Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 22. září 2021 | Svátek má Darina

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nedostatok vitamínu D môže spôsobiť včasný deficit kognitívnych funkcií pri SM

Foto: shutterstock.com

Nedostatok vitamínu D môže spôsobiť včasný deficit kognitívnych funkcií pri SM

06.04.2021 13:22
Zdroj: MT
Autor: miš
Podľa výsledkov štúdie, ktorú prezentovala na ACTRIMS 2021 dňa 25. februára Eleonora Virgilio (MS Center, Novara, Taliansko), deficiencia vitamínu D zistená v čase diagnózy sclerosis multiplex (SM) je spojená s poškodením kognitívnych funkcií a s disabilitou.

„Účinky vitamínu D tak na kogníciu (najmä na rýchlosť spracovania informácií), ako aj na včasnú disabilitu u novo diagnostikovaných pacientov so SM treba ďalej skúmať, pretože včasná suplementácia by mohla zabrániť rýchlej progresii,“ povedala Virgilio.

Nízka koncentrácia vitamínu D nebola predtým spájaná s poklesom kognitívnych funkcií pri SM, aj keď jej význam pre rozvoj SM bol už potvrdený. Mechanizmus pôsobenia vitamínu D na kognitívne funkcie ešte musí byť objasnený.

V štúdii bolo sledovaných 60 novo diagnostikovaných pacientov so SM, u ktorých bola meraná koncentrácia vitamínu D a bol vykonaný Symbol Digit Modalities Test (SDMT), ktorý kvantifikuje rýchlosť spracovania informácií. Tá je charakteristickým znakom kognitívneho poškodenia a je zvyčajne prvou kognitívnou doménou, ktorá je pri SM postihnutá.

V súbore bolo 40 žien a priemerný vek v čase diagnózy bol 39,5 roka; 90 % malo na počiatku relaps-remitentnú SM a u 10 % bola diagnostikovaná primárne progresívna SM. Medián skóre EDSS bol 1,5 (0 – 4).

Na začiatku malo 85 % (51 účastníkov) nízku koncentráciu vitamínu D v sére, ktorá bola definovaná hodnotou nižšou ako 30 ng/ml. Pacienti mali priemernú koncentráciu vitamínu D 21,17 ng/ml (± 10,02), pričom 51,7 % vykazovalo hodnoty nižšie ako 20 ng/ml a v 33,3 % boli hodnoty v rozpätí 20 – 30 ng/ml.

Kognitívna porucha bola zistená u 16 pacientov (27 %) podľa hodnoty SDMT v porovnaní s referenčnou populáciou. Priemerné hrubé skóre SDMT bolo 46,50 (± 14,73) a priemerné z-skóre bolo –0,62 (± 1,29).

Významné je zistenie, že u pacientov s kognitívnou poruchou bola významne vyššia pravdepodobnosť ťažkej hypovitaminózy D v porovnaní s tými, ktorí mali dostatočnú koncentráciu vitamínu D, z nich žiadny nevykazoval kognitívne poškodenie (p = 0,02). Koncentrácia vitamínu D navyše pozitívne korelovala s hrubými údajmi SDMT (p = 0,001) a so z-skóre (p = 0,008).

Počas priemerného obdobia sledovania v dĺžke dvoch rokov bola pozorovaná významná korelácia medzi koncentráciou vitamínu D v sére v čase diagnózy a včasnou disabilitou podľa skóre Multiple Sclerosis Severity Scale (MSSS; p = 0,02) a slabá korelácia MSSS s vekom (ARMSS; p = 0,08) pri poslednej klinickej kontrole.

„Je možné, že korelácia, ktorú sme zistili, bola ovplyvnená farmakologickou liečbou alebo doplňovaním vitamínu D, resp. bola daná aj krátkym obdobím sledovania,“ naznačila Virgilio.

Mechanizmy pôsobenia nedostatku vitamínu D u pacientov so SM sú pravdepodobne multifaktoriálne, genetického aj environmentálneho pôvodu.

Vitamín D už bol skúmaný u kognitívnych porúch v súvislosti s neurodegeneratívnymi ochoreniami, vrátane Alzheimerovej choroby, ale tiež pri iných autoimunitných ochoreniach, napríklad u systémového lupus erythematodes.

Štúdia nadväzuje na nedávny výskum preukazujúci dlhodobé dôsledky nedostatku vitamínu D na kognitívne funkcie pri SM: V longitudinálnej štúdii BENEFIT, publikovanej v roku 2020, bolo sledovaných 278 pacientov so SM po dobu 11 rokov. Z výsledkov vyplýva, že vyššia priemerná koncentrácia vitamínu D o 50 nmol/l v prvých dvoch rokoch štúdie bola spojená s nižšou – o 65 % – pravdepodobnosťou zlého výkonu v skóre Paced Auditory Serial Add Test (PASAT) pri 11-ročnom sledovaní.

Táto štúdia tiež skúmala koncentráciu ľahkých reťazcov neurofilament, ktorá vypovedá o aktivite SM. Zistilo sa, že u pacientov s vyššou koncentráciou vitamínu D na začiatku štúdie bola koncentrácia ľahkých reťazcov neurofilament o 20 % nižšia. Fajčiari mali tiež nižšie kognitívne skóre.

Autori uzatvárajú, že nízke koncentrácie vitamínu D a fajčenie sú prediktormi zhoršenia kognitívnych funkcií a porušenia neuronálnej integrity u pacientov so SM.

Zdroj: ACTRIMSCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky