Přeskočit na obsah

Poruchy vedomia spojené s COVID-19: Prospektívna, multimodálna štúdia zotavenia a mozgovej konektivity

MRI_mozku
Foto: shutterstock.

U pacientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-1 sa poruchy vedomia (disorders of consciousness, COVID-DoC) objavili ako závažná komplikácia. Prognóza a patofyziológia COVID-DoC zostáva nejasná, čo komplikuje rozhodovanie o pokračovaní v život udržujúcej liečbe. V tejto prospektívnej, longitudinálnej štúdii autori popisujú prirodzenú anamnézu COVID-DoC a skúmajú súvisiaci profil mozgovej konektivity. Autori vyšetrili pacientov s COVID-19 a do sledovania zaradili kriticky chorých dospelých pacientov s DoC, ktoré nebolo vysvetliteľné sedáciou alebo štrukturálnym poranením mozgu, u ktorých bolo plánované urobiť MRI mozgu.

U týchto chorých boli vykonané funkčné vyšetrenia MRI v pokojovom stave a difúzne MRI k vyhodnoteniu funkčnej a štrukturálnej konektivity, a následne boli výsledky porovnané so zdravými kontrolami a pacientmi s DoC v dôsledku ťažkého traumatického poranenia mozgu (TBI). Autori hodnotili obnovu vedomia (nasledovanie príkazov) a funkčné výsledky (Glasgow Outcome Scale Extended [GOSE] a Disability Rating Scale [DRS]) pri prepustení z nemocnice, tri a šesť mesiacov po prepustení, a to aj v súvislosti s tým, či klinické zmeny boli spojené s uzdravením z COVID-DoC.

Po skríningu 1 105 pacientov s ochorením COVID-19 zahrnuli autori do sledovania dvanásť pacientov s COVID-DoC. Medián veku bol 63,5 rokov. S výnimkou jedného, ktorý zomrel krátko po zaradení, všetci zostávajúci jedenásti pacienti nadobudli vedomie po 0–25 dňoch (medián 7 [5–14,5]) od ukončenia kontinuálnej intravenóznej sedácie.

Nakoniec sa však, okrem dvoch pacientov s ťažkou polyneuropatiou, všetci vrátili domov s normálnymi kognitívnymi funkciami a minimálnym postihnutím – po troch mesiacoch, medián GOSE 3 [3–3], medián DRS 7 [5–13]; po šiestich mesiacoch, medián GOSE 4 [4-5], medián DRS 3 [3-5].

Desať pacientov s COVID-DoC podstúpilo rozšírené neurozobrazenie; funkčná a štrukturálna mozgová konektivita v COVID-DoC bola znížená v porovnaní so zdravými kontrolami a štrukturálna konektivita bola porovnateľná s pacientmi s ťažkou TBI. Autori dospeli k záveru, že pacienti, ktorí prežili, po COVID-DoC vždy znovu nadobudli vedomie. Aj keď bolo postihnutie po hospitalizácii bežné, funkčný stav sa počas nasledujúcich mesiacov zlepšil.

Zdroj:

David Fischer, et al. Disorders of Consciousness Associated With COVID-19: A Prospective, Multimodal Study of Recovery and Brain Connectivity. Neurology Dec 2021, 10.1212/WNL.0000000000013067; DOI: 10.1212/WNL.0000000000013067.

Sdílejte článek

Doporučené