárůstu počtu vzdělávacích akcí,“ uvedla ředitelka IPVZ Irena Maříková s tím, že tento nárůst ukazuje, že institut dokáže pružně reagovat na potřeby zdravotnictví.

Legislativní změny a digitalizace

IPVZ představil také zásadní legislativní novinku. Maříková připomněla, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o zdravotních službách, která obsahovala také novelu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tato novela mimo jiné zahrnuje také legislativní ukotvení klíčového informačního systému Administrátor. Systém má podle Maříkové zlepšit transparentnost a efektivitu atestací a vyřešit řadu letitých problémů postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Podle náměstka pro IT a digitální transformaci Zdeňka Blažka budou v červnu vypsána výběrová řízení na zhotovitele tohoto systému a zároveň dojde ke schválení projektové žádosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Blažek uvedl, že projekt bude v souladu s evropskou směrnicí NIS2, která klade důraz na kybernetickou bezpečnost klíčových informačních systémů a zlepšení jejich odolnosti proti kybernetickým hrozbám. „Nejpozději v prvním kvartálu příštího roku by měl systém přejít pod jednotný resortní systém Ministerstva zdravotnictví,“ dodal Blažek.

NIS2 neboli Směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů je evropská legislativa, která klade důraz na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v členských státech EU. Podle odborníků by implementace této směrnice měla výrazně zlepšit schopnost institucí, jako je IPVZ, čelit kybernetickým hrozbám a zajistit bezpečnost citlivých dat.

Nové certifikované kursy a mezinárodní spolupráce

IPVZ také rozšiřuje své vzdělávací programy. Podle náměstkyně IPVZ pro nelékařské obory Libuše Martinákové byly představeny nové certifikované kursy, zaměřené například na spánkovou medicínu a paliativní péči. Spánková medicína je podle ní aktuálním tématem vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů s poruchami spánku, které ovlivňují kvalitu jejich života. Paliativní péče je dalším důležitým oborem, kde je vysoká poptávka po vyškolených odbornících, kteří mohou poskytovat kvalitní péči pacientům v terminálních stadiích onemocnění. Institut dále připravuje kursy pro koordinátory dobrovolnictví ve zdravotnictví a pro adiktology. Tyto kursy jsou podle IPVZ zásadní pro efektivní řízení dobrovolnických aktivit a pro prevenci a léčbu závislostí, které vyžadují specializovanou odbornou přípravu.

IPVZ ve své zprávě připomíná svou spolupráci s UNICEF a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Konkrétně jde o spolupráci na projektu Kariérového centra, které usnadňuje integraci zahraničních zdravotníků do českého zdravotnictví. Centrum poskytuje podporu zahraničním zdravotníkům mimo jiné také skrze jazykové kursy a poradenství, které jim pomáhá orientovat se v českém zdravotnictví. Centrum také pomáhá propojit zahraniční zdravotníky se zaměstnavateli z řad zdravotnických zařízení.

Podle Martinákové je spolupráce s UNICEF a WHO pro vzdělávání a integraci zahraničních odborníků klíčová, protože toto partnerství umožňuje IPVZ využívat zkušenosti a zdroje těchto mezinárodních organizací, což je důležité pro vytváření a realizaci vzdělávacích programů. V rámci projektu organizuje IPVZ také pravidelná setkání a workshopy, kde se zahraniční zdravotníci mohou setkat s českými kolegy a sdílet své zkušenosti. „Tato setkání umožňují výměnu znalostí a praxe mezi zdravotníky z různých zemí, což je přínosné pro všechny zúčastněné,“ dodala Martináková.

Integrace zahraničních zdravotníků

Kariérové centrum IPVZ, zřízené díky finanční podpoře WHO, se zaměřuje na pomoc zahraničním zdravotníkům s jejich adaptací a zapojením do českého zdravotnictví. Centrum nabízí například jazykové kursy češtiny zaměřené na zdravotnickou terminologii, ale i další poradenské služby. Podle ředitelky institutu Ireny Maříkové zahraniční absolventi jazykových kursů, které jsou zaměřeny na zdravotnickou terminologii, významně zvýšili své šance na úspěšné složení aprobační zkoušky, která je nutná pro výkon zdravotnické profese, pokud bylo vzdělání dosaženo v jiném než členském státě EU. Zsofia Pusztaiová z WHO uvedla, že vznik Kariérového centra je ukázkou spolupráce mezi WHO, IPVZ a UNICEF. „Integrace není pouze o překonávání jazykových bariér, ale i o vytvoření příznivého prostředí,“ uvedla Pusztaiová. Yulia Oleiniková z UNICEF zdůraznila význam ukrajinských zdravotníků v českém zdravotnictví. „Ukrajinští zdravotníci mohou vystupovat jako mediátoři propojující české zdravotnictví s komunitami cizinců,“ uvedla Oleiniková a připomněla, že jejich integrace byla od počátku součástí řešení uprchlické krize.

Budoucnost vzdělávání a integrace 

IPVZ plánuje pokračovat ve spolupráci s mezinárodními organizacemi a rozvíjet další projekty na podporu zahraničních zdravotníků. Podle náměstkyně Soni Hrdličkové Kariérové centrum IPVZ vyřizuje veškeré požadavky plně elektronicky, ale disponuje i fyzickým kontaktním centrem, protože někteří preferují či vyžadují osobní kontakt. Institut se podle IPVZ stává významným hráčem nejen v oblasti specializačního vzdělávání, ale i v podpoře zahraničních zdravotníků. Další pracovní setkání s vedoucími pedagogických pracovišť naplánoval IPVZ na podzim 2024, kde se očekává bilancování dosažených výsledků a představení nových projektů.

Sdílejte článek

Doporučené