Přeskočit na obsah

Vplyv zanechania fajčenia na priebeh SM

stop kouření
Foto: shutterstock.com

Prestížny časopis Brain uverejnil koncom roku 2021 prácu Jeffa Rodgersa a jeho spolupracovníkov, ktorá preukazuje, že ukončenie fajčenia má pozitívny vplyv na priebesclerosis multiplex (SM).

V úvode autori upozorňujú, že z početných retrospektívnych štúdií vyplynulo, že pacienti, ktorí fajčia, majú vyššiu disabilitu, vyššiu aktivitu ochorenia na MRI, ťažšiu mozgovú atrofiu a väčšie kognitívne a psychosociálne postihnutie. Dôkaz, že ukončenie fajčenia má na priebeh SM blahodarný vplyv, však zatiaľ chýbal. Preto navrhli a vykonali štúdiu so 7 983 pacientmi so SM, z ktorých 4 130 (51,7 %) niekedy fajčilo; z toho bolo 1 315 (16,5 %) súčasných fajčiarov a 2 815/4 130 (68,2 %) bývalých fajčiarov.

Retrospektívne dáta boli čerpané z britského registra (The United Kingdom MS Register, pacienti registrovaní v rokoch 2011–2020), prospektívna časť (primárny cieľ) vychádzala z hodnotenia konkrétnych kritérií samotnými pacientmi (patient reported outcomes, PRO):

  • normalizovaná škála vplyvu SM na fyzický stav (normalised MS Physical Impact Scale, MSIS-29-Phys),
  • normalizovaná škála chôdze u SM (normalised MS Walking Scale, MSWS-12),
  • škála úzkosti a depresie (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS-Anxiety a HADS-Depresion).

Výsledky

U všetkých PRO mali súčasní fajčiari v čase vyplňovania svojho prvého dotazníka vyššie skóre, čo znamená väčšiu disabilitu v porovnaní s tými, ktorí nikdy nefajčili (~10 bodov rozdielu v MSIS-29-Phys a MSWS-12; 1,5-1,8 bodu pre HADS-Anxiety a HADS-Depresion). S predlžujúcim sa časom od ukončenia fajčenia (u bývalých fajčiarov) však nedochádzalo ku zlepšeniu skóre vykázaných PRO.

Celkovo 923 účastníkov potom tvorilo prospektívnu paralelnú skupinu, ktorá preukázala, že MSIS-29-Phys (5,03, [3,71, 6,34]), MSWS-12 (5,28, [3,62, 6,94]) a HADS-Depresion (0,71, [0,47, 0,96]) sa zhoršili v priebehu štyroch rokov sledovania, zatiaľ čo HADS-Anxiety zostala stabilná. Vo štvrtom roku bol významný fajčiarsky status; súčasní fajčiari mali vyššie skóre MSIS-29-Phys a HADS-Anxiety (3,05 [0,22, 5,88], 1,14 [0,52, 1,76]), zatiaľ čo bývalí fajčiari mali nižšie skóre MSIS-29-Phys (-2,91 [-5,03, -0,79]).

Pretrvávajúce fajčenie bolo spojené s kratším časom do zhoršenia u všetkých PRO (MSIS-29-Phys: n = 4436, p = 0,0013; MSWS-12: n = 3902, p = 0,0061; HADS-Anxiety: n= 4511, p = 0,0017, HADS-Depresion: n = 4511, p < 0,0001). Zhoršenie motorického postihnutia (MSIS-29-Phys a MSWS-12) bolo nezávislé od východiskového skóre HADS-Anxiety a HADS-Depresion. Nebol štatisticky významný rozdiel v miere progresie medzi nefajčiarmi a bývalými fajčiarmi.

Keď fajčiari prestanú fajčiť, spomalí sa rýchlosť progresie disability, takže odpovedá rýchlosti progresie disability tých, ktorí nikdy nefajčili. To naznačuje, že ukončenie fajčenia je pre pacientov so SM prospešné.

Záver

Výsledky tejto štúdie ukázali, že fajčenie je spojené so zhoršením a urýchlením progresie disability v porovnaní s nefajčiarmi. Pri akumulácii patologických zmien nedochádza k ich ústupu po zanechaní fajčenia. Táto štúdia však jasne preukazuje, že po ukončení fajčenia sa progresia disability spomaľuje až na úroveň pacientov, ktorí nikdy nefajčili.

Lepšie je nikdy nefajčiť, ale ukončenie fajčenia má u pacientov so SM zmysel.

Zdroj:

Rodgers J, Friede T, Vonberg FW, et al. The impact of smoking cessation on multiple sclerosis disease progression. Brain. 2021 Oct 8. Online ahead of print. doi: 10.1093/brain/awab385.

Doporučené