Přeskočit na obsah

Liečba interferónom Beta-1a podporuje odpoveď na vakcínu SARS-CoV-2 mRNA u pacientov so sclerosis multiplex

vakcinace, očkování
Foto: shutterstock.com

Existuje niekoľko znepokojujúcich faktov ohľadom imunogenicity vakcín proti SARS-CoV-2 u pacientov so sclerosis multiplex (SM) v dôsledku DMT terapie.

V citovanej práci, uverejnenej v časopise Multiple Sclerosis and Related Disorders (december 2021), autori uvádzajú porovnanie humorálnej odpovede na vakcínu BNT162b2-mRNA koronavírus (COVID)-19 a imunologickú odpoveď u kohorty 125 pacientov so SM liečených rôznymi typmi DMT bez infekcie SARS-CoV-2 v anamnéze.

Autori odobrali vzorky séra a krvi v deň aplikácie vakcíny (T0) a 21 dní po druhej dávke vakcíny (T1) od 125 pacientov so SM s ôsmimi rôznymi DMT.

Séra boli vyšetrené testom Elecsys anti-SARS-CoV-2-IgG pre detekciu IgG protilátok proti spike proteínu SARS-CoV-2. Titre IgG proti spike proteínu od jedincov so SM boli porovnané s 24 zdravými kontrolami (HC) odpovedajúceho veku a pohlavia. V rovnakej kohorte boli hodnotené percento a absolútny počet B a T lymfocytov cytofluorimetrickou analýzou.

V porovnaní s koncentráciami SARS-CoV-2 IgG u HC (n = 24, medián 1089 (IQR 652,5-1625) U/ml) autori pozorovali zvýšenú sekréciu SARS-CoV-2 IgG u jedincov so SM liečených interferonom-beta 1a, (n = 22, medián 1 916 (IQR 1024-2879) U/ml)) a zhoršenú humorálnu odpoveď u subjektov so SM liečených kladribinom (n = 10, medián 396,9 (IQR 37,52-790,9) U/ ml)), fingolimodom (n = 19, medián 7,9 (IQR 4,8-147,6) U/ml)) a ocrelizumabom (n = 15, medián 0,67 (IQR 0,4-5,9) U/ml)).

Navyše štatistická analýza (GMTR) skupín pacientov so SM, liečených rôznymi DMT ukázala, že produkcia špecifických protilátok bola narušená u teriflunomidu, natalizumabu, kladribínu, fingolimodu a ocrelizumabu (v porovnaní s pacientmi so SM liečenými interferónom-beta 1a), ale zachovaná u jedincov so SM, liečených dimetyl fumarátom a glatiramer acetátom.

Autori dospeli k záveru, že humorálna odpoveď na vakcínu BNT162b2-mRNA bola zvýšená u pacientov so SM, liečených interferonom-beta 1a, zatiaľ čo u pacientov, liečených kladribínom, fingolimodom a ocrelizumabom bola zreteľne oslabená. To naznačuje, že DMT by mohli mať kľúčovú úlohu v ochrane pred ochorením a komplikáciami, súvisiacimi so SARS-CoV-2 u pacientov so SM, čo je základom nového aspektu, ktorý by sa mal brať do úvahy pri výbere najvhodnejšej terapie v rámci pandémie COVID-19.

Zdroj:

Maniscalco GT, et al. Interferon Beta-1a treatment promotes SARS-CoV-2 mRNA vaccine response in multiple sclerosis subjects. Mult Scler Relat Disord. 2021 Dec 18;58:103455. doi: 10.1016/j.msard.2021.103455.

Sdílejte článek

Doporučené