Přeskočit na obsah

Trajektória dlhodobej adherencie k liečbe u pacientov so SM, ktorí zahájili liečbu perorálnymi DMT

léky, dlaň, ruka
Foto: shutterstock.com

Do hodnotenia boli zaradení pacienti, ktorí aspoň raz požiadali o výdaj lieku pre SM a absolvovali viac ako tri kontroly/hospitalizáciu z dôvodu SM za 12 mesiacov medzi 1. januárom 2014 a 31. júlom 2018, starší ako 18 rokov, netehotné.

Pre identifikáciu prediktorov príslušnosti k určitej skupine adherencie bola použitá multivariačná logistická regresia.

Kritériá pre vstup do sledovania splnilo celkovo 3 683 pacientov priemerného veku 48,8 roka; žien bolo 74,8 %. GBTM odhalila tri odlišné skupiny adherencie: „okamžite neadherentní“ (priemerný podiel počtu dní s liečbou (PCD) < 0,3 do 3. mesiaca; 18,7 %), „postupne neadherentní“ (priemer PCD ≥ 0,8 v 3. mesiaci, ale ≤ 0,4 do 8. mesiaca; 18,3 %) a „adherentní“ (priemer PDC ≥ 0,8 až 12 mesiacov; 62,9 %).

Príslušnosť ku konkrétnej skupine predpovedalo niekoľko štatisticky významných faktorov. Ženské (vs. mužské) pohlavie, žiadne DMT pred zahájením sledovania, ≥ 2 (vs. žiadne) návštevy pohotovosti a dávkovanie DMT dvakrát (vs. raz) denne boli spojené s vyššou pravdepodobnosťou, že „spadnú“ do okamžite a postupne neadherujúcej skupiny v porovnaní s adherujúcou skupinou. Zvyšujúci sa vek, predchádzajúce bolesti hlavy, neexistencia porúch zraku a dávkovanie dvakrát denne boli spojené s príslušnosťou k okamžite neadherujúcej skupine v porovnaní s oboma postupne neadherujúcimi a adherentnými skupinami. Predchádzajúca artritída bola spojená s postupne neadherujúcou versus adherentnou skupinou.

GBTM poskytla podrobné a dynamické informácie o vzorcoch správania pacientov ohľadom dlhodobej adherencie, ktoré môžu uľahčiť identifikáciu podskupín chorých pre voľbu liečebnej metódy vyžadujúcej adherenciu.

Zdroj:

M. G. Cisternas, et al. Longitudinal Adherence Trajectories of Patients with Multiple Sclerosis Initiating Once- or Twice-Daily Oral Disease-Modifying Therapies. ACTRIMS 2021, P075.

Zdroj: MT

Doporučené