Přeskočit na obsah

Vplyv gravidity na priebeh sklerosis multiplex

těhotenství
Foto: shutterstock.com

Časopis Multiple Sclerosis and Related Disorders uverejnil prácu kolektívu českých autorov pod vedením doktora Pavla Hradílka o vplyve gravidity na progresiu sklerosis multiplex: Is pregnancy in MS patients safe and what is its impact on MS course? Real World evidence of 1 533 pregnancies in Czech Republic

Je tehotenstvo u pacientok so sklerosis multiplex (SM) bezpečné a aký má vplyv na priebeh SM? Štúdia z reálnej praxe hodnotila na základe dát z národného registra pacientov so SM ReMuS stav 1 533 tehotných pacientok so SM v Českej republike. Analýza sa zamerala na ženy so SM s aspoň jedným záznamom tehotenstva v registri. Klinické údaje (EDSS, relapsy) boli zbierané pred počatím, počas tehotenstva a po pôrode alebo umelom/spontánnom aborte. Celkovo boli analyzované údaje 1 533 tehotenstiev od roku 2013 do 31. decembra 2019. Výskyt relapsov a progresie EDSS významne súvisel s eskalačnou terapiou pred počatím. Recidívy boli významne častejšie u žien, ktoré dojčili menej ako tri mesiace ako u žien, ktoré dojčili dlhšie ako tri mesiace alebo nedojčili vôbec. U pacientok liečených buď fingolimodom alebo natalizumabom pred tehotenstvom bola signifikantne vyššia pravdepodobnosť vzniku relapsov počas tehotenstva. Tehotenstvo a popôrodné obdobie boli pre české ženy so SM všeobecne bezpečné. Lepšie výsledky ochorení boli pozorované u tých, ktoré boli pred graviditou liečené injekčnými DMD prvej línie. Štúdia potvrdila predpoklad rebound fenoménu SM po prerušení liečby z dôvodu plánovaného tehotenstva tak pri fingolimode, ako aj pri natalizumabe.

O štúdii

Priemerný vek všetkých pacientok bol na začiatku tehotenstva 31,5 (± 4,75) rokov. Celkovo 888 pacientok bolo starších ako 30 rokov (58 %) a 645 bolo mladších ako 30 rokov (42 %). U 1 281 (83,5 %) pacientok končilo tehotenstvo pôrodom, u zvyšných 252 (16,5 %) išlo o umelý alebo spontánny potrat.

Skóre EDSS

Posledné priemerné skóre EDSS pred tehotenstvom (EDSS stanovené 2,30 ± 2,07 mesiaca pred tehotenstvom) a prvé priemerné skóre EDSS po pôrode/potrate (EDSS stanovené 2,78 ± 2,25 mesiaca po pôrode/potrate) v podskupinách podľa poslednej liečby pred tehotenstvom sú uvedené v tabuľke (pozri nižšie).

V žiadnej z podskupín nebola zaznamenaná významná zmena v EDSS v priebehu sledovania. Pacientky už pred tehotenstvom liečené akýmkoľvek typom eskalačnej terapie (fingolimod, natalizumab, dimetyl fumarát) vykazovali významne horšie skóre EDSS (2,55 ± 1,16) ako pacientky liečené pred tehotenstvom injekčnými DMD prvej línie (1,63 ± 0,84 acetát, 1,61 ± 0,86 interferóny, p < 0,001) a tiež ako ženy bez špecifickej terapie (1,75 ± 1,34).

Posledné priemerné skóre EDSS pred tehotenstvom sa nelíšilo v skupinách žien, u ktorých bolo tehotenstvo ukončené pôrodom (1,80 ± 1,02) a potratom/elektívnym potratom (1,81 ± 0,99). Priemerné skóre EDSS po pôrode bolo 1,88 ± 1,11 a po potrate/elektívnom potrate 1,92 ± 1,04 (p > 0,05).

Počet relapsov

V roku pred otehotnením bolo bez relapsu celkom 1 186 pacientok (77,4 %). Celkovo 300 pacientok (19,6 %) prekonalo jeden relaps a 47 (3,07 %) dva a viac relapsov.

Počas tehotenstva boli relapsy celkovo zriedkavé: 1 168 pacientok (91,2 %) bez relapsu, 92 pacientok (7,18 %) prekonalo jeden relaps a 21 pacientok (1,64 %) dva a viac relapsov.

V roku po ukončení tehotenstva 1 113 pacientok (72,6 %) zostalo bez relapsu, 301 pacientok (19,6 %) prekonalo jeden relaps a 119 pacientok (7,76 %) prekonalo dva alebo viac relapsov.

V podskupine, ktorá ukončila tehotenstvo pôrodom, 868 pacientok (67,8 %) zostalo bez relapsu počas jedného roka po pôrode, 295 pacientok (23 %) prekonalo jeden relaps a 118 pacientok (9,21 %) dva, resp. viac relapsov.

V podskupine, ktorá ukončila tehotenstvo potratom/elektívnym potratom, 245 pacientok (97,2 %) zostalo bez relapsu, 6 pacientok (2,38 %) prekonalo jeden relaps a 1 pacientka (0,4 %) dva alebo viac relapsov.

Vplyv dojčenia

Celkom 644 (51,4 %) pacientok nedojčilo vôbec, 205 (16,4 %) dojčilo menej ako tri mesiace a 403 (32,2 %) dojčilo tri mesiace a dlhšie.

  • V podskupine nedojčiacich žien zostalo 463 pacientok (71,9 %) rok po pôrode bez relapsu, 128 pacientok (19,9 %) prekonalo jeden relaps a 53 pacientok (8,23 %) dva alebo viac relapsov.
  • V podskupine, ktorá dojčila menej ako tri mesiace, zostalo 116 pacientok (56,6 %) bez relapsu, 66 pacientok (32,2 %) prekonalo jeden relaps a 23 (11,2 %) prekonalo dva alebo viac relapsov.
  • V podskupine, ktorá dojčila 3 mesiace alebo dlhšie, zostalo bez relapsu 273 pacientok (67,7 %), 92 pacientok (22,8 %) prekonalo jeden relaps a 38 pacientok (9,43 %) zaznamenalo dva alebo viac relapsov.

Pacientky, ktoré dojčili menej ako 3 mesiace, boli pred tehotenstvom častejšie liečené eskalačnou terapiou (FIN, NAT, DMF) (p < 0,05) ako pacientky, ktoré nedojčili vôbec alebo dojčili dlhšie ako tri mesiace.

U žien, liečených buď fingolimodom alebo natalizumabom pred počatím, a u ktorých bola táto liečba prerušená, došlo počas tehotenstva k významne väčšiemu počtu relapsov ako u žien liečených buď glatiramer-acetátom, interferónom beta alebo dimetyl fumarátom.

copaxone_tabulka_hodnota_EDSS_sk

COP – pacientky liečené pred tehotenstvom Copaxonom

IFN – pacientky liečené pred tehotenstvom interferónom

ESC – pacientky liečené pred tehotenstvom eskalačným prípravkom (fingolimodom alebo natalizumabom alebo dimetyl fumarátom)

FIN – pacientky liečené pred tehotenstvom fingolimodom

NAT – pacientky liečené pred tehotenstvom natalizumabom

DMF – pacientky liečené pred tehotenstvom dimetyl fumarátom

Sdílejte článek

Doporučené