Přeskočit na obsah

Prediktívny potenciál kombinácie biomarkerov

neuron
Foto:shutterstock.com

Štúdia „Increased Serum Neurofilament Light and Thin Ganglion Cell–Inner Plexiform Layer Are Additive Risk Factors for Disease Activity in Early Multiple Sclerosis” bola publikovaná v časopise Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation.

Roztrúsená skleróza často začína ako klinicky izolovaný syndróm (CIS), ktorý môže alebo nemusí predchádzať klinickú SM. Následný priebeh ochorenia vykazuje značnú variabilitu vo všetkých kritériách. Pre predikciu ďalšieho priebehu SM je potrebné stanoviť spoľahlivé biomarkery, ktoré by navyše identifikovali pacientov, ktorí budú mať z terapie najväčší osoh.

Optická koherentná tomografia (OCT) je neinvazívna zobrazovacia technika, ktorá zobrazuje vrstvy očnej sietnice. Možno ju použiť na vizualizáciu straty vlákien optických nervov či poškodenia nervových buniek. sNfL je potenciálnym biomarkerom poškodenia axónov. Zvýšené koncentrácie sNfL v krvnom sére sú pozorované v prítomnosti nových alebo zväčšujúcich sa mozgových lézií. U pacientov s vysokou koncentráciou sNfL v skorej fáze SM je väčšia pravdepodobnosť rýchlejšej a závažnejšej progresie SM.

V spomínanej štúdii podstúpili pacienti vstupné OCT a odber krvnej vzorky na stanovenie sNfl. Vyšetrenie sa opakovalo v ročných intervaloch spolu s MRI. Primárnym cieľom bolo udržanie/dosiahnutie stavu NEDA-3. Zo 78 účastníkov bolo 62 (79%) diagnostikovaných s relaps-remitujúcou SM (RR-RS) a 16 (21%) ako CIS. Priemerný vek skupiny bol 33,7 rokov; 64,1% tvorili ženy.

Na začiatku sledovania bola prítomná významná korelácia medzi zvýšenou koncentráciou sNfL a hrúbkou vnútornej plexiformnej gangliovej vrstvy (GCIP). V ďalších meraných sietnicových vrstvách, konkrétne v peripapilárnej vrstve sietnicových nervových vlákien (pRNFL) a vnútornej nukleárnej vrstve (INL), neboli pozorované korelácie. Počas mediánu sledovania 23,9 mesiaca (dva roky) 46 účastníkov (59%) vyvinulo aktivitu ochorenia podľa absencie kritéria NEDA-3, u 23 (29%) pacientov došlo k relapsu, u 38 (49%) sa objavila nová lézia na MRI, u deviatich (12%) bola potvrdená progresia na škále EDSS.

Analýza sNfL a OCT ako samostatných biomarkerov zistila, že pacienti s abnormálnym sNfL na začiatku mali 2,28-krát vyššie riziko absencie NEDA-3 a 2,47-krát vyššie riziko vzniku nových lézií, ale nie nového relapsu.

Stenčenie GCIP a pRNFL alebo zhrubnutie INL nevykazovali žiadnu významnú koreláciu dosiahnutím/udržaním NEDA-3. Naopak tenšie GCIP bolo spojené s 2,88-krát vyšším rizikom nového relapsu, ale nie u nových lézií. Tím nenašiel žiadnu súvislosť medzi zhoršením EDSS a abnormálnymi parametrami sNfL alebo OCT.

Štatistická analýza ukázala, že abnormálne koncentrácie sNfL viedli k 2,11 násobnému zvýšeniu rizika narušenia NEDA-3 a k 2,04-krát vyššiemu riziku vzniku novej lézie. Pacienti s tenším GCIP mali vyššie riziko nového relapsu než tí s hrubším CGIP, ale korelácia nebola štatisticky významná. Väčší objem lézií koreloval s narušením NEDA-3 a s lezionálnou progresiou, ale nie s vekom, pohlavím alebo liečbou.

Riziko nedosiahnutia NEDA-3

  • Pacienti s abnormálnou koncentráciou sNfL a s tenkou GCIP mali 3,61-krát vyššie riziko porušenia kritérií NEDA-3.
  • Chorí s abnormálne sNfL a s tenkou pRNFL mali 2,63-krát vyššie riziko.
  • Pacienti s abnormálnym sNfL a so silnejšou INL mali viac ako trojnásobne vyššie riziko porušenia NEDA-3 než chorí bez týchto kombinovaných rizikových faktorov.

Vyššie riziko relapsov

  • Abnormálny nález sNfL s tenkou GCIP zvyšuje riziko relapsu 5,38-krát,
  • abnormálne sNfL s tenkou pRNFL zvyšuje riziko 4,77-krát,
  • abnormálne sNfL sa zhrubnutou INL zvyšuje riziko 3,26-krát,
  • prítomnosť nových lézií pri kombinácii abnormálnych východiskových koncentrácií sNfL so zníženou hrúbkou GCIP zvyšuje riziko 3,19-krát.

Kombinácia vyššej koncentrácie NFL s ktorýmkoľvek z troch parametrov OCT nebola spojená so zhoršením EDSS.

Podľa tímu bola nájdená súvislosť medzi abnormálnou koncentráciou sNfL a tenkou GCIP s následným neudržaním NEDA-3 a s vývojom nových lézií, ale nie s ďalšími relapsami. Kombinácia patologickej koncentrácie sNfL a tenkej GCIP zvyšuje riziko porušenia NEDA-3 o 75% a o 85% riziko vzniku novej lézie. "Najdôležitejším zistením našej štúdie je, že stenčenie GCIP a pRNFL v kombinácii s abnormálnou koncentráciou sNfL môže predikovať neudržanie stavu NEDA-3. U pacientov s včasnou MS je prítomnosť abnormálnej koncentrácie sNfL a tenkej GCIP významnejším rizikovým faktorom pre budúcu aktivitu ochorenia než prítomnosť každého parametra izolovane," uzavrel tím.

Zdroj:

Lin TY, et al. Increased Serum Neurofilament Light and Thin Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Are Additive Risk Factors for Disease Activity in Early Multiple Sclerosis.

Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Aug 4;8(5):e1051. doi: 10.1212/NXI.0000000000001051. Print 2021 Sep.

Zdroj: MT

Doporučené