Přeskočit na obsah

Nové bezpečnostné dáta liečby Copaxone (glatiramer acetát) u dojčiacich pacientok s relaps-remitujúcou sklerózou multiplex

kojení, žena, dítě
Foto: shutterstock.com
  • Neintervenčná analýza nepreukázala bezpečnostné riziko pre deti matiek so sklerózou multiplex (SM), ktoré sú pri dojčení liečené glatiramer acetátom (GA).
  • Expozícia GA u dojčiacich matiek negatívne neovplyvňuje potomkov ohľadom hospitalizácií a liečby antibiotikami, spomalenia vývoja a rastu v prvých 18 mesiacoch života.

Štúdia COBRA (Copaxone in Offspring of Breastfeeding and Treated Relapsing Multiple Sclerosis pAtients) hodnotila retrospektívne dáta z reálnej praxe (German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry) u 60 potomkov matiek liečených GA počas dojčenia (59 tehotenstiev; 58 žien) a 60 detí v kontrolnej skupine u matiek s SM, ktoré neboli v čase dojčenia liečené. Obe kohorty boli porovnateľné v demografických a prognostických faktoroch matiek.

"Kumulatívna" expozícia GA matiek bola vyššia v kohorte GA oproti kontrolnej, pretože 86,7% matiek dostávalo GA aj po určitú dobu tehotenstva (vs. 25% v skupine bez GA). Bezpečnostné dáta po ≤ 18 mesiacoch sledovania dieťaťa od pôrodu boli porovnateľné medzi oboma kohortami v početnosti hospitalizácií. Anualizovaný počet hospitalizácií bol 0,20 (95% CI: 0,09-0,31) v kohorte s GA a u kontrolnej skupiny 0,25 (95% CI: 0,12-0,38). Frekvencia a užívanie antibiotík boli v oboch kohortách tiež podobné. Rastové parametre (telesná hmotnosť, dĺžka a obvod hlavy) boli tiež porovnateľné medzi kohortami pri narodení aj v priebehu sledovaného obdobia. Pediatrické vyšetrenia v 12 mesiacoch identifikovali 3 deti s vývojovou retardáciou - všetky v kontrolnej kohorte (bez GA), tj. 2,5% v celkovom súbore a 5% v kohorte bez GA.

"Výhody dojčenia pre matky a ich potomkov sú klinicky významné a dobre zdokumentované, preto je nutné poskytnúť klinické dôkazy o bezpečnosti liekov modifikujúcich ochorenie (DMT) pre dojčené deti, aby sa dojčiace matky s SM nevzdávali liečby," povedala profesorka Kerstin Hellwig, vedúca výskumu (Neurologické oddelenie, Nemocnice sv. Jozefa, Ruhr University Bochum, Nemecko).

Zdroj:

A. Ciplea et. al, Safety analysis of offspring breastfed by mothers on glatiramer acetate therapy for relapsing multiple sclerosis; presented at EAN 2021.

 

Zdroj: MT

Doporučené