Přeskočit na obsah

Roztrúsená skleróza: materstvo, pôrod, dojčenie

mateřství, porod
Foto: shutterstock.com

Je známe, že SM sa vyskytuje trikrát častejšie u žien ako u mužov, a tento pomer sa stále zvyšuje. Najčastejší nástup ochorenia spadá práve do obdobia, kedy ženy plánujú tehotenstvo.

SM je autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku prítomnosti mnohých premenných faktorov od genetickej dispozície, cez environmentálne a behaviorálne vplyvy, nedostatok vitamínu D, fajčenie, až po možný vplyv určitých infekcií (EVB).

V patogenéze SM sa uplatňujú aj hormonálne vplyvy, zmena životných priorít (materstvo vs. kariéra), posun materstva do vyššieho veku. Ochorenie potom môže byť dôsledkom dysbalancie medzi imunitným, endokrinným a nervovým systémom.

„Túžba po dieťati sprevádza samozrejme aj choré ženy s roztrúsenou sklerózou,“ vyhlásila doktorka Zapletalová. Charakter ochorenia však núti pacientky s SM plánovať graviditu z hľadiska aktivity ochorenia (dosiahnutie stabilizácie SM) aj typu liečby, pretože niektoré lieky sú prekoncepčne a v priebehu gravidity a dojčenia kontraindikované.

Roztrúsená skleróza nemá vplyv na fertilitu, ani na vývoj a zdravotný stav dieťaťa. Incidencia porúch plodnosti u žien s SM sa nelíši od incidencie u non-SM populácie. V liečbe prípadnej neplodnosti je však lepšie využiť antagonistov gonadotropin-releasing hormónu (anti-GnRH).

Pri plánovaní tehotenstva môžu pacientky s SM využívať celé portfólio dostupných hormonálnych aj nehormonálnych antikoncepčných prostriedkov. Aj napriek tomu je až 50 % gravidít u žien s SM neplánovaných. „Je dôležité, ako bude prebiehať roztrúsená skleróza v priebehu tehotenstva, ale súčasne nesmieme podceniť vývoj plodu,“ upozornila doktorka Zapletalová.

Hormonálne a imunitné regulácie spolu úzko súvisia, koncentrácie hormónov ovplyvňujú imunitné deje. To znamená, že tehotenstvo je imunitný fenomén, pri ktorom dochádza k humorálnym a imunitným zmenám, pričom ešte komunikuje imunitný systém plodu s imunitným systémom dieťaťa. Tieto zmeny sú však pre matku priaznivé a gravidita je spravidla obdobím klinickej stability SM, pretože imunoregulačné a homeostatické mechanizmy tlmia imunitný zápal a pozitívny trend sa s dĺžkou gravidity prehlbuje. Plod je spočiatku pre materský organizmus „cudzí“ z imunologického pohľadu, preto musí dôjsť k postupnej, ale hlbokej transformácii materského imunitného systému, k vývoju imunologickej tolerancie voči plodu, aby mohol pokračovať jeho intrauterinný vývoj (feto-maternálna tolerancia). Dochádza k významnej zmene imunitnej reaktivity od Th1 lymfocytov k Th2, pričom aktivita Treg lymfocytov ovplyvňuje imunitný zápal (prejavuje sa aj v remisii SM), aj k špecifickej imunotolerancii.

Gravidita je najsilnejší modulátor aktivity SM: počet relapsov je redukovaný až o 80 %, a to najmä v 2. a 3. trimestri. Estriol a progesterón inhibujú aktivitu NO-syntázy, čo znižuje produkciu prozápalových cytokínov. V popôrodnom období preberá modulačnú úlohu vysoká koncentrácia prolaktínu (podporená dojčením); výhradné dojčenie po dobu 2–4 mesiacov je bezpečné aj pre priebeh SM. Prolaktín má dvojakú (a protichodnú) úlohu, spočívajúcu v neuroprotekcii a aj v stimulácii určitých prozápalových imunitných dejov.

Vedenie pôrodu je plne v kompetencii pôrodníka. SM nie je indikáciou na cisársky rez. Prirodzený vaginálny pôrod má výhodu v imunitnej stimulácii novorodenca, pretože pri prechode pôrodnými cestami získava od matky správne mikrobiálne osídlenie kože aj tráviaceho traktu (mikrobiotu). Pôrod je vnímaný imunológmi ako fyziologický zápalový proces. V 3. trimestri dochádza k postupnému oslabovaniu imunotolerancie, a nastupujú prozápalové mechanizmy (bunky aj cytokíny). Do plodových obalov a placenty vstupujú ďalšie imunokompetentné bunky (Th1 a Th 17 lymfocyty).

Pre dieťa je veľmi významné dojčenie aj z imunologického hľadiska. Treba zohľadniť benefity dieťaťa aj matky. Podľa štúdií je dojčenie prínosom (do 4–6 mesiacov) aj pre väčšinu matiek s SM. Nad 6 mesiacov nevidí už v dojčení benefit ani imunológ.

Na záver doktorka Zapletalová zdôraznila, že v súčasnosti môže byť pacientka s SM matkou a v priebehu gravidity sa môžu aplikovať niektoré imunomodulačné lieky po zvážení prospechu/rizika pre matku aj dieťa. Roztrúsená skleróza sama o sebe neovplyvňuje priebeh ani výsledok gravidity.

Zdroj: MT

Doporučené