Přeskočit na obsah

Glatiramer acetát vykazuje najvyššiu adherenciu a dobrú perzistenciu k liečbe v porovnaní s ostatnými injekčnými DMT

injekční léčba
Foto: shutterstock.com

Účinnosť liekov modifikujúcich ochorenie (DMT) u pacientov so sclerosis multiplex (SM) vyžaduje adherenciu a perzistenciu v liečbe. Cieľom uvedenej štúdie bolo porovnať mieru adherencie a perzistencie s DMT u pacientov so SM.

Výskumní pracovníci analyzovali dáta MarketScan od mája 2014 do septembra 2019 od pacientov so SM, ktorí zahájili injekčné DMT a zotrvali dlhšie ako 12 mesiacov v sledovaní. Konkrétne pacienti boli liečení subkutánne pegylovaným interferonom beta-1a (PEG) raz za 2 týždne (n=275), intramuskulárnym interferonom (IFN) beta-1a raz týždenne (n=314), subkutánne IFN beta-1a trikrát týždenne (n=463), subkutánnym IFN beta-1b každý druhý deň (n=236), subkutánnym glatiramer acetátom (GA) raz denne (n=361) a subkutánnym GA trikrát týždenne (n=2198).

Adherencia k liečbe bola hodnotená podielom ≥ 80 % dní, kedy mali pacienti liek k dispozícii (predpísaný a vyzdvihnutý). Hodnotila sa tiež perzistencia v liečbe, teda čas do prerušenia alebo zmeny liečby.

Ako už bolo spomenuté vyššie, GA trikrát týždenne vykazoval najvyšší podiel pacientov adherentných k liečbe (50,5 %), a to navyše u najvyššieho počtu pacientov v štúdii, oproti PEG (40,7 %), IFN beta-1a raz týždenne (46,2 %), IFN beta-1a trikrát týždenne (43,2 %), IFN beta-1b každý druhý deň (44,1 %). Najnižší podiel adherentných pacientov bol hlásený u GA raz denne (24,7 %). Pacienti liečení GA raz denne mali nižšiu mieru adherencie (OR: 0,44; p < 0,0001), zatiaľ čo pacienti liečení GA trikrát týždenne mali vyššiu mieru adherencie (OR: 1,50; p= 0,0021) v porovnaní s pacientmi, ktorí dostávali pegylovaný interferón beta-1a.

Podľa autorov tejto štúdie rozdielnosť adherencie a perzistencie k liečbe sa nedá vysvetliť len dávkovacou schémou, ale môže súvisieť s početnejším výskytom flu-like symptómov u IFN ako u glatiramer acetátu.

Zdroj:

Tsao N, Dong S, Naylor ML, et al. Adherence and persistence to injectable disease-modifying therapies among patients with multiple sclerosis enrolled in US commercial plans. Presented at: CMSC 2021; October 25-28, 2021; Orlando, Florida. Abstrakt DMT52.

Doporučené