Přeskočit na obsah

Pätnáste svedectvo registra ReMuS

analýza, studien
Foto: shutterstock.com

Celoštátny register pacientov so sclerosis multiplex (ReMuS) vznikol, aby zhromažďoval informácie o prevalencii, incidencii a závažnosti ochorenia v čase diagnózy aj ďalšom priebehu sclerosis multiplex (SM). K 31. 12. 2021 prebehla už 15 analýza jeho dát.

Významným prínosom registra je využitie jeho dát ku sledovaniu účinnosti liečby, vyhodnocovania nákladovej efektivity terapie a socioekonomických ukazovateľov v populácii pacientov s SM.

Do registra sú zadávané anonymizované dáta pacientov, ktorí:

  • sú liečení v jednom z 15 vysoko špecializovaných centier pre liečbu SM,
  • podpísali informovaný súhlas so spracovávaním svojich osobných a klinických údajov v registri ReMuS.

Zhrnutie výstupu z analýzy k 31. 12. 2021

Dňa 31. 12. 2021 sa vykonal už 18. export dát do registra ReMuS a následne prebehla priebežná 15. analýza dát z registra za celý rok 2021. SM centrá vkladajú údaje o svojich pacientoch do registra priebežne a ku dňu exportu 31. 12. 2021 boli k dispozícii dáta o liečbe DMD (disease modifyng drugs) u 14 419 pacientov a 4 618 non‑DMD pacientov. Po vyradení pacientov bez aktuálnych dát vstupovalo do analýzy dáta 13 845 DMD pacientov a 3 303 non‑DMD pacientov z celej Českej republiky.

Pre hlavnú časť analýzy boli vybraté dáta pacientov, u ktorých boli k dispozícii aktuálne dáta, a ktorí boli v poslednom roku liečení jedným z prípravkov: Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone [20], Copaxone [40], Extavia, generiká Mabthery (Rixathon, Truxima), Gilenya, Kesimpta, Lemtrada, Mabthera, Mavenclad, Mayzent, Ocrevus, Plegridy, Ponvory, Rebif [22], Rebif [44], Tecfidera, Tysabri a Zeposia.

  • Ženy tvorili 70,8 %,
  • priemerný vek v čase poslednej návštevy predstavoval 43,6 roka a pri začiatku ochorenia 31,8 roka,
  • 99,6 % pacientov bolo v čase poslednej návštevy starších ako 18 rokov,
  • 78,1 % pacientov do 65 rokov pracovalo na plný alebo čiastočný úväzok; v invalidnom dôchodku stupňa 1-3 bolo 31,9 % chorých.
  • Najpočetnejšou skupinou z hľadiska stupňa postihnutia boli pacienti s EDSS 1,5;
  • priemerný annualized relapse rate (ARR) bol 0,181;
  • najčastejšie užívaným liekom bol Copaxone (17,4 %).

V poslednom roku zahájilo prvú liečbu DMD 5,0 % pacientov, po prerušení liečbu rovnakým DMD prípravkom znovu zahájilo 2,4 % pacientov, zmena DMD prípravku nastala u 8,9 % pacientov a DMD liečbu ukončilo 2,3% pacientov. Prípravkami IVIG bolo v roku 2021 liečených 0,2 % pacientov.

V roku 2021 porodilo celkovo 185 pacientiek s SM (1,9 %).

NonDMD pacienti boli v priemere starší (55,0 rokov vs. 43,6 rokov), ich priemerný vek pri začiatku ochorenia bol tiež vyšší (35,0 rokov vs. 31,8 rokov), a podiel pracovne aktívnych bol v tejto skupine výrazne nižší. Priemerné EDSS bolo vyššie (4,7 vs. 2,7); najpočetnejšie EDSS bolo 6,5 (18,3 %). Relapsy boli v poslednom roku zaznamenané u 6,2 % non‑DMD pacientov. V roku 2021 porodilo 10 non‑DMD pacientiek (0,4 %). Celkovo 7,5 % non‑DMD pacientov bolo liečených IVIG liečbou.

Sdílejte článek

Doporučené