Přeskočit na obsah

Štúdia AGAWA: Význam preklenovacej liečby u žien plánujúcich tehotenstvo

zena_tehotenstvi
Ilustrační fotografie, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Cieľom štúdie AGAWA (Disease Activity on GA and IFNs following discontinuation of other MS DMTs among Women planning pregnancy) bolo zhodnotiť preklenovaciu liečbu glatiramer acetátom (GA) alebo interferónom beta (IFN) v prevencii relapsu u žien s relabujúcou sclerosis multiplex (RSM) plánujúcich tehotenstvo. Pre hodnotenie boli použité dáta z nemeckého registra SM a tehotenstvo (Deutschsprachigen Multiple Sklerose und Kinderwunsch Register, DMSKW). Z registra boli vybraté ženy, ktoré kvôli plánovanému tehotenstvu prerušili pôvodnú liečbu (DMT) a dostali GA/IFN včas (v odstupe 0–1 deň; n = 13) alebo oneskorene (17–680 dní; n = 19), respektíve žiadnu liečbu (kontrolná skupina; n = 72).

Ďalším kritériom pre zaradenie do hodnotenia boli pôvodné DMT: teriflunomid (TER), fingolimod (FTY), dimetyl fumarát (DMF) a natalizumab (NTZ).

Plne anonymizované dáta boli získané z DMSKW za obdobie 2011–2020.

Zhrnutie: Pokiaľ ženy s relabujúcou sclerosis multiplex (RSM) plánujú tehotenstvo, lekári by mali brať do úvahy možnosti použitia DMT liekov v tehotenstve. Pacientky by mali prejsť na lieky s dobre definovaným bezpečnostným profilom za účelom znížiť riziko relapsov po vysadení liečby HET (vysoko účinnými látkami). Ženy v tejto štúdii prerušili užívanie doterajšej DMT liečby a boli nastavené na glatiramer acetát (GA) alebo IFN-β; alebo vysadili liečbu RSM úplne. Početnosť záchvatov (za rok) bola nižšia u pacientok, ktoré začali užívať GA/IFN po vysadení predchádzajúcej liečby RSM, v porovnaní s pacientkami, ktoré DMT lieky neužívali. Ženy s nízkou aktivitou RSM v roku, kedy došlo k ukončeniu liečby RSM z dôvodu plánovania tehotenstva, môžu profitovať z liečby GA/IFN.

Podľa SPC sa ženám vo fertilnom veku odporúča používať účinnú antikoncepciu pri liečbe vybranými DMT, napríklad dimethylfumarátom (DMF), teriflunomidom (TER) a fingolimodom (FTY). V prípade, že sú tieto DMT vysadené z dôvodu plánovania tehotenstva, môže byť potrebný washout. Systematický prehľad hodnotil mieru relapsov v tehotenstve a po pôrode u žien s RSM liečených DMT. Päť štúdií v tomto prehľade uvádza vysoko účinnú expozíciu DMT pred počatím. Dospelo sa k záveru, že ženy užívajúce vysoko účinné DMT (natalizumab [NTZ] alebo FTY) pred počatím majú vyššie riziko relapsu počas tehotenstva ako ženy užívajúce IFN-β, glatiramer acetát (GA) alebo žiadnu DMT. Po vysadení iných DMT môžu byť GA alebo Interferon (GA/IFN) potenciálne použité počas vymývania, aby sa znížilo riziko reaktivácie SM. GA/IFN sa môžu použiť aj v tehotenstve, pokiaľ je to klinicky nutné, a môžu sa zahájiť ihneď po vysadení iných DMT, aby sa skrátil čas strávený bez liečby.

Výsledky

Anualizovaná miera relapsov (AAR) bola nižšia v kohorte GA/IFN s oneskoreným počiatkom terapie oproti kontrolnej skupine počas washout obdobia/preklenovacej liečby. Počas tohto obdobia (od prerušenia liečby do poslednej menštruácie) GA/IFN v tejto kohorte znižovali klinickú aktivitu, zatiaľ čo aktivita SM sa zvýšila u kontrolnej skupiny oproti východiskovej hodnote. V tejto kohorte boli ženy s nižšou aktivitou ochorenia pred vysadením pôvodnej DMT.

V kohorte žien s okamžitým nástupom GA/IFN (pacientky s vysokou aktivitou SM) sa AAR zvýšil oproti poslednému roku na pôvodnú DMT (viď graf).

Graf: Anualizovaný relaps rate – rozbor

copaxone_graf_5_23_sk

Záverom autorky uvádzajú, že je potrebných viac údajov o preklenovacej terapii GA/IFN. Ženy s nízkou aktivitou RSM v roku pred prerušením DMT z dôvodu plánovania tehotenstva ťažili z preklenovacej liečby GA/IFN: mali nižší AAR oproti ženám bez liečby s nízkou klinickou aktivitou.

Keď ženy s RSM plánujú tehotenstvo, musia lekári myslieť na možné (nežiaduce) účinky liekov. Pacientky môžu užívať prípravky s dobre definovaným bezpečnostným profilom, aby sa znížilo riziko relapsov po ukončení vysoko účinnej liečby (rebound fenomén). V tejto štúdii ženy prestali užívať DMT a buď: užívali prípravky s definovaným bezpečnostným profilom GA/IFN, alebo prestali užívať všetky lieky RSM. AAR bol nižší u pacientok, ktoré začali s terapiou GA/IFN s odstupom po vysadení predchádzajúcich DMT v porovnaní so ženami, ktoré boli bez terapie.

Ženy s nízkou aktivitou RSM v roku pred ukončením DMT z dôvodu plánovania tehotenstva môžu mať úžitok z liečby GA/IFN pred počatím.

Literatúra

[1] Hellwig.K, et al. Glatiramer acetate or IFN-β bridging therapy in women with relapsing multiple sclerosis planning a pregnancy. Neurodegenerative Disease Management vol. 13, no. 4. Published Online:29 Jun 2023 https://doi.org/10.2217/nmt-2022-0032

Sdílejte článek

Doporučené